Your search results

เรียนต่อสหรัฐอเมริกา

เรียนต่อสหรัฐอเมริกา

Study in United States of America


ภาคการศึกษา

ระบบ ภาคการศึกษา รวมระยะเวลาการศึกษา
Semester เป็นระบบที่แพร่หลายที่สุด โดยแบ่งภาคการศึกษาออกเป็น

1.      Fall Semester

ประมาณปลายเดือนสิงหาคม – กลางเดือนธันวาคม

2.      Spring Semester

ประมาณต้นเดือนมกราคม – เดือนเมษายน

3.      Summer Session

ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม – เดือนสิงหาคม

(ลงทะเบียนเรียนตามความสมัครใจ)

ในระยะเวลาหนึ่งปีจะประกอบด้วย 2 ภาคเรียน คือ Fall และ Spring โดยอาจมี Summer Sessions 1 – 2 ครั้งต่อปี โดยแต่ละภาคเรียนยาวประมาณ 16 สัปดาห์

Trimester First Trimester: ประมาณเดือนกันยายน – ธันวาคม

Second Trimester: ประมาณเดือนมกราคม -เมษายน

Third Trimester: ประมาณเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม

ในหนึ่งปีแบ่งเป็น 3 ภาคเรียน แต่ละภาคเรียนยาวประมาณ 12 สัปดาห์

Quarter Fall Quarter: ประมาณเดือนกันยายน – ธันวาคม

Winter Quarter: ประมาณเดือนมกราคม – กลางมีนาคม

Spring Quarter: ประมาณต้นเดือนเมษายน – มิถุนายน

Summer Quarter: ประมาณกลางเดือนมิถุนายน – สิงหาคม

ในหนึ่งปีแบ่งเป็น 4 ภาคเรียน แต่ละภาคเรียนยาวประมาณ 10 สัปดาห์

4-1-4 Fall Semester: ประมาณปลายเดือนสิงหาคม – ธันวาคม

Interim: ประมาณเดือนมกราคม (1 เดือน)

Spring Semester: ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม

แบ่งปีการศึกษาเป็น 2 ภาคเรียนใหญ่คือ Fall และ Spring คั่นด้วยภาคเรียนสั้น ๆ หรือ Interim เพื่อให้นักศึกษาทำการค้นคว้าวิจัยด้วยตนเองหรือออก Field Trip

ระบบการศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (Primary and Secondary School)

ประถมศึกษา (โรงเรียนประถม / ประถม)

โรงเรียนอนุบาลเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาระดับประถมศึกษาและเด็ก ๆ จะเริ่มเข้าเรียนตั้งแต่อายุ 5 ปี ในช่วงชั้นประถมศึกษาพื้นฐานของความรู้ทั่วไปของนักเรียน ในการเรียนรู้ที่จะอ่านและเขียน นักเรียนยังได้เรียนรู้แนวคิดพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ภูมิศาสตร์ วัฒนธรรมพลเมือง ดนตรี วิทยาศาสตร์ สุขภาพและพลศึกษา ส่วนใหญ่จะมีการแนะนำภาษาต่างประเทศโดยเริ่มจากปีการศึกษา (มัธยมต้น)

การศึกษาทั่วไป (มัธยมต้น)

การศึกษาในโรงเรียนนักเรียนจะได้รับหลักสูตรที่ยืดหยุ่นขึ้นเล็กน้อยโดยมีทั้งสื่อที่จำเป็นและไม่บังคับ ขึ้นอยู่กับจำนวนนักเรียนและการรวมกันของหลักสูตรแตกต่างกันไปตามเขตและประเภทของประกาศนียบัตรที่ต้องการ วิชาบังคับ เช่น คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์ นักเรียนสามารถจัดให้อยู่ในกลุ่มที่สอดคล้องกับระดับการศึกษาทางวิชาการได้

การศึกษาระดับมัธยมศึกษา (High School)

การศึกษาระดับมัธยมศึกษา (High School) ในสหรัฐอเมริกาแบ่งออกเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (Junior High School) คือเกรด 7 และเกรค 8 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (Senior High School) คือเกรด 9 ถึง เกรด 12 นักเรียนที่เริ่มเข้าเรียนตามปกติและเรียนต่อเนื่องโดยไม่ขาดตอนจะสำเร็จการศึกษา Grade 12 เมื่ออายุประมาณ 18 ปีและสามารถใช้วุฒิการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (High School Diploma/Certificate) นี้ ในการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาได้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาในสหรัฐอเมริกาต้องเรียนวิชาพื้นฐาน (core courses) ได้แก่ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา โดยบางโรงเรียนอาจต้องเรียนพลศึกษาด้วย นอกจากนี้ในโรงเรียนยังมีวิชาเลือก (elective courses) อาทิ ศิลปะ, การแสดง, คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี, ธุรกิจศึกษา ฯลฯ ให้นักเรียนเลือกเรียนตามความสนใจอีกด้วย นักเรียนต่างชาติที่เข้าไปศึกษาในสหรัฐอเมริกาส่วนใหญ่จะเข้าเรียนในโรงเรียนประจำของเอกชนหรือ Boarding School โดยทั่วไป นักเรียนไทยที่ไปเรียนต่อในระดับมัธยมที่สหรัฐอเมริกามักสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แล้วจึงเข้าเรียนต่อชั้น Grade 10 ที่สหรัฐอเมริกา

