เปิดรับสมัคร ทุนเรียนต่อ ป.ตรี ญี่ปุ่น หลักสูตร Business Economics และ International Relations มูลค่าสูงสุด 100% Tokyo International University

18 มกราคม 2019 0 Webmaster Thebest

Tokyo International University


ประเทศญี่ปุ่นได้ชื่อว่าประเทศแห่งนวัตกรรมใหม่ๆ มีสิ่งประดิษฐ์ที่มีชื่อเสียง มีหุ่นยนต์สมองกล รวมถึงยังเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกซ์ นอกจากนี้ ยังเป็นประเทศที่ผลิตยานยนต์ และส่งออกมากเป็นอันดับ 3 ของโลก ที่ผ่านมา ประเทศญี่ปุ่นมีผู้ได้รับรางวัลโนเบลมากที่สุดในเอเชียอีกด้วย

ในเรื่องค่าใช้จ่ายในการเรียนระดับปริญญาตรีที่ญี่ปุ่น (หลักสูตรนานาชาติ) ประมาณ 700,000 เยน (ประมาณ 210,000 บาท) ต่อปี นอกจากนี้ยังมีทุนการศึกษาหลากหลายประเภททั้งจากมหาวิทยาลัยและจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมากมาย บางทุนมีมูลค่าสูงสุดถึง 100% นอกจากนี้ การเรียนในหลักสูตรนานาชาติ  ยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับผู้คน วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และภาษาญี่ปุ่น ที่เป็นเอกลักษณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก อีกด้วย 

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=8TJdP1Uf9x8&w=560&h=315]

Tokyo International University (TIU) มหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1965 เป็นมหาวิทยาลัยที่ประกอบด้วย 5 คณะ 4 สาขาวิจัย ในจำนวนนักศึกษา 6,200 คน มีนักศึกษาชาวต่างชาติกว่า 650 คน จาก 60 ประเทศทั่วโลก นอกจากนี้ มหาวิทยาลัย Tokyo International University ได้เปิดหลักสูตร  E – Track Program ซึ่งเป็นหลักสูตรนานาชาติ โดยใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน โดยเปิด 2 สาขาวิชา ได้แก่ “Business Economics” และ “International Relations” ซึ่งหลักสูตร E- Track นี้ เปิดรับสมัครทุนการศึกษาสูงสุดถึง 100% โดยเปิดรับสมัครปีละ 2 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ ประมาณ 50 – 170 คน ขึ้นอยู่กับหลักสูตร และจำนวนผู้สมัครทุน 

หลักสูตรที่เปิดสอน


รู้จักหลักสูตรปริญญาตรีภาษาอังกฤษ E-Track Program

หลักสูตร E-Track Program เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี เปิดสอน สองสาขาวิชา คือ Business Economics เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำงานในสายงานธุรกิจ ธุรกิจระหว่างประเทศ หรือนโยบายเศรษฐกิจ และ International Relations เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำงานกับองค์กรระหว่างประเทศ

ผู้สมัคร จะต้องเลือกสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง เป็นสาขาวิชาแรก เช่น เลือกสาขาวิชาแรกคือ Business Economics สาขาวิชาที่สองจะเป็น International Relations เหตุผลที่ต้องเลือกเนื่องจาก ในกรณีที่ไม่สามารถรับเข้าเรียนในสาขาวิชาดังกล่าวได้ ทางมหาวิทยาลัย จะพิจารณาตัวเลือกที่สองหากระบุไว้ในแบบฟอร์มการสมัคร

Business Economics – เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เป็นการศึกษา การใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการทำงานในสาขาธุรกิจระหว่างประเทศหรือนโยบายทางเศรษฐกิจ การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจระดับจุลภาค และมหาภาค เช่น การค้าระหว่างประเทศ การจัดสรรทรัพยากรที่ขาดแคลน การใช้เทคโนโลยีทีทันสมัยที่ช่วยเพิ่มผลผลิต และยอดขายให้ตรงตามเป้าหมาย ประกอบด้วย 6 โมดูล ซึ่งครอบคลุมทักษะสำคัญ ของนักธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ เพื่อเติบโตในตลาดแรงงานระดับโลก

International Relations – ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เป็นหลักสูตรที่ศึกษาเกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ให้มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน รวมถึงการใช้อำนาจในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจในอาชีพบริษัทข้ามชาติ หรือองค์กรระหว่างประเทศ โดยแบ่งหลักสูตรย่อยออกเป็น 5 หลักสูตรย่อย ได้แก่

