MENU

The Best Language & Education Centre

เดอะเบสท์ ศูนย์ภาษาและแนะแนวเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร

ค้นหาประเทศที่อยากเรียน

previous arrow
next arrow
Slider


วีซ่าท่องเที่ยวประเทศอเมริกา

10 พฤศจิกายน 2014 0 admin

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศอเมริกา


วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกาและวีซ่าธุรกิจอเมริกา

เป็น Non-Immigrant Visa หรือวีซ่าสำหรับใช้เดินทางเข้าอเมริกาเป็นการชั่วคราว เพื่อจุดประสงค์ทางการท่องเที่ยวหรือธุรกิจ โดยแบ่งประเภทได้ดังนี้

 • วีซ่าธุรกิจ (ประเภท B-1) เป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่เดินทางไปสหรัฐอเมริกาชั่วคราวเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ เช่น ติดต่อกับผู้ร่วมงาน ผู้เข้าประชุมเชิงวิทยาศาสตร์ การศึกษา อาชีพ และธุรกิจ การจัดการสินทรัพย์ หรือต่อรองสัญญา
 • วีซ่าท่องเที่ยว (ประเภท B-2)  สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางเพื่อการพักผ่อน การท่องเที่ยว เยี่ยมเยียนเพื่อนฝูงหรือญาติ การรักษาด้านการแพทย์ และการเข้าร่วมงานการกุศล กิจกรรมเพื่อสังคม หรือกิจกรรมด้านการบริการ
 • วีซ่า B-1 และ B-2 มักจะออกร่วมกันเป็นวีซ่าเดียว เป็นวีซ่าชนิด B-1/B-2

ขั้นตอนการขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา

 1. หนังสือเดินทาง (Passport) อายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (ถ้ามีเล่มเก่าที่มีวีซ่าอเมริกา ให้นำไปด้วย)
 2. รูปถ่ายสี ขนาด 2×2 นิ้ว เห็นใบหู ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 3 รูป
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ้า 1 PIN ใช้สำหรับหลายคน ให้ใช้ทะเบียนบ้านตัวจริง)
 4. สำเนาบัตรประชาชน
 5. ใบจองตั๋วเครื่องบิน
 6. ใบจองโรงแรม/ที่พักในสหรัฐอเมริกา
 7. หลักฐานทางด้านการทำงาน (เอกสารที่ยื่นวีซ่าทุกอย่าง จะต้องออกไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันเดินทาง)
 8. ในกรณีที่ผู้ยื่นเป็นลูกจ้าง ข้าราชการ ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทหรือหน่วยงานที่สังกัดเป็นภาษาอังกฤษตัวจริง (ให้ระบุตำแหน่ง, วันเริ่มทำงาน, อัตราเงินเดือน)
 9. ในกรณีที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว ให้แสดงหนังสือรับรองจดทะเบียนการค้า
 10. ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษา ให้แสดงหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา เป็นภาษาอังกฤษตัวจริง
 11. สำเนาทะเบียนสมรส หรือกรณีหย่าให้ขอสำเนาทะเบียนหย่า
 12. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (กรณีที่เคยมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล)
 13. กรณีผู้อยู่ใต้อุปการะเลี้ยงดู เช่น แม่บ้านที่ไม่ได้ทำงาน ให้แสดงทะเบียนสมรส, หนังสือรับรองการทำงาน, สำเนาสมุดเงินฝาก, ทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชนของสามี
 14. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดาหรือมารดา ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงาน, สำเนาสมุดเงินฝาก, ทะเบียนบ้าน, บัตรประจำตัวประชาชนของบิดา – มารดาเพิ่มเติม และหนังสือให้ความยินยอมบุตรเดินทางกับบุคคลอื่นได้ ออกโดยอำเภอหรือสำนักงานเขต ถ้าบิดาหรือมารดาถึงแก่กรรมต้องมีสำเนามรณะบัตร
 15. Bank Statement + Bank Guarantee
 16. เอกสารประกอบ ที่แสดงให้เห็นถึงความผูกพันในประเทศไทย ทั้งสถานะทางครอบครัว สังคม และอื่น ๆ เพื่อใช้ประกอบการยื่นวีซ่าอเมริกา

