Your search results

เรียนต่อมอลตา

เรียนต่อมอลตา – Study in Malta


ประเภทของโรงเรียน

ประเทศมอลตามีการแบ่งประเภทของโรงเรียนออกเป็น 3 ประเภท คือ โรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนคริสตจักร และโรงเรียนเอกชน

 • โรงเรียนรัฐบาล (State Schools) จะเปิดสอนนักเรียนโดยไม่คิดค่าธรรมเนียมการศึกษา และโรงเรียนรัฐบาลสามารถพบได้ทั้งในเมืองหลักและหมู่บ้านในมอลตาและโกโซ ขนส่งสาธารณะไปกลับจากโรงเรียน หนังสือเรียน และอุปกรณ์การเรียนอื่นๆรัฐบาลจะจัดสรรให้ฟรีกับนักเรียน มีเพียงชุดเครื่องแต่งกายของนักเรียนเท่านั้นที่ผู้ปกครองจะต้องจัดซื้อให้
 • โรงเรียนคริสตจักร (Church Schools) และโรงเรียนเอกชน (Independent Schools) เปิดสอนตั้งแต่หลักสูตรก่อนประถมวัยจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย และได้รับการกำกับดูแลจากกระทรวงศึกษาธิการ

ตามกฏโรงเรียนคริสตจักรเป็นของคริสตจักรคาทอลิก และเนื่องจากข้อตกลงกับรัฐบาลมอลตาทำให้นักเรียนได้รับการอุดหนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาจากรัฐบาล รัฐบาลจะรับผิดชอบค่าจ้างของผู้สอนด้วยเช่นกัน แต่ผู้ปกครองจะต้องบริจาคเงินรายปีช่วยเหลือโรงเรียนอยู่ อุปกรณ์การเรียนและชุดนักเรียนของนักเรียนผู้ปกครองจะต้องเป็นผู้จัดซื้อให้

โรงเรียนนานาชาติ (International Schools) และโรงเรียนเอกชนอื่น (Other Private Schools)

ประเทศมอลตายังมีโรงเรียนเอกชนที่ดีอีกหลายแห่งรวมถึงโรงเรียนนานาชาติที่ใส่ใจนักเรียนต่างชาติในประเทศมอลตาอีก โดยผู้ปกครองจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้กับสถาบันการศึกษาเหล่านี้ และจะต้องซื้ออุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียนและรับผิดชอบค่าการเดินทางไปและกลับโรงเรียนเอง

โรงเรียนเฉพาะทาง (Specialist Schools)

มีศูนย์ทรัพยากรความต้องการพิเศษ (Special Needs Resource Centres) อยู่ 4 แห่งในประเทศมอลตา ศูนย์เหล่านี้มีคุณครูพิเศษให้ความรู้กับนักเรียนและมีอุปกรณ์รวมถึงทรัพยากรการเรียนอื่นๆที่ใช้สนับสนุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความทุพลภาพในการศึกษา โรงเรียนยังมีการช่วยเหลือนักเรียนโดยการบูรณาการหลักสูตรการเรียนให้กับนักเรียนทุกช่วงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษให้ได้ศึกษาเหมือนเด็กทั่วไป ข้อมูลเพิ่มเติมคลิกที่นี่

ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน

ประเทศมอลตาเป็นประเทศสองภาษา นักเรียนจะได้เรียนในห้องเรียนและเล่นสนุกกับเพื่อนๆโดยสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษและภาษามอลตา แม้ว่าภาษาอังกฤษจะไม่ใช่ภาษาแรกของนักเรียนแต่นักเรียนในประเทศมอลตาจะสามารถพูดได้อย่างน้อยสองภาษา คืออังกฤษและมอลต้า (และยังมีนักเรียนอีกจำนวนไม่น้อยที่สามารถพูดภาษาอิตาลีได้)

เป็นที่ยอมรับว่าแม้ในการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษและภาษามอลตาจะถูกใช้ในการเรียน แต่โรงเรียนแต่ละแห่งมักจะมีความชอบในการสอนภาษาใดภาษาหนึ่งเป็นหลักจากสองภาษานี้

ในโรงเรียนรัฐบาลภาษาหลักที่ใช้ในการเรียนการสอนคือภาษามอลตา ยกเว้นการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ นอกห้องเรียนนักเรียนก็มักจะสื่อสารกันด้วยภาษามอลตามากกว่า