 • Global Governance – เรียนรู้แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับวิธีการทำงานของสังคมและสิ่งที่ทำให้พวกเขาทำงานอย่างมีเหตุผล
 • International Security – เรียนรู้เกี่ยวกับสังคม และความปลอดภัยในระดับนานาชาติ
 • International Political Economy – มุ่งเน้นไปที่กฎเกณฑ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ พื้นฐานกฎหมายและค่านิยมที่ช่วยในการพัฒนาสังคม
 • Culture and Society – เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีพัฒนาภูมิหลังและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันของสังคม
 • Regional Studies – การศึกษาระดับภูมิภาคและนโยบายต่างประเทศ รวมถึงประเด็นสำคัญสำหรับการมีส่วนร่วมในสหประชาชาติ

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=jV32s3BFBvY&w=560&h=315]

หลักสูตร E-Track Program ของมหาวิทยาลัย TIU จะมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ขั้นพื้นฐาน ทางด้านวิชาการ แล้วพัฒนาเป็นความรู้เฉพาะด้าน และเป็นสากล โดย ทุกคน จะต้องเข้าเรียนหลักสูตรปรับพื้นฐานในปีแรก ซึ่งหลักสูตรเหล่านี้ จะช่วยส่งเสริมทักษะการเรียนในระดับที่สูงขึ้น 

Academic Literacy – เป็นบทเรียนที่ช่วยพัฒนาทักษะการเขียน และการใช้ภาษา การหยิบยกแนวคิดมาเขียนรายงานทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ ต่างๆ รวมถึง การอ่าน และการคิดเชิงตรรกะ โดยจะประกอบด้วย 4 วิชา ดังนี้

 • Academic Composition I
 • Academic Composition II
 • Analytical Reading and Thinking
 • Public Speaking 

Liberal Arts – หรือวิชาศิลปศาสตร์ ในภาษาไทย บทเรียนนี้ จะเป็นบทเรียนที่รวมแขนงวิชาศิลปศาสตร์ ในหลากหลายสาขา รวมถึง มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ โดยมีสาขาวิชาดังต่อไปนี้ ให้เลือกเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร 

 • Fundamentals of Mathematics
 • Introduction to Anthropology
 • Introduction to Art
 • Introduction to Environmental Studies
 • Introduction to Exercise Science
 • Introduction to International Relations
 • Introduction to Philosophy
 • Introduction to Psychology
 • Introduction to Social Psychology
 • Introduction to Sociology
 • IT Literacy
 • Principles of Economics
 • Principles of Management
 • Principles of Political Science
 • Statistics I
 • Sustainable Society
 • World Economy
 • Topics in Liberal Arts

นอกจากนี้จะเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วย

ทางมหาวิทยาลัย TIU ให้ความสำคัญรอบด้าน รวมถึงการเรียนภาษาญี่ปุ่น เพื่อที่จะพัฒนาทักษะทางภาษาเมื่อถึงเวลาที่เรียนจบและทำงานจะสามารถผลักดันให้มีโอกาสทำงานในระดับที่สูงขึ้น โดย จะได้เรียนภาษาญี่ปุ่นหลักสูตร Intensive 4 วันต่อสัปดาห์ และ นอกจากได้เรียนภาษาญี่ปุ่นแล้ว ยังได้เรียนวิถีชีวิตของคนญี่ปุ่นด้วย เช่นวิธีชงชา ดื่มชาแบบคนญี่ปุ่น วัฒนธรรมประเทศญี่ปุ่น ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นอย่างลึกซึ้ง จากมุมมองที่หลากหลาย 

ตัวอย่างวิชาภาษาญี่ปุ่น

 • Intensive Basic Japanese I
 • Intensive Basic Japanese II
 • Intensive Intermediate Japanese I
 • Intensive Intermediate Japanese II
 • Intermediate Japanese I A
 • Intermediate Japanese I B
 • Advanced Japanese I
 • Advanced Japanese II
 • Japanese Project
 • Business Japanese

ตัวอย่างวิชาเลือก Japan Studies

 • Economic History of Japan
 • International Relations of Japan
 • Japanese Industrial and Business Development
 • Japaneses Literature 
 • Japanese Multinational Corporations
 • Japanese Politics in Comparative Perspective
 • Japanese Popular Culture
 • Japanese Society
 • Media and Society in Japan
 • Social Business in Japan
 • Topics in Japan Studies

5-Year BA/MA Program

หลักสูตรปริญญาตรี + ปริญญาโท 5 ปี เป็นหลักสูตรพิเศษ ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้นักศึกษา สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ภายในระยะเวลา 5 ปี 

Sister School: Willamette University

ในทุกๆ ปี นักศึกษาหลักสูตร E-Track ของ TIU จะมีอาจารย์พิเศาจากมหาวิทยาลัย Willamette University ใน Salem Oregon ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้มาบรรยายในสาขาวิชาศิลปศาสตร์ นอกจากนี้  หากนักศึกษาวางแผนเรียนต่อปริญญาโท มหาวิทยาลัย Willamette University ยินดีรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สำหรับนักศึกษาหลักสูตร E