เอกสารประกอบในการยื่นคำร้องขอวีซ่า

เอกสารเพิ่มเติมในการยื่นคำร้องขอวีซ่าเป็นเพียงปัจจัยหนึ่งเท่านั้นที่เจ้าหน้าที่กงสุลจะนำมาพิจารณาประกอบการสัมภาษณ์ โดยเจ้าหน้าที่กงสุลจะตัดสินใบคำร้องแต่ละกรณีจากปัจจัยด้านอาชีพ สังคม วัฒนธรรม และปัจจัยอื่นๆที่มีอยู่ขณะที่ทำการตัดสิน โดยอาจดูเจตนาของท่าน สถานการณ์ด้านครอบครัว แผนระยะยาวของท่าน ตลอดจนสถานการณ์ภายในประเทศที่ท่านอาศัยอยู่ ซึ่งแต่ละกรณีจะได้รับการพิจารณาเป็นรายบุคคลภายใต้กฎหมาย

ข้อควรระวัง: อย่าแสดงเอกสารปลอม การหลอกลวงหรือการกรอกข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงอาจทำให้ท่านเสียสิทธิ์ในการร้องขอวีซ่าอย่างถาวร หากท่านมีความกังวลเรื่องความลับของข้อมูล ผู้สมัครควรนำเอกสารต่างๆ ใส่ซองปิดผนึกมายังสถานทูตหรือสถานกงสุลอเมริกาด้วยตนเอง สถานทูตหรือสถานกงสุลอเมริกาจะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อผู้ใดและจะเคารพข้อมูลที่เป็นความลับของท่าน

ท่านควรนำเอกสารต่อไปนี้มาในวันสัมภาษณ์ ควรนำเอกสารตัวจริงมาแทนสำเนา อย่าส่งโทรสาร อีเมล หรือส่งเอกสารประกอบของท่านไปยังสถานทูตหรือสถานกงสุลอเมริกาทางไปรษณีย์

 • หลักฐานแสดงรายได้ การชำระภาษี เอกสารครอบครองทรัพย์สินหรือธุรกิจ หรือสินทรัพย์
 • รายละเอียดการเดินทางและ/หรือคำอธิบายอื่นๆ เกี่ยวกับการเดินทางของท่าน
 • หนังสือจากผู้ว่าจ้างแสดงรายละเอียดตำแหน่ง เงินเดือน ระยะเวลาการว่าจ้าง และการอนุมัติวันหยุดหรือวัตถุประสงค์ทางธุรกิจในการเดินทางไปสหรัฐอเมริกา
 • ประวัติอาชญากรรมหรือการดำเนินคดีในศาลเกี่ยวกับการถูกจับกุมหรือถูกตัดสินโทษในทุกที่ แม้ว่าท่านจะได้ชดใช้ความผิดนั้นแล้วหรือได้รับอภัยโทษในภายหลังก็ตาม

นอกจากนั้น ท่านควรพิจารณานำเอกสารต่อไปนี้มาด้วย ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการเดินทางของท่าน

