Your search results

วีซ่าท่องเที่ยวสหราชอาณาจักร

วีซ่าท่องเที่ยวสหราชอาณาจักร


วีซ่าท่องเที่ยวของประเทศอังกฤษกับสหราชอาณาจักรมีชื่อเรียกว่า Standard Visitor Visa โดยผู้ที่ถือวีซ่าท่องเที่ยวนี้จะสามารถเดินทางเข้ามาในสหราชอาณาจักรได้ด้วยเหตุผลต่อไปนี้

 • เพื่อการท่องเที่ยว เช่น การพักผ่อนในวันหยุด หรือพบครอบครัวหรือเพื่อน
 • เพื่อกิจกรรมทางธุรกิจบางอย่าง เช่น การเข้าร่วมประชุม เข้าร่วมนิทรรศการทางการค้า ต่อรองสัญญา ให้การอบรมพนักงานหรือแบ่งปันความรู้กับเพิ่มร่วมงานสำหรับโครงการภายในของบริษัทที่คุณทำกับพนักงานของบริษัทในสหราชอาณาจักร
 • เพื่อเรียนหลักสูตรระยะสั้นไม่เกิน 6 เดือนกับสถาบันที่ได้รับการรับรอง รวมถึงการเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ
 • เพื่อเข้าร่วมโปรแกรมแลกเปลี่ยนของโรงเรียน
 • เพื่อเข้าร่วมหลักสูตรสันทนาการที่มีระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน เช่น คอร์สเรียนเต้น
 • เพื่อเป็นอาสาสมัครสูงสุด 30 วันกับองค์กรการกุศลที่จดทะเบียน
 • เพื่อดำเนินการใดๆซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยหรือร่วมโปรแกรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการ
 • เพื่อเหตุผลทางการแพทย์ เช่น การรักษาทางการแพทย์

ในกรณีที่ผู้สมัครต้องการเรียนระยะเวลานานกว่า 6 เดือน จะต้องสมัคร Student Visa หรือสมัคร Short-term Study Visa เมื่อต้องการเรียนคอร์สภาษาอังกฤษระยะเวลาไม่เกิน 11 เดือน

ผู้สมัครสามารถที่จะเดินทางผ่านสหราชอาณาจักรเพื่อไปยังประเทศอื่นได้ด้วย Standard Visitor Visa แต่ถ้าการเดินทางผ่านคือเหตุผลเดียวในการสมัคร ผู้สมัครควรสมัคร Transit Visa แทนจะเหมาะสมกว่า

สิ่งที่ผู้ถือวีซ่าไม่สามารถทำได้

 • ไม่สามารถทำงานโดยที่ได้รับค่าจ้างหรือไม่ได้รับค่าจ้างกับบริษัทในสหราชอาณาจักรหรือนายจ้างส่วนบุคคล
 • ไม่สามารถอาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักรเป็นระยะเวลานานผ่านการเข้ามาในสหราชอาณาจักรบ่อยๆ
 • ไม่สามารถได้รับเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือจากรัฐบาล
 • ไม่สามารถเรียนหลักสูตรที่มีระยะเวลานานเกิน 6 เดือน
 • ไม่สามารถแต่งงานหรือจดทะเบียน Civil Partnership หรือแจ้งการแต่งงานหรือทำ Civil Partnership ได้ โดยผู้ที่สนใจต้องสมัคร Marriage Visitor Visa แทน

คุณสมบัติของผู้สมัครวีซ่า

ผู้สมัครจะต้องพิสูจน์ว่า

 • จะเดินทางออกจากสหราชอาณาจักรหลังจากเสร็จภารกิจแล้ว
 • จะไม่อาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักรต่อผ่านการเดินทางเข้ามาบ่อยๆหรือต่อเนื่อง หรือทำให้สหราชอาณาจักรเป็นบ้านหลักของตนเอง
 • สามารถที่จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายของตนเองหรือผู้ติดตามทุกคนตลอดระยะเวลาการท่องเที่ยว (หรือมีบุคคลที่สนับสนุนและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้กับกับผู้สมัครและผู้ติดตาม)
 • สามารถที่จะชำระค่าตั๋วโดยสารกลับประเทศหรือปลายทางต่อไปของตนเองได้ (หรือได้รับการสนับสนุนค่าตั๋วโดยสารจากบุคคลอื่น)
 • ไดรับการอนุญาตที่จะทำกิจกรรมทางธุรกิจหรือกิจกรรมอื่นที่ต้องการทำในสหราชอาณาจักร โดยต้องปฏิบัติตามกฎ Visitor Rules

