Your search results

เรียนต่อโปแลนด์

เรียนต่อโปแลนด์ – Study in Poland


โครงสร้างการศึกษา

ประเทศโปแลนด์มีการปฏิรูปโครงสร้างทางการศึกษาใหม่ในปี ค.ศ. 2017 เป้าหมายหลักในการปฏิรูปคือเพื่อให้นักเรียนมีพื้นฐานทางด้านการศึกษาที่สามารถพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่มีทักษะและความสามารถตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานสมัยใหม่

องค์ประกอบสำคัญของการปฏิรูปโครงสร้างการศึกษา

 • การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของการศึกษาดังนี้ A single structure – long, 8-year primary school covering ISCED 1 and 2, 4-year general and 5-year technical upper-secondary school ซึ่งมาแทนที่โครงสร้างการศึกษาเดิมที่เรียกว่า 6-3-3/4 model
 • การจัดตั้งโรงเรียนเริ่มรับนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปี และการรื้อฟื้นการบังคับให้นักเรียนที่มีอายุ 6 ปีต้องเข้าร่วมเรียนปีที่ 1 ของการศึกษาก่อนประถมศึกษา (Pre-primary education) เพื่อให้ได้รับทักษะพื้นฐานก่อนเริ่มเรียน (โดยนักเรียนจะได้รับเงินสงเคราะห์ค่าเรียนจากรัฐบาล)
 • นักเรียนจะได้รับหนังสือเรียนฟรี
 • การเรียนในระดับ Secondary Programmes ได้รับการขยายระยะเวลาอย่างละ 1 ปีดังนี้ ระดับมัธยมศึกษาเรียน 4 ปีและระดับเทคนิคศึกษาเรียน 5 ปี
 • มีทางเลือกสำหรับโรงเรียนวิชาชีพสองแบบใหม่ คือ Stage I สำหรับโรงเรียนอาชีวศึกษาภาคส่วนที่เรียน 3 ปีเพื่อให้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเพื่อให้สามารถเรียนต่อใน Stage II ได้ และ Stage II สำหรับโรงเรียนอาชีวศึกษาภาคส่วนที่เรียนต่ออีก 2 ปี และอัพเกรดคุณวุฒิหรือได้รับคุณวุฒิเพิ่มเติมเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสอบเข้าระดับมหาวิทยาลัยต่อไป
 • การเสริมการฝึกอาชีพแบบคู่กับการเรียนทางด้านธุรกิจ
 • ขยายการมีส่วนร่วมของนายจ้างในการร่วมสนับสนุนทุนอาชีวศึกษาผ่านการจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษา (Fund for Vocational Education Development)

โครงสร้างการศึกษาใหม่ มีรายละเอียดดังนี้

ระดับการศึกษา จำนวนปีที่ศึกษา
ประถมศึกษา (Primary School)

Single Structure Education covering ISCED 1 and 2

8 ปี
มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ

(General Upper Secondary School)

4 ปี
มัธยมศึกษาตอนปลายสายเทคนิค

(Technical Upper Secondary School)

5 ปี
โรงเรียนอาชีวศึกษาภาคส่วน ขั้นที่ 1

Stage I Sectoral Vocational School

3 ปี
โรงเรียนอาชีวศึกษาภาคส่วน ขั้นที่ 2

Stage II Sectoral Vocational School

2 ปี
โรงเรียนพิเศษเพื่อเตรียมพร้อมการทำงาน

Special School Preparing for Employment

3 ปี
การศึกษาหลังมัธยมศึกษา

Post-Secondary School

สูงสุด 2.5 ปี สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรืออาชีวศึกษา

การศึกษาภาคบังคับ

การศึกษาภาคบังคับแบบเต็มเวลามีระยะเวลา 9 ปี ซึ่งนับรวมการเรียนปีสุดท้ายของระดับก่อนประถมศึกษาและการเรียนประถมศึกษา 8 ปี เรียกว่า Single Structure Education