 • นักเรียน นำผลการเรียนล่าสุด ใบรับรองผลการศึกษา และใบรับปริญญา/ใบประกาศนียบัตรมาด้วย นำหลักฐานการสนับสนุนทางการเงินเช่น ใบแจ้งยอดบัญชีรายเดือนจากธนาคาร ใบรับเงินฝากประจำ หรือหลักฐานอื่นๆ
 • ผู้บรรลุนิติภาวะที่ทำงานแล้ว นำหนังสือว่าจ้างจากผู้ว่าจ้าง และสลิปเงินเดือนสามเดือนที่ผ่านมา
 • นักธุรกิจและผู้อำนวยการบริษัท นำหลักฐานแสดงการดำรงตำแหน่งในบริษัทและเงินตอบแทน
 • เดินทางไปเยี่ยมญาติ นำสำเนาหลักฐานสถานภาพของญาติที่อยู่ในประเทศสหรัฐฯ (เช่นกรีนการ์ด ใบรับรองสัญชาติ วีซ่าที่ยังไม่หมดอายุ เป็นต้น)
 • ผู้เคยเยี่ยมเยียนสหรัฐอเมริกา หากท่านเคยเดินทางไปสหรัฐอเมริกามาก่อน ให้นำเอกสารยืนยันการเดินทางเข้าประเทศและสถานะวีซ่ามาประกอบ
 • เอกสารประกอบสำหรับผู้สมัครที่ต้องการเข้ารับการรักษาพยาบาล หากท่านต้องการเดินทางไปสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาล ท่านควรเตรียมเอกสารประกอบต่อไปนี้นอกเหนือจากเอกสารที่ระบุไว้ข้างต้นและเอกสารที่เจ้าหน้าที่กงสุลอาจร้องขอ 
 • รายงานการวินิจฉัยจากแพทย์ในประเทศของท่านที่อธิบายถึงลักษณะของอาการป่วยและเหตุผลที่ท่านต้องการเข้ารับการรักษาในสหรัฐอเมริกา
 • หนังสือจากแพทย์หรือสถานพยาบาลในสหรัฐอเมริกาแจ้งความยินยอมที่จะรักษาอาการป่วยดังกล่าว รวมทั้งรายละเอียดเรื่องระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการรักษา (รวมทั้งค่าบริการของแพทย์ โรงพยาบาล และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลอื่นๆทั้งหมด)
 • หนังสือแจ้งความรับผิดชอบด้านการเงินจากบุคคลหนึ่งหรือองค์กรที่ออกค่าเดินทาง ค่ารักษาพยาบาล และค่าพักอาศัยของท่าน บุคคลที่รับรองการชำระเงินค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะต้องแสดงหลักฐานว่ามีกำลังทรัพย์พอที่จะให้การสนับสนุนโดยมักจะอยู่ในรูปแบบของใบแจ้งยอดบัญชีจากธนาคาร เอกสารแสดงรายรับ/เงินออม หรือสำเนาการยื่นภาษีเงินได้

ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าและนัดสัมภาษณ์

 • ขั้นตอนที่ 1 กรอก แบบคำร้องขอวีซ่าชั่วคราวในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (DS-160)
 • ขั้นตอนที่ ชำระ ค่าธรรมเนียม ในการยื่นคำร้องขอวีซ่า
 • ขั้นตอนที่ ทำการนัดสัมภาษณ์วีซ่าผ่านเว็บนี้ ท่านจะต้องใช้ข้อมูลต่อไปนี้ในการทำนัดสัมภาษณ์
  • หมายเลขหนังสือเดินทางของท่าน
  • หมายเลขใบเสร็จชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าของท่าน (คลิก ที่นี่ หากท่านต้องการความช่วยเหลือในการค้นหาหมายเลขดังกล่าว)
  • หมายเลขบาร์โค้ดสิบ (10) หลักที่ระบุไว้บนหน้ายืนยันแบบฟอร์ม DS-160
 • ขั้นตอนที่ ไปที่สถานทูตหรือสถานกงสุลอเมริกาตามวันและเวลาที่ท่านมีนัดสัมภาษณ์ ท่านต้องนำใบยืนยันนัดสัมภาษณ์ ใบยืนยัน DS-160 ของท่าน รูปถ่ายที่ถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือนหนึ่งใบ หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันและเล่มเก่าทั้งหมดและใบเสร็จการชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าตัวจริงมาด้วย คำร้องที่ไม่มีเอกสารทั้งหมดดังกล่าวจะไม่ได้รับการพิจารณา