หากผู้สมัครต้องการเรียนระยะเวลานานสูงสุดถึง 6 เดือน  ผู้สมัครจะต้องพิสูจน์หนึ่งในเงื่อนไขต่อไปนี้ให้ได้

 • ได้รับการตอบรับให้เข้าเรียนในหลักสูตรที่มีระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือนจากสถาบันการศึกษาของสหราชอาณาจักรที่ได้รับการรับรอง (โดยต้องไม่ใช่โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาของรัฐบาล)
 • มีอายุขั้นต่ำ 16 ปีและได้รับการตอบรับให้เข้าเรียนจากสถาบันอุดมศึกษาของสหราชอาณาจักรให้ทำการวิจัยซึ่งเกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่ผู้สมัครกำลังศึกษาอยู่ในประเทศของตนหรือต่างประเทศ
 • มีอายุขั้นต่ำ 16 ปีและกำลังเรียนหรือเข้าร่วมเรียน Elective (an optional additional placement) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาทางการแพทย์ สัตวแพทย์ วิทยาศาสตร์หรือทันตแพทย์ในประเทศของตนหรือต่างประเทศ

ผู้สมัครจะต้องลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรนั้นแล้วและหลักสูตรต้องเทียบเท่ากับการศึกษาระดับอุดมศึกษาของสหราชอาณาจักรก่อนที่จะทำการวิจัยหรือฝึกงาน (placement) ในสหราชอาณาจักร

สำหรับการเรียนหรือทำวิจัยของบางวิชา นักเรียนจะต้องมี Academic Technology Approval Scheme (ATAS) Certificate และจะต้องสมัคร ATAS Certificate ก่อนเริ่มหลักสูตรด้วย

หากผู้สมัครทำการสมัครวีซ่าในฐานะนักวิชาการ ผู้สมัครจะสามารถอาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักรได้นานสูงสุด 12 เดือน โดยจะต้องพิสูจน์ว่าผู้สมัคร

 • เป็นผู้มีคุณสมบัติสูงในสาขาที่ตนเองเชี่ยวชาญ เช่น มีคุณวุฒิปริญญาเอก (PhD)
 • กำลังทำงานในสาขาที่ผู้สมัครเชี่ยวชาญอยู่ที่สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
 • เข้ามาที่สหราขอาณาจักรเพื่อการแลกเปลี่ยนอย่างเป็นทางการหรือเพื่อทำการวิจัย
 • ไม่เข้ามาเพื่อทำการสอนถาวร

หากผู้สมัครทำการสมัครวีซ่าเพื่อเหตุผลทางการรักษาทางการแพทย์ ผู้สมัครจะต้องพิสูจน์ว่าผู้สมัคร

 • มีเหตุผลทางการแพทย์ที่ต้องมาพบแพทย์ในสหราชอาณาจักรเพื่อทำการปรึกษาหรือรักษา
 • ได้ทำการนัดกับแพทย์เพื่อทำการปรึกษาหรือรักษา
 • มีทุนทรัพย์เพียงพอที่จะชำระค่าใช้จ่ายในการรักษา
 • จะเดินทางออกจากสหราชอาณาจักรเมื่อการรักษาเสร็จสิ้นหรือเมื่อวีซ่าหมดอายุ
 • ไม่ได้มีโรคหรือเชื้อที่อันตรายต่อสุขภาพของคนส่วนรวม เช่น โรคเรื้อน