ระบบการศึกษาของประเทศโปแลนด์มีการแบ่งการศึกษาภาคบังคับออกเป็นสามแบบได้แก่ การศึกษาภาคบังคับก่อนประถมศึกษา (One-year Compulsory Preschool Preparation) การศึกษาภาคบังคับแบบเรียนเต็มเวลา (Full-time Compulsory Education) และการศึกษาภาคบังคับแบบเรียนนอกเวลา (Part-time Compulsory Education)

 • การศึกษาภาคบังคับก่อนประถมศึกษา (One-year Compulsory Preschool Preparation) นักเรียนต้องเรียนในระดับก่อนประถมศึกษา 1 ปี เพื่อให้มีทักษะพื้นฐานก่อนการเรียนในระดับประถมศึกษา
 • การศึกษาภาคบังคับแบบเรียนเต็มเวลา (Full-time Compulsory Education) ต้องเรียนระดับประถมศึกษา 8 ปีซึ่งเป็น Single Structure Education บังคับใช้กับนักเรียนอายุ 7 – 15 ปี
 • การศึกษาภาคบังคับแบบเรียนนอกเวลา (Part-time Compulsory Education) บังคับใช้ในการศึกษา สำหรับนักเรียนอายุ 15 – 18 ปี และสามารถเรียนได้ทั้งที่ในโรงเรียน (สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) หรือนอกโรงเรียน (สำหรับนักเรียนสายอาชีพ เช่น นักเรียนที่ร่วมการฝึกงานวิชาชีพกับนายจ้าง)

โครงสร้างของระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษา

 • หลักสูตรเฉพาะทาง (Specialist Programmes) เป็นหลักสูตรระดับ ISCED 5 ที่ขึ้นอยู่กับค่าธรรมเนียมการศึกษาอย่างน้อย 3 เทอม เปิดสอนโดยสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของทั้งรัฐบาลและเอกชน หลักสูตรเฉพาะทางได้ออกแบบผลการเรียนที่บูรณาการตัวบ่งชี้ระดับปริญญาแรกที่เป็นสากลซึ่งได้ระบุไว้ในระบบคุณวุฒิแบบบูรณาการ (Integrated Qualifications System) ซึ่งรวมถึงการเรียนในห้องเรียน การทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติ
 • หลักสูตรที่ต่ำกว่าบัณฑิตศึกษา (First-Cycle Programmes) เป็นหลักสูตรระดับ ISCED 6 สำหรับผู้สมัครที่ถือใบรับรองวุฒิภาวะ (Maturity Certificate) หลักสูตรนี้ให้ความรู้และทักษะเฉพาะทางและเตรียมพร้อมกับการประกอบอาชีพเฉพาะทางของผู้เรียน เมื่อเรียนจบแล้วจะได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี Bachelor’s Degree (licencjator inżynier)
 • หลักสูตรบัณฑิตศึกษา (Second-Cycle Programmes) เป็นหลักสูตรระดับ ISCED 7 สำหรับผู้สมัครที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีแล้ว ซึ่งจะให้ความรู้เฉพาะทางและเตรียมตัวสำหรับการทำงานที่สร้างสรรค์ในการประกอบอาชีพเฉพาะ เมื่อเรียนจบแล้วจะได้รับคุณวุฒิปริญญาโท Master’s degree (magister) หรือเทียบเท่า ผู้ที่มีคุณวุฒินี้สามารถเรียนต่อในระดับ Third-Cycle Programmes ได้
 • หลักสูตรการเรียนระยะยาว (Long-Cycle Programmes) เป็นหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสำหรับผู้สมัครที่มีใบรับรองวุฒิภาวะซึ่งให้ความรู้เฉพาะทางในสาขาวิชาที่เรียนและเตรียมตัวสำหรับการทำงานที่สร้างสรรค์ในการประกอบอาชีพเฉพาะ เมื่อเรียนจบแล้วจะได้รับคุณวุฒิปริญญาโท Master’s degree (magister) หรือเทียบเท่า ผู้ที่มีคุณวุฒินี้สามารถเรียนต่อในระดับ Third-Cycle Programmes ได้
 • หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตศึกษา (Third-Cycle Programmes) เป็นหลักสูตรระดับ ISCED 8 ปริญญาเอกที่เปิดสำหรับผู้สมัครที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าได้รับความรู้ขั้นสูงในสาขาเฉพาะทางหรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเตรียมสำหรับการทำงานวิจัยที่สร้างสรรค์และเป็นเอกเทศน์ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับคุณวุฒิปริญญาเอก Doctoral Degree (doktor)
 • หลักสูตรระดับสูงกว่าปริญญาตรีที่ไม่ใช่ปริญญา (Non-Degree Post-Graduate Programmes) เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่มีประกาศนียบัตรการศึกษาขั้นสูงหรือปริญญาแล้ว