ในโรงเรียนเอกชนภาษาหลักที่ใช้ในการเรียนการสอนคือภาษาอังกฤษ ยกเว้นการเรียนวิชาภาษามอลตา นอกห้องเรียนนักเรียนจะสื่อสารกันด้วยภาษาอังกฤษและภาษามอลตาขึ้นอยู่กับว่านักเรียนพูดภาษาอะไรเป็นหลักที่บ้านและเพื่อนของนักเรียนพูดภาษาอะไรกับนักเรียน

ผู้ปกครองบางคนเลือกที่จะไม่ให้นักเรียนเรียนภาษามอลตา แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนักเรียนทุกคนก็ได้รับความยินดีหากต้องการเรียนภาษามอลตาเพิ่มเติม

หลักสูตรการเรียน

ระบบการศึกษาของประเทศมอลตาได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในระดับที่สูงมาก โรงเรียนนานาชาติในมอลตามีหลักสูตรการเรียนเปิดสอนหลายหลักสูตร แต่โรงเรียนส่วนใหญ่จะสอนระบบการศึกษาแบบอังกฤษ นักเรียนจะได้เรียนหลากหลายรายวิชาและมีต้องสอบกลางภาคและปลายภาค

ระบบการศึกษาจะมีโครงสร้างหลักห้าแบบ คือ

 • ก่อนประถมวัย                  Kindergarten 1 – 2           อายุ 3 – 5 ปี
 • ประถมศึกษา                   Year 1 – 6                         อายุ 5 – 11 ปี
 • มัธยมศึกษาตอนต้น         Year 7 -8                           อายุ 11 – 14 ปี
 • มัธยมศึกษาตอนปลาย     Year 9 – 11                       อายุ 14 – 18 ปี
 • อุดมศึกษา

การศึกษาภาคบังคับคือนักเรียนต้องเรียนจนอายุถึง 16 ปี

การบ้าน

การบ้านของนักเรียนอาจมีมาก และนักเรียนโตจะได้รับการบ้านที่ใช้เวลาทำระหว่าง 1 – 2 ชั่วโมงทุกวัน

ศาสนา

ศาสนาคาทอลิกได้รับการสอนในห้องเรียน แต่ไม่ใช่วิชาบังคับสำหรับนักเรียนต่างชาติ นักเรียนหรือผู้ปกครองสามารถเลือกได้ว่าจะเรียนหรือไม่ หากไม่ต้องการเรียนนักเรียนสามารถที่จะเรียนหรือปอ่านหนังสือในห้องสมุดแทนได้

รายชื่อโรงเรียนในประเทศมอลตา

 1. รายชื่อโรงเรียนเอกชนในมอลตา คลิกที่นี่
 2. รายชื่อโรงเรียนคริสตจักรในมอลตา คลิกที่นี่
 3. รายชื่อโรงเรียนรัฐบาลในมอลตา คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยในประเทศมอลตา

ประเทศมอลตามีมหาวิทยาลัยอยู่หนึ่งแห่ง ชื่อว่า “University of Malta” ซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในเขตเมดิเตอร์เรเนียน และยังมีมหาวิทยาลัยต่างชาติอีกเล็กน้อยตั้งอยู่ในประเทศมอลตา

University of Malta ตั้งอยู่ที่ใจกลาง Msida และเป็นสถาบันการศึกษาที่สูงสุดของเกาะ ไม่มีมหาวิทยาลัยอยู่ในโกโซและชาวโกโซ (Gozitans) ก็ย้ายมาอยู่ที่มอลตาเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

การศึกษาในระดับอุดมศึกษานั้นไม่เสียค่าธรรมเนียมเพราะได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาล นักเรียนจะได้รับเงินเดือนและค่าใช้จ่ายเผื่ออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาด้วย

มีนักเรียนกว่า 11,000 คนศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย และมีนักเรียนต่างชาติกว่า 650 คนจาก 77 ประเทศเรียนอยู่ มีนักเรียนทุน Erasmus และนักเรียนแลกเปลี่ยนอยู่หลายคนในมหาวิทยาลัย ในขณะเดียวกันนักเรียนที่มหาวิทยาลัยในมอลตาเองก็เดินทางไปแลกเปลี่ยนทั่วโลกเช่นกัน มีนักเรียนเกือบ 3,000 คนสำเร็จการศึกษาในแต่ละปี

มหาวิทยาลัยมีคอร์สเรียนทั้งแบบเต็มเวลา (Full-time) และนอกเวลา (Part-time) เปิดสอน ทั้งระดับปริญญา (Degree) และประกาศนียบัตร (Diploma) ภาษาหลักที่ใชในการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยคือภาษาอังกฤษ

เพื่อให้สามารถเรียนในระดับมหาวิทยาลัยได้ นักเรียนจะต้องมีคุณวุฒิระดับ ‘A’ Level หรือเทียบเท่า นักเรียนสามารถสมัครเรียนแบบผู้ใหญ่ (ผู้ที่มีอายุมากกว่า 25 ปี) ได้โดยคุณสมบัติของผู้สมัครจะแตกต่างจากผู้สมัครที่มีอายุต่ำกว่า 25 ปี

ภาคการศึกษา

ภาคการศึกษาของประเทศมอลตาถูกแบ่งออกเป็นสองภาคการศึกษาหลัก คือ

 • ภาคการศึกษาที่หนึ่ง      ช่วงระหว่างเดือนตุลาคม – เดือนกุมภาพันธ์
 • ภาคการศึกษาที่สอง      ช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เดือนกันยายน
 • การศึกษาภาคฤดูร้อน    ช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน

โครงสร้างหลักสูตรวิชาชีพของประเทศมอลตา

ระบบการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพได้แบ่งออกเป็นการศึกษาภาคบังคับและศึกษาต่อ (Compulsory and Further) และการศึกษาระดับอุมศึกษา (Higher Education) การศึกษาภาคบังคับคือนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 5 – 16 ปี และกว่า 53% ของนักเรียนเรียนอยู่ในโรงเรียนรัฐบาล 36% เรียนอยู่ในโรงเรียนคริสตจักร และอีก 11% เรียนอยู่ในโรงเรียนเอกชนและอื่นๆ

การศึกษาภาคบังคับสำหรับนักเรียนอายุ 14 – 16 ปีในโรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนคริสตจักร และโรงเรียนเอกชนบางแห่งจะมีวิชาที่เป็นวิชาชีพสองวิชาให้นักเรียนเลือกซึ่งนักเรียนเลือกได้ตามความสนใจของตนเองและวิชานั้นจะเป็นวิชาที่กำลังเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานหรืออุตสาหกรรมหลัก เช่น ธุรกิจการเกษตร เทคโนโลยีวิศวกรรม การดูแลสุขภาพและสังคม การบริการ และข้อมูลสารสนเทศ

นักเรียนหลักสูตรวิชาชีพสามารถที่จะเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาได้โดยการเลือกแผนเรียนดังต่อไปนี้

 1. การเรียน College-Based Programmes 2 ปี โดยนักเรียนจะต้องใช้คุณวุฒิ VET Advanced Diploma ในการสมัคร คุณวุฒิวิชาชีพนี้เทียบเท่าได้กับการเรียนสองปีแรกในระดับมหาวิทยาลัย เพราะฉะนั้นนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อจะสามารถเรียนต่อได้ในระดับปีที่สามของปริญญาตรี
 2. การเรียน Bachelor Programmes 3 – 4 ปี ซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถเรียนต่อในระดับปริญญาโทได้ หลักสูตรปริญญาตรีวิชาชีพนั้นเปิดรับนักเรียนที่มีคุณสมบัติดังนี้
  • ผู้สำเร็จการศึกษา (Sixth-Form Graduates) และผ่านเลเวล Advanced 2 ระดับและ Intermediate 2 ระดับ
  • ผู้สำเร็จการศึกษา MCAST Advanced Diploma (EQF Level 4)
  • ผู้สำเร็จการศึกษา VET Higher Diploma Programmes
 1. การเรียน Part-Time VET Master Programmes 3 ปี ในปี ค.ศ. 2016/17 หลักสูตร MBA สำหรับธุรกิจขนาดเล็กและ Master of Business Informatics เปิดสอนเป็นครั้งแรก ผู้ที่สำหรับการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก University of Malta หรือมหาวิทยาลัยอื่นที่ได้รับการรับรองจาก NCFHE หรือผู้ที่ถือ Malta College of Arts, Sciences and Technology (MCAST) VET Bachelor Degree สามารถเรียนต่อหลักสูตรปริญญาโทนอกเวลาเหล่านี้ได้

แผนภาพอธิบายระบบการศึกษาและอบรมวิชาชีพของประเทศมอลตา

โครงร่างคุณสมบัติของการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพของประเทศมอลตา

ที่มา:

Government of Malta website: https://www.gov.mt/

Ministry of Education and Employment of Malta Website: https://education.gov.mt/

European Centre for the Development of Vocational Training Website: https://www.cedefop.europa.eu/

University of Malta Website: https://www.um.edu.mt/

สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร : 090-327 3558088-269 5099

Email : contact@thebest-edu.com
Line : @thebesteduหรือคลิ๊กเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะ

 • Advanced Search

Compare Listings