หากผู้สมัครทำการสมัครวีซ่าในฐานะผู้บริจาคอวัยวะ ผู้สมัครจะสามารถเข้ามาในสหราชอาณาจักรเพื่อบริจาคอวัยวะให้

 • สมาชิกในครอบครัวที่เกี่ยวข้องกันทางพันธุกรรม เช่น พ่อแม่หรือพี่น้อง
 • บุคคลที่ผู้สมัครมีความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ใกล้ชิดด้วย เช่น คู่สมรสหรือเพื่อน

ผู้สมัครจะต้องพิสูจน์ว่าบุคคลที่ได้รับการบริจาคอวัยวะนั้นได้รับการอนุญาตให้อาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักรอย่างถูกกฎหมายด้วย

หากผู้สมัครกำลังสมัครขอ Long-term Standard Visitor Visa

ผู้สมัครจะต้องพิสูจน์ว่าผู้สมัครจะเดินทางเข้าสหราชอาณาจักรเพื่อเยี่ยมเยือนเท่านั้นและวางแผนที่จะเดินทางออกจากสหราขอาณาจักรเมื่อการเยี่ยมเยือนเสร็จสิ้น

ผู้สมัครอาจได้รับวีซ่าที่มีระยะเวลาสั้นกว่าที่ขอหากไม่ทำการพิสูจน์ และผู้สมัครจะไม่ได้รับเงินคืนค่าสมัครวีซ่าหากได้รับระยะเวลาวีซ่าที่สั้นกว่าที่ขอหรือวีซ่าถูกปฏิเสธ

วีซ่าของผู้สมัครอาจได้รับการปฏิเสธเมื่อผู้สมัครมีประวัติการเดินทางที่แสดงให้เห็นว่าได้อาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักรเกินระยะเวลาวีซ่าหลายครั้ง

ระยะเวลาที่สามารถอยู่ในสหราชอาณาจักร

โดยทั่วไปผู้ถือวีซ่าสามารถอาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักรได้นานสูงสุด 6 เดือน ค่าธรรมเนียมในการสมัครคือ £95

ผู้สมัครสามารถที่จะอยู่ในสหราชอาณาจักรได้นานขี้น หาก

 • ผู้สมัครต้องการเข้าสหราชอาณาจักรเพื่อการรักษาทางการแพทย์ส่วนตัว โดยอาศัยอยู่ได้นานสูงสุด 11 เดือน ค่าธรรมเนียมในการสมัครคือ £190
 • ผู้สมัครเป็นนักวิชาการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด โดยตัวผู้สมัครกับคู่สมรส คู่รัก หรือบุตรอาจสามารถอาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักรได้นานสูงสุดถึง 12 เดือน ค่าธรรมเนียมในการสมัครคือ £190

หากผู้สมัครจะอาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักรนานเกินกว่า 6 เดือน ผู้สมัครจะต้องมารับ Biometric Residence Permit (BRP) เมื่อเดินทางเข้าสหราชอาณาจักร และจะต้องทำการทดสอบวัณโรคผิวหนัง หรือ Tuberculosis Test

ในกรณีที่ผู้สมัครต้องเดินทางเข้าออกสหราชอาณาจักรเป็นประจำ

ผู้สมัครสามารถสมัคร Long-term Standard Visitor Visa ที่มีระยะเวลาวีซ่า 2 ปี 5 ปี หรือ 10 ปี หากผู้สมัครต้องเดินทางเข้าออกสหราชอาณาจักรเป็นประจำในช่วงระยะเวลานาน และผู้สมัครสามารถอาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักรได้นานสูงสุด 6 เดือนในแต่ละครั้งของการเข้าสหราชอาณาจักร

หากผู้สมัครมีอายุต่ำกว่า 18 ปีเมื่อตอนสมัคร วีซ่า Long-term Standard Visitor Visa จะมีอายุ 6 เดือนเท่านั้นหลังจากที่ผู้สมัครอายุถึง 18 ปี และผู้สมัครจะไม่ได้รับค่าธรรมเนียมการสมัครวีซ่าคืน