ภาคการศึกษา

ภาคการศึกษาของประเทศโปแลนด์ถูกแบ่งออกเป็นสองภาคการศึกษา คือภาคเรียนฤดูหนาวและภาคเรียนฤดูร้อน แต่ละภาคการศึกษามีระยะเวลาเรียน 15 สัปดาห์

 • ภาคเรียนฤดูหนาว (Winter Semester) เริ่มตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ มีวันหยุดยาวประมาณ 10 วันในช่วงวันคริสมาสต์ และการสอบปลายภาคมักจะใช้เวลา 2 – 3 สัปดาห์ในช่วงต้นเดือนมกราคม
 • ภาคเรียนฤดูร้อน (Summer Semester) เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงสิ้นเดือนมิถุนายน มีวันหยุดยาวประมาณหนึ่งสัปดาห์ในช่วงวันอีสเตอร์ และการสอบปลายภาคมักจะใช้เวลา 2 – 3 สัปดาห์ในเดือนมิถุนายน

วันหยุดภาคเรียนฤดูร้อนจะมีประมาณ 3 เดือน ตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมถึงสิ้นเดือนกันยายน สำหรับนักเรียนที่ผ่านการทดสอบทั้งหมดของการสอบภาคเรียนฤดูร้อนเท่านั้น ผู้ที่สอบไม่ผ่านจะต้องสมัครใหม่อีกครั้งในเดือนกันยายน

European Credit Transfer System (ECTS) Credits

นอกเหนือจากการให้คะแนน (Grading Scale) กับนักศึกษาแล้ว สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของโปแลนด์ในระบบ European Credit Transfer System (ECTS) ยังมีการกำหนดเครดิตสำหรับรายวิชาด้วย ซึ่งเครดิตที่กำหนดขึ้นนี้ถูกกำหนดขึ้นโดยไม่ขึ้นกับเกรดที่ได้รับ และนักเรียนจะสำเร็จการเรียนในหนึ่งปีการศึกษาได้นั้น นักเรียนจะต้องมีเครดิตอยู่ 60 เครดิต (30 เครดิตต่อภาคการศึกษา)

European Credit Transfer System (ECTS) คือมาตรฐานที่ถูกนำมาใช้โดยมหาวิทยาลัยทั้งหมดที่อยู่ในเขตการศึกษาระดับอุมศึกษายุโรป (European Higher Education Area: EHEA) เพื่อให้การศึกษาในระดับอุดมศึกษาของยุโรปสามารถรวมและเชื่อมต่อกันได้หมด ง่ายต่อการโอนย้ายและแลกเปลี่ยน ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2007 สถาบันอุดมศึกษาทั้งหมดของโปแลนด์ได้ใช้ระบบ ECTS สำหรับทั้งการโอนหน่วยกิตและและการสะสมคะแนนของหลักสูตรการเรียนระดับปริญญา นักเรียนต่างชาติที่เรียนในระดับอุดมศึกษาในประเทศโปแลนด์และมีเครดิต ECTS จะได้รับการรับรอง