การศึกษาระดับอุดมศึกษา (Higher Education)

สถาบันอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกาทั้งของรัฐและเอกชนมีมากมายเกือบ 4,500 แห่ง โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้

  1. วิทยาลัยระบบ 2 ปีและวิทยาลัยชุมชน (Two-Year College and Community College) นักศึกษาที่เข้าเรียนในวิทยาลัยระบบ 2 ปีและวิทยาลัยชุมชนสามารถเลือกเรียนได้ 2 หลักสูตร คือ

1.1) Transferable Program เป็นหลักสูตรที่ครอบคลุมวิชาพื้นฐาน 2 ปีแรก ของการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยนักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนวิชาบังคับ (General Education Requirements) เป็นเวลา 2 ปี จากนั้นสามารถโอนหน่วยกิต (transfer credits) ไปยังมหาวิทยาลัยรัฐหรือเอกชนเพื่อศึกษาต่อระดับปี 3 ได้โดยเกรดเฉลี่ยที่นักศึกษาทำได้ระหว่าง 2 ปีนี้จะเป็นตัวกำหนดว่านักศึกษามีโอกาสได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยในระดับใด

1.2) Terminal Vocational Track เป็นหลักสูตรอนุปริญญาสายวิชาชีพเมื่อนักศึกษาเข้าเรียนเป็นเวลา 2 ปีและสำเร็จการศึกษา นักศึกษาจะได้รับวุฒิอนุปริญญา (Associate’s Degree) ในสาขาที่เลือกเรียน

  1. วิทยาลัย (College)

เป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาหลักสูตร 4 ปี เปิดสอนในสาขาวิชาต่าง ๆ วิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ วิทยาลัยรัฐ (State College) และวิทยาลัยเอกชน (Private College) ซึ่งโดยทั่วไปวิทยาลัยเอกชนมีค่าเล่าเรียนราคาสูงกว่าวิทยาลัยรัฐ วิทยาลัยหลายแห่งปิดสอนถึงระดับปริญญาโท

  1. มหาวิทยาลัย (University)

เป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี (4 ปี) ปริญญาโท (1-2 ปี) และปริญญาเอก (4-5 ปี) โดยเน้นการสอนและการค้นคว้าวิจัยในเชิงวิชาการ มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ มหาวิทยาลัยรัฐ (State University) และมหาวิทยาลัยเอกชน (Private University) ซึ่งโดยทั่วไปแล้วมหาวิทยาลัยเอกชนค่าเล่าเรียนมักมีราคาสูงกว่ามหาวิทยาลัยรัฐ

  1. สถาบันทางวิชาชีพ (Professional School)

เป็นสถาบันวิชาชีพชั้นสูงที่ให้การฝึกอบรบเฉพาะด้านแก่นักศึกษาในด้านต่าง ๆ อาทิ แพทยศาสตร์ กฎหมาย เป็นตัน โดยหลักสูตรอาจมีระยะเวลาตั้งแต่ 3-8 ปี ขึ้นอยู่กับสาขาวิชาที่เรียน นักศึกษาจะเข้าศึกษาในสถาบันดังกล่าวหลังจากสำเร็จปริญญาตรีมาแล้ว

การสมัครเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษา

ระดับ คุณสมบัติของผู้สมัคร เวลาการรับสมัคร/การเปิดภาคการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย 1. มีผลการศึกษาระดับมัธยมปลาย คะแนนเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป

2. มีผลสอบ TOEFL 71 คะแนน ขึ้นไป/ELTS 6.0 ขึ้นไป

การปิดรับสมัคร

ช่วงเดือนมกราคม – เมษายนของปีเดียวกัน

การเปิดเทอม

เดือนกันยายน (Fall Semester)

ปริญญาโท/เอก 1. ผลการศึกษา

1.1 ปริญญาโท ควรมีผลการศึกษาระดับปริญญาตรีคะแนนเฉลี่ย 3.0 ขึ้นไป

1.2 .ปริญญาเอก ควรมีผลการศึกษาระดับปริญญาโท คะแนนเฉลี่ย 3.0 ขึ้นไป

2. มีผลสอบ TOEFL 80 คะแนนขึ้นไป/ IELTS 6.5 ขึ้นไป

การปิดรับสมัคร

ช่วงเดือนมกราคม – เมษายนของปีเดียวกัน

การเปิดเทอม

เดือนกันยายน (Fall Semester)

