Your search results

จัดค่ายสอนภาษา English Camp

 บริการจัดค่ายสอนภาษา ค่ายอบรม


English Camp ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ เราเห็นความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษ เรามีบริการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ เพื่อมุ่งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ โดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Child Centered) เนื่องจากการได้เรียนรู้ด้วยความสนุกสนาน จะทำให้เกิดการจดจำได้ดีกว่า และ นำมาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์อื่นที่แตกต่างกันด้วยตนเอง ได้ด้วยความตื่นเต้น อยากเรียนรู้ ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ

เราพร้อมจัดค่ายภาษาสำหรับทุกเพศทุกวัย และทุกที่ในประเทศไทย ด้วยทีมงานวิทยากรและผู้จัดที่มีประสบการณ์และเป็นมืออาชีพ

 


CITY DAY CAMP

ค่ายกลางวัน แบบเช้ามาเย็นกลับ มีกิจกรรมหลากหลาย เช่น ทักษะการใช้ชีวิตในเมือง (CLS) ธรรมชาติศึกษา(NWL) เกมส์ กีฬา ศิลปะ ภาษา ทัศนศึกษา เหมาะสำหรับเด็กอายุระหว่าง 4-12 ปี ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากทีมงานและวิทยากรที่มากด้วยประสบการณ์

RESIDENT CAMP

ค่ายค้างคืนนอกสถานที่ สัมผัสธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์ เรียนรู้ศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Nature wild life) ทักษะการใช้ชีวิตกลางแจ้ง (Outdoor loving skills) นอนเต็นท์ ทำอาหาร ดูนก ดูดาว และกิจกรรมแคมป์ไฟ เหมาะสำหรับเด็กอายุระหว่าง 10-15 ปี ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากทีมงานและวิทยากรที่มากด้วยประสบการณ์

ENGLISH CAMP

ค่ายภาษาอังกฤษ ที่เน้นการเรียนรู้แบบ Activity Base โดยวิทยากรต่างประเทศ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตและการเรียน

CAMP อื่นๆที่น่าสนใจ

Caravan Camp คาราวานแคมป์ Family camp ค่ายครอบครัว Adventure camp ค่ายผจญภัย เหมาะสำหรับหน่วยงานที่เน้นการสร้างสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง

กิจกรรมที่น่าสนใจ

ค่ายอบรมผู้นำเยาวชน ค่ายทักษะชีวิต (Life Living skill) ผู้นำเยาวชนต้านภัยยาเสพย์ติด เทคนิคและวิธีการนำกิจกรรม การบริหารจัดการค่ายพักแรม WALK RALLY, CAR RALLY BIKE RALLY งาน FUN FAIR กิจกรรมนอกสถานที่ WORK CAMP, STUDY TRIP กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ

  • Advanced Search

Compare Listings