การสอบและการให้คะแนนเกรด

สถาบันระดับอุดมศึกษาทั้งหมดของประเทศโปแลนด์ต้องมีการทดสอบปลายภาคเรียน และวิธีการสอบนั้นหลากหลายและแตกต่างกันในแต่ละวิชา ปกติแล้วการสอบพูดและสอบเขียนจะจัดตอนปลายเทอมในช่วงการสอบแต่ละเทอม นักเรียนจะต้องสอบแต่ละรายวิชาแยกกัน ระยะเวลาการประเมินประสิทธิภาพจะครอบคลุมทั้งแบบหนึ่งภาคการศึกษาหรือหนึ่งปีการศึกษา เพื่อให้การเรียนสำเร็จลุล่วงในแต่ละภาคหรือปีการศึกษา นักเรียนจะต้องเข้าร่วมการทดสอบและต้องผ่านการทดสอบ อย่างน้อยในระดับ “Satisfactory” หรือพึงพอใจ ในทุกการประเมินและการทดสอบของรายวิชาที่อยู่ในหลักสูตรและได้รับคะแนนหรือเครดิตผลการประเมินสำหรับการทดสอบที่บูรณาการทั้งหมด

สถาบันอุดมศึกษาของประเทศโปแลนด์จะมีการให้คะแนนตามกฎ Study Rules ดังต่อไปนี้

 • 5 หมายถึง Very Good (bardzo dobry)
 • 4 หมายถึง Good (dobry)
 • 3 หมายถึง Satisfactory (dostateczny)
 • 2 หมายถึง Unsatisfactory/Fail (niedostateczny)
 • Credit/Pass (zaliczenie)

บางครั้งการใช้สัญลักษณ์บวกหรือทศนิยมเพื่อแก้ไขคะแนนที่เป็นตัวเลข เพื่อชี้แจงให้เห็นว่าคะแนนที่ได้รับนั้นไม่สามารถโอนไปยังหน่วยกิต ECTS ได้โดยตรง

สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของโปแลนด์

สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของโปแลนด์ หรือ Higher Education Institutions (HEIs) แบ่งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่คือ สถาบันการศึกษาของรัฐบาล State (Public) Institutes กับสถาบันการศึกษาของเอกชน Private (Non-Public) Institutes และสถาบันการศึกษาทั้งสองแบบนี้ถูกแบ่งออกเป็นสองหมวดใหญ่คือ สถาบันการศึกษาวิชาการ (Academic Institute) และสถาบันอาชีวศึกษา (Vocational Institute)

สถาบันการศึกษาทั้งหมดของ HEIs ได้รับการกำกับดูแลโดย Polish Accreditation Committee ซึ่งเป็นองค์กรอิสระ ที่ดำเนินการควบคุมดูแลและเพิ่มคุณภาพการศึกษาของประเทศโปแลนด์

รายการของสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของประเทศโปแลนด์ แบ่งออกเป็นดังนี้

 • Universities
 • Universities of Technology
 • Medical Universities
 • Universities of Economics
 • Universities of Agriculture and Life Sciences
 • Universities of Pedagogy
 • Universities of Arts
 • Universities of Physical Education
 • Maritime Universities
 • Military HEIs
 • Government Service HEIs
 • Higher Schools of Professional Education
 • Church Higher Schools
 • University-Type Non-Public HEIs
 • Non-University-Type Non-Public HEIs

ปริญญาบัตร (Diploma)

นักเรียนจะได้รับการอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาก็ต่อเมื่อ

 • ผ่านการประเมินทุกรายวิชา ผ่านการฝึกงานหรือเข้าร่วมกิจกรรมบูรณาการ และผ่านการทดสอบทั้งหมดของรายวิชาที่อยู่ในหลักสูตรเรียน
 • เข้าร่วมการเรียน การทำงานโครงการที่ได้รับมอบหมาย และต้องผ่านกิจกรรมหรือโครงการเหล่านี้
 • ผ่านการสอบปลายภาคหรือสอบจบการศึกษา

เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว นักเรียนจะได้รับปริญญาบัตรสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่ได้ศึกษา พร้อมกับเอกสาร Diploma Supplement (ประกาศนียบัตรเสริม) ซึ่งเป็นสำเนาเอกสารปริญญาบัตรที่แปลเป็นภาษาอื่นและระบุระดับการศึกษาและชื่อปริญญาบัตร หลักสูตรการศึกษาของนักเรียน

ข้อควรรู้

นักเรียนต่างชาติที่ต้องการสมัครเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาที่ประเทศโปแลนด์จะต้องมีเอกสารรับรองที่ออกจากสถาบันการศึกษาล่าสุดของนักเรียนหรือออกจากกระทรวงศึกษาธิการที่ยืนยันว่าคุณวุฒิที่นักเรียนได้รับนั้นสามารถที่จะใช้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในประเทศโปแลนด์ได้ เอกสารรับรองนี้เรียกว่า Certificate of Eligibility

นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมาจากประเทศในสหภาพยุโรป (European Union) เขตเศรษฐกิจยุโรป (European Economic Area: EEA)  หรือ OECD member states จะได้รับสิทธิ์ในการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่ประเทศโปแลนด์อัตโนมัติตามกฎหมายตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม ค.ศ. 2015

เอกสารต่อไปนี้จะได้รับการรับรองอัตโนมัติให้สามารถสมัครเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาที่ประเทศโปแลนด์ได้

 1. Certificate, Diploma หรือเอกสารรับรองอื่นที่ออกจากระบบการศึกษาของประเทศสมาชิก EU, EEA และ OECD รวมถึงเอกสารรับรองที่ออกจากประเทศดังต่อไปนี้

ออสเตรเลีย ออสเตรีย เบลเยี่ยม บัลแกเรีย แคนาดา โครเอเชีย ไซปรัส สาธารณรัฐเช็ค เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ ไอร์แลนด์ อิสราเอล อิตาลี ญี่ปุ่น เกาหลี ลัตเวีย ลิกเตนสไตน์ ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอลต้า เม็กซิโก เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกต โรมาเนีย สโลวาเกีย สโลวีเนีย สเปน สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ ตุรกี สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา

 1. IB (International Baccalaureate) Diplomas ที่ออกโดย International Baccalaureate Organization ที่กรุงเจนีวา
 2. EB (European Baccalaureate) Diploma ที่ออกโดยโรงเรียนในยุโรปตามอนุสัญญา Statute of the European Schools ที่เขียนในลักเซมเบิร์ก เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน ค.ศ. 1994
 3. Certificate, Diploma หรือเอกสารอื่นที่ออกโดยโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาในต่างประเทศตามหลักการที่วางไว้ในข้อตกลงทวิภาคีเกี่ยวกับการยอมรับอนุปริญญาร่วมกัน
 4. หาก Certificate หรือเอกสารอื่นที่ระบุว่าสามารถใช้สมัครเรียนต่อในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาในประเทศที่ออกเอกสารนั้นได้ เอกสารรับรองนั้นควรที่จะมีสิทธิ์ในการใช้สมัครเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาที่ประเทศโปแลนด์กับสถาบันการศึกษาซึ่งมีหลักสูตรที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกันได้ด้วย

นักเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากที่ Ministerstwo Edukacji Narodowej หรือติดต่อและส่งเอกสารมาให้ทางเดอะเบสท์วิเคราะห์และแนะนำได้

ที่มา:

 

 สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร: 090-327 3558088-269 5099
Email: contact@thebest-edu.com
Line@thebestedu หรือคลิกเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน

 • Advanced Search

Compare Listings