***ใบเสร็จทุกใบอย่าทิ้งเด็ดขาด ต้องเก็บไว้เป็นหลักฐาน***
หมายเหตุ

ผู้ยื่นขอวีซ่าของอเมริกาทุกคนจะถูกสันนิษฐานว่ามีความประสงค์จะไปอยู่ที่อเมริกาถาวร ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของผู้ยื่นขอวีซ่าที่จะหาหลักฐานมาแสดงให้สถานทูตฯ เห็นและเชื่อว่าผู้ยื่นขอวีซ่าไม่มีความประสงค์จะมาอยู่ถาวร” หมายความว่า ผู้ยื่นขอวีซ่าจะต้องหาหลักฐานที่แสดงความผูกพันกับถิ่นที่อยู่อาศัย (ในที่นี้คือประเทศไทย) ซึ่งเอกสารที่สามารถใช้ได้คือ การมีหน้าที่การงานที่มั่นคงและสามารถแสดงหลักฐานทางการเงินให้เห็นว่ามีเงินเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น (ตั้งแต่ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าที่พัก, ค่ากินอยู่ เป็นต้น) การอ้างบุคคลที่อยู่อาศัยในอเมริกา ก็เท่ากับแสดงให้เห็นว่าคุณมีที่พักพิงและอาจจะอยู่ถาวรได้ ต้อง Debate & Defense ให้เห็นว่าไปเที่ยวจริงๆ เมื่อครบกำหนดแล้วจะกลับแน่นอน) สรุปคือ ถ้ามีหน้าที่การงานมั่นคง สามารถแสดงให้สถานทูตเห็นว่าไป-กลับตามกำหนดเวลาที่ยื่นขอแน่นอน มักจะไม่มีปัญหา ส่วนใหญ่ที่จะมีปัญหาคือ การกรอกเอกสารไม่ละเอียด คลุมเครือหรือขัดแย้งในตัวเอง


รูปถ่ายและการบันทึกลายนิ้วมือ

 • ข้อมูลทั่วไป ในขั้นตอนการยื่นคำร้องขอวีซ่าชั่วคราว ผู้สมัครต้องแนบไฟล์รูปถ่ายดิจิตอลที่ได้ถ่ายไว้ภายในระยะเวลาไม่เกินหกเดือนในขั้นตอนการกรอกและยื่นแบบฟอร์ม DS-160 โดยท่านจะต้องนำรูปถ่ายตัวจริงติดตัวไปในวันสัมภาษณ์วีซ่าด้วย และจะต้องผ่านการบันทึกลายนิ้วมือเมื่อมาถึงสถานทูตหรือสถานกงสุลอเมริกา
 • ข้อกำหนดเกี่ยวกับรูปถ่ายดิจิตอล รูปถ่ายที่ท่านใช้ในการยื่นคำร้องขอวีซ่าจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทุกประการทั้งขนาดและสิ่งที่ปรากฏในรูป การยื่นรูปถ่ายที่ขาดคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้อาจมีผลให้กระบวนการยื่นคำร้องขอวีซ่าของท่านล่าช้า รูปถ่ายที่แนบมากับแบบฟอร์ม DS-160 จะต้องเป็นรูปที่ถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือน และจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามแนวทางที่ปรากฏในภาพด้านล่าง

วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา

 • ขนาดศีรษะ ความสูงของศีรษะ เมื่อวัดจากด้านบนสุดของศีรษะซึ่งรวมผมด้วยจนถึงใต้คางจะต้องอยู่ระหว่าง 50% ถึง 70% ของความสูงของรูปถ่ายทั้งหมด ระดับดวงตาที่วัดจากด้านล่างสุดของรูปถ่ายจนถึงระดับดวงตาควรอยู่ระหว่าง 55% ถึง 70% – หรือประมาณ 2/3 ของความสูงของรูปถ่าย
 • ขนาดของรูปถ่าย รูปถ่ายของท่านต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ซึ่งหมายความว่าความสูงและความกว้างของรูปจะต้องเท่ากัน รูปถ่ายต้องมีขนาดไม่ต่ำกว่า 600 พิกเซล x 600 พิกเซล (สูง x กว้าง) และมีขนาดไม่เกิน 1200 พิกเซล x 1200 พิกเซล (สูง x กว้าง)