การสมัครวีซ่าพร้อมกับสมาชิกในครอบครัว

แต่ละคนในครอบครัวจะต้องทำการสมัครวีซ่าของตนเองและชำระค่าธรรมเนียมของตนเอง ผู้สมัครสามารถที่จะสมัครแทนสมาชิกในครอบครัวได้ในกรณีที่สมาชิกไม่สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง แต่สมาชิกในครอบครัวทุกคนจะต้องทำการนัดและเข้าไปยื่นเอกสารด้วยตนเองที่ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่า

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว

 1. ฟอร์มการสมัครวีซ่าหน้าแรก (Visa Application Form)
 2. เอกสารส่วนตัว เช่น หนังสือเดินทาง บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน เอกสารการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล
 3. เอกสารการทำงาน
 4. เอกสารทางด้านการเงิน
 5. เอกสารที่พักอาศัยในสหราชอาณาจักร
 6. เอกสารทางการศึกษา
 7. ผลการตรวจวัณโรคผิวหนัง (Tuberculosis)
 8. เอกสารส่วนตัวของสปอนเซอร์ เช่น หนังสือเดินทาง หนังสือรับรองการทำงาน หนังสือรับรองจากธนาคาร จดหมายสนับสนุน
 9. หลักฐานที่แสดงความสัมพันธ์กับสปอนเซอร์

หมายเหตุ: หลักฐานของแต่ละผู้สมัครแตกต่างกันไปตามแต่ละกรณี หากผู้สมัครสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเดอะเบสท์ได้

ศูนย์ยื่นเอกสารเพื่อสมัครขอวีซ่าในประเทศไทย

 1. ศูนย์วีเอฟเอส กรุงเทพฯ: VFS Visa Application Centre Bangkok

ที่ตั้ง: อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ ชั้น 28 ซอยสุขุมวิท 13 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

เว็บไซต์: www.vfs-uk.th.com

อีเมล: info@ukvac-th.com

โทรศัพท์: 02-800-8050

เวลารับใบคำร้อง:              วันจันทร์ พุธ ศุกร์             เวลา: 08:30 – 15:00 น.

เวลารับหนังสือเดินทาง:   วันจันทร์-ศุกร์                   เวลา: 13:00 – 15:00 น.

 1. ศูนย์วีเอฟเอส เชียงใหม่: VFS Visa Application Centre Chiang Mai

ที่ตั้ง: 191 อาคารศิริพานิช ชั้น 6 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

เว็บไซต์: www.vfs-uk.th.com

อีเมล: info@ukvac-th.com

โทรศัพท์: 02-118-7100

เวลารับใบคำร้อง:           วันจันทร์ พุธ ศุกร์                เวลา: 08:30 – 16:30 น.

เวลารับหนังสือเดินทาง:   วันจันทร์ พุธ ศุกร์             เวลา: 15:00 – 16:30 น.

สถานที่ในการตรวจวัณโรคทางผิวหนัง (Tuberculosis Test)

ผู้ที่เดินทางเข้าไปเยือนสหราชอาณาจักรเป็นเวลานานกว่า 6 เดือนจะต้องขอรับหนังสือรับรองยืนยันว่าตนมิได้เป็นวัณโรคก่อนยื่นคำขอวีซ่า

International Organization for Migration ศูนย์ Migration Health Assessment Centre (MHAC)

ที่ตั้ง: เลขที่ 120 อาคารเกษมกิจ ชั้น 8 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ลงที่ BTS ศาลาแดง หรือ MRT สีลม

เว็บไซต์: http://www.thailand.iom.int/health-services

อีเมล: iommedbkk@iom.int

โทรศัพท์: 02-234-7950-5

เวลาทำการ:      วันจันทร์ – พฤหัสบดี         เวลา: 08:00 – 17:00 น.

                             วันศุกร์                                เวลา: 08:00 – 14:30 น.

การนัดหมายเพื่อตรวจหาเชื้อวัณโรค

สามารถทำการนัดหมายล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ http://register-uktb.iom.int/uktbdp-register/

เอกสารประกอบการลงทะเบียนตรวจวัณโรค

  1. หนังสือเดินทางฉบับจริง ซึ่งยังมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน
  2. สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 18ปีบริบูรณ์ จะต้องมีบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองพามาตรวจวัณโรค พร้อมนำบัตรประชาชนตัวจริงของบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองมาด้วย (ในกรณีที่บิดา มารดา หรือผู้ปกครองไม่สามารถมาได้ ผู้รับมอบอำนาจสามารถทำแทนได้ จำเป็นต้องมีหนังสือมอบอำนาจจากบิดาหรือมารดาพร้อมบัตรประชาชนตัวจริงของผู้รับมอบอำนาจ)
  3. ใบรับรองการตั้งครรภ์หรือสมุดฝากครรภ์ (สำหรับผู้ที่ตั้งครรภ์)
  4. ที่อยู่ ที่จะไปอาศัยในสหราชอาณาจักร (สำหรับวีซ่านักเรียน ถ้ายังไม่ทราบที่อยู่ ที่จะไปอาศัยในสหราชอาณาจักร กรุณาแจ้งชื่อ มหาวิทยาลัยหรือโรงเรียน)
  5. ใบรับรองการตรวจคัดกรองวัณโรคใบเก่า ในกรณีที่ใบรับรองยังไม่หมดอายุ

หมายเหตุ: ขั้นตอนทั้งหมดจะใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง

ระยะเวลาในการสมัครวีซ่า

ผู้สมัครสามารถสมัครวีซ่าออนไลน์ได้ก่อนที่จะเดินทางเข้าสหราชอาณาจักร ผู้สมัครจะต้องทำการนัดที่ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่า (Visa Application Centre) เพื่อพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลและมอบเอกสารให้เจ้าหน้าที่ โดยศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าอาจเก็บหนังสือเดินทางหรือเอกสารของผู้สมัครไว้ขณะที่กำลังพิจารณาคำร้องขอของผู้สมัคร

ผู้สมัครสามารถทำการสมัครเพื่อขอวีซ่าก่อนเดินทางได้นานสูงสุด 3 เดือน

ระยะเวลารอผลพิจารณาวีซ่า

หลังจากผู้สมัครได้ทำการสมัครวีซ่าออนไลน์ เก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลและมอบเอกสารให้เจ้าหน้าที่แล้ว ผู้สมัครจะทราบผลการพิจารณาวีซ่าภายใน 3 สัปดาห์

ค่าธรรมเนียมในการสมัครวีซ่า

Standard Visitor Visa £95
Standard Visitor Visa – Medical Treatment £190
Standard Visitor Visa – An Academic £190
Standard Visitor Visa – 2 years £361
Standard Visitor Visa – 5 years £655
Standard Visitor Visa – 10 years £822

การขยายระยะเวลาการอยู่อาศัยในฐานะผู้เยือน

ผู้ถือวีซ่าไม่สามารถเปลี่ยนจาก Standard Visitor Visa ไปเป็นวีซ่าประเภทอื่นได้

ผู้ถือวีซ่าจะสามารถขยายระยะเวลาการอาศัยเมื่อมีเหตุผลเฉพาะเท่านั้น เช่น จำเป็นต้องได้รับการรักษาทางการแพทย์ต่อ

หากผู้ถือวีซ่าต้องการวีซ่าเพื่อทำกิจกรรมอย่างอื่นนอกเหนือจากการเยี่ยมเยือน เช่น ทำงาน หรือ เรียนระยะยาว ผู้สมัครจะต้องเดินทางออกจากสหราชอาณาจักรและทำการสมัครขอวีซ่าใหม่


ข้อมูลสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ กรุงเทพฯ (British Embassy Bangkok)

ที่ตั้ง: เอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชั้น 12A 11/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์:   +66 (0)2 305 8333                            โทรสาร: +66 (0)2 255 9278

เว็บไซต์: http://www.gov.uk/

อีเมล: Info.Bangkok@fcdo.gov.uk

ข้อมูลสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน (Royal Thai Embassy, London)

ที่ตั้ง: 29-30 Queen’s Gate, London, SW7 5JB

โทรศัพท์: 0207 589 2944, 0207 225 5500        โทรสาร: 0207 823 7492

เว็บไซต์: https://london.thaiembassy.org/

อีเมล: visa@thaiembassyuk.org.uk

วันเปิดทำการ: วันจันทร์ – ศุกร์                                 เวลา: 09:00 – 12:00 น.

ที่มา:


ติดต่อเดอะเบสท์เพื่อสอบถามข้อมูลการเรียนต่อต่างประเทศเพิ่มเติม

เดอะเบสท์ เป็นศูนย์บริการให้คำปรึกษาเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร เราเป็นตัวแทนที่ให้บริการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย อังกฤษ สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ และ ประเทศอื่นๆ อีก 25 ประเทศทั่วโลก เรายินดีให้ความช่วยเหลือตั้งแต่เริ่มสมัครเรียน จนสำเร็จการศึกษา รวมถึงดูแลนักเรียนระหว่างเรียนจนนักเรียนเรียนจบด้วยทีมผู้เชียวชาญในด้านการเรียนต่อต่างประเทศ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ขั้นตอนเหล่านี้เราดำเนินการให้ฟรี และเราพร้อมที่จะทำตามคุณภาพ และมาตรฐานดังสโลแกนที่ว่า “We are Quality”

บริการของเรามีอะไรบ้าง ?

 • ฟรี!! บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนต่อต่างประเทศทุกระดับชั้นทั่วโลก เราให้คำแนะนำในการเรียนต่อต่างประเทศ ทุกระดับชั้น ทั่วโลก ตั้งแต่ โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม สถาบันวิชาชีพ และสถาบันในระดับอุดมศึกษา รวมถึงหลักสูตรภาษาต่างประเทศ และเลือกสถาบันที่ดีที่สุดให้กับผู้เรียน
 • เราให้ความช่วยเหลือตั้งแต่การประสานงานโรงเรียน เลือกโรงเรียนให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน เตรียมเอกสารสมัครเรียน และดำเนินเรื่องสมัครเรียนให้ฟรี
 • บริการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าครบวงจร และบริการยื่นวีซ่ากว่า 25 ประเทศทั่วโลก พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าอย่างตรงจุด และแนะนำวิธีการเตรียมตัวในการสัมภาษณ์วีซ่า : เป้าหมายของเราคือต้องการให้ลูกค้าทุกท่านประสบความสำเร็จ
 • บริการแปลเอกสาร ภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย รวมถึงภาษาที่ 3 ด้วยราคามิตรภาพ เริ่มต้นเพียงแผ่นละ 200 บาท
 • บริการสมัครสอบ IELTS เดอะเบสท์ เป็นตัวแทนรับสมัครสอบ IELTS IDP อย่างเป็นทางการ พร้อมให้คำแนะนำ และนัดวันสอบให้โดยน้องๆ ไม่ต้องเสียเวลาสมัครเอง สมัครสอบได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 • บริการซื้อประกันภัยการเดินทางและประกันสุขภาพนักเรียนต่างชาติ จากบริษัทประกันชั้นนำ MSIG, NIB, Allianz, Orbit และอื่นๆ
 • บริการจองตั๋วเครื่องบิน ทุกสายการบิน และประสานงานกับสถาบันเกี่ยวกับรถรับ – ส่ง สนามบิน
 • บริการจัดหาที่พักทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นโฮมสเตย์ อพาร์ทเม้น หรือหอพักนักศึกษา จัดหาให้ตามความต้องการส่วนบุคคล

 สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร: 090-327 3558088-269 5099
Email: contact@thebest-edu.com
Line@thebestedu หรือคลิกเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน

 • Advanced Search

Compare Listings