Pathway / Pre-Master Program

**ระยะเวลาในการเรียน Pathway ขึ้น

อยู่กับคะแนน TOEFL/IELTS

1. ผลการศึกษา(เกรดเฉลี่ย) หรือ

2. คะแนนภาษา TOEFL/ IELTS หรือ

3. GMAT/GRE น้อยกว่าเกณฑ์ของปริญญาโท

Intensive English Program

เป็นหลักสูตรที่ถูกออกแบบให้นักเรียนที่มุ่งฝึกทักษะภาษาอังกฤษในการเข้าเรียนต่อระดับปริญญา

1. ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป

2. จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาสูงสุด

3. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารพื้นฐานเบื้องต้นได้

หมายเหตุ: เอกสารประกอบการสมัครแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแต่ละโรงเรียน/ มหาวิทยาลัย และการเปิดเทอมของแต่ละสถาบันแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับระบบภาคการศึกษา

ลักษณะข้อสอบเพื่อใช้ประกอบการสมัครเรียนในระดับต่าง ๆ

  1. SSAT (Secondary School Admission Test) แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ

1). Elementary – Level Test สำหรับนักเรียน Grade 3-4 ซึ่งไม่เป็นที่นิยมเท่า Middle-Level และ Upper- Level

2). Middle-Level Test สำหรับนักเรียน Grade 5 – 7

3). Upper- Level Test สำหรับนักเรียน Grade 8- 11

ข้อสอบระดับกลางและระดับสูงประกอบไปด้วยการทดสอบความสามารถทางการคำนวณ (คณิตศาสตร์) และการทดสอบภาษาอังกฤษอันได้แก่ การอ่านและการเขียนเรียงความ ใช้เวลาทำข้อสอบ 3 ชั่วโมง 5 นาที (รวมเวลาพัก 15 นาที)

ศูนย์สอบ SSAT ประจำประเทศไทย

ที่ตั้ง: International School Bangkok (ISB)

39/7 ซ. นิชดาธานี ถ. สามัคคี อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120

โทรศัพท์: 02-583-5401

สามารถสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ http: //www.ssat.org/

  1. ISSE (Independent School Entrance Exam) แบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ

1). Primary-Level Test สำหรับนักเรียน Grade 2-4 [ไม่เป็นที่นิยม]

2). Lower-Level Test สำหรับนักเรียน Grade 5-6

3). Middle-Level Test สำหรับนักเรียน Grade 7-8

4). Upper- Level Test สำหรับนักเรียน Grade 9-1 2

ข้อสอบประกอบไปด้วยการทดสอบภาษาอังกฤษ คือ 1) Verbal Reasoning ที่วัดความเข้าใจเรื่องคำศัพท์ผ่านข้อสอบเกี่ยวกับ synonyms และการเติมประโยคให้สมบูรณ์ (sentence completion) และ 2) Reading Comprehension ที่วัดความเข้าใจในการอ่านบทความภาษาอังกฤษ

ส่วนข้อสอบวัดความสามารถหาคณิตศาสตร์ของ ISSE แบ่งออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ quantitative reasoning และ mathematics achievement นอกจากนี้ นักเรียนยังต้องทำการทดสอบการเขียนเรียงความซึ่งไม่ได้นำมาคิดเป็นคะแนน อย่างไรก็ดีข้อสอบส่วนการเขียนเรียงความนี้จะถูกส่งไปยังโรงเรียนที่นักเรียนต้องการจะสมัครด้วยเช่นกัน ใช้เวลาทำข้อสอบ 2 ชั่วโมง 40 นาที ระยะเวลาของการสอบแบ่งออกเป็นช่วง Fall (ส.ค.-พ.ย.) Winter (ธ.ค.-มี.ค.) และ Spring/Summer (เม.ย.-ก.ค.) สามารถสมัครสอบได้ที่ https://iseeonline.erbleam.org/Welcome.aspx  หรือ www.iseetest.org

  1. SAT ประกอบด้วยข้อสอบ 2 ส่วน ได้แก่

1). Reading & Writing Section วัดความสามารถทางการอ่านจากเนื้อเรื่อง กราฟ และตาราง

2). Mathematics Section วัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครสอบกำหนดสอบปีละ 4 ครั้ง ในเดือนมีนาคม พฤษภาคม ตุลาคม และธันวาคม สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ http://sat.collegeboard.org/

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

www.studyusa.com

www.edupass.org

www.nafsa.org

www.fastweb.com (Scholarship Search Site)

www.petersons.com

www.cgsnet.org (The Council of graduate Schools)

www.gradschools.com

www.collegeboard.com

www.embark.com

www.aamc.org (Association of American Medical Colleges)

www.princetonreview.com

ที่มา: 

หนังสือสาระน่ารู้ OCSC Expo 2018

 สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร: 090-327 3558088-269 5099
Email: contact@thebest-edu.com
Line@thebestedu หรือคลิกเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน

เรียนต่ออเมริกา เรียนต่ออเมริกา เรียนต่ออเมริกา เรียนต่ออเมริกา เรียนต่ออเมริก

  • Advanced Search

Compare Listings