7 ขั้นตอนเพื่อให้ได้รูปถ่ายที่ถูกต้อง

 1. ทิศทางของศีรษะ ทิศทางของศีรษะเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับรูปถ่ายที่ใช้ในการสมัครขอวีซ่า ผู้สมัครจะต้องใช้รูปถ่ายที่สามารถมองเห็นใบหน้าเต็มได้ภายในกรอบของรูป มองกล้องตรงๆ และอย่าหลับตา
 2. จัดองค์ประกอบให้ดี รูปถ่ายของท่านจะต้องแสดงทั้งศีรษะตั้งแต่ด้านบนสุดของผมจนถึงบริเวณใต้คาง ในภาพที่ถูกต้องความสูงของศีรษะจะอยู่ที่ 1-1-3/8 นิ้ว (25 ถึง 35 มม.) หรือคิดเป็น 50%-70% ของรูปถ่าย ดังตัวอย่าง:2
 3. อยู่ตรงกลางของรูป จัดศีรษะของท่านให้อยู่ตรงกลางระหว่างกรอบรูปทั้งสองด้านอย่างพอดี
 4. ลืมตา ท่านจะต้องลืมตา ดวงตาของท่านควรอยู่ในระดับ 2/3 เมื่อวัดจากด้านล่างของรูปถ่ายขึ้นไปด้านบน หรือ 1-1/8 นิ้ว ถึง 1-3/8 นิ้ว (28 มม. ถึง 35 มม.) หรือประมาณ 60% จากด้านล่างของรูปถ่าย
 5. พื้นหลัง พื้นที่ด้านหลังรูปถ่ายควรเป็นสีขาวและไม่ควรมีสิ่งใดระเกะระกะ นั่งถ่ายรูปโดยใช้ฉากหลังที่เป็นสีขาวจะช่วยให้ได้รูปที่ดีที่สุด
 6. อย่าให้ภาพมีเงา ควรนั่งลงเพื่อให้ใบหน้าดูสว่างและจะช่วยให้ไม่เกิดเงาบนใบหน้าหรือพื้นหลัง
 7. ทำตัวตามสบายและให้ดูเป็นธรรมชาติ ท่านควรแสดงสีหน้าอย่างเป็นธรรมชาติเมื่อถ่ายรูป ดังตัวอย่างที่แสดงไว้ที่นี่

วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา

4

อย่าสวมหมวกหรือสิ่งคลุมศีรษะที่เป็นการปกปิดผมหรือแนวผมยกเว้นในกรณีที่ผู้สมัครสวมใส่ทุกวันภายใต้ข้อกำหนดทางศาสนา ในรูปถ่ายจะต้องมองเห็นทั้งใบหน้าเต็มและสิ่งปิดคลุมศีรษะจะต้องไม่ทำให้เกิดเงาบนใบหน้า

การบันทึกลายนิ้วมือ

ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าจะต้องผ่านการบันทึกลายนิ้วมือที่สถานทูตหรือสถานกงสุลอเมริกา ในระหว่างขั้นตอนการสัมภาษณ์วีซ่า โดยจะมีการบันทึกลายนิ้วมือด้วยเครื่องบันทึกลายนิ้วมือดิจิตอล ทั้งนี้ผู้สมัครบางรายอาจจะไม่ต้องทำการบันทึกลายนิ้วมือ ซึ่งได้แก่:

 • ผู้สมัครที่เดินทางไปปฏิบัติภารกิจราชการของรัฐบาล ยกเว้นผู้สมัครวีซ่าประเภท A-3 และ G-5
 • ผู้สมัครที่มีอายุต่ำกว่า 14 ปี หรืออายุเกิน 79 ปี

ที่มา: www.ustraveldocs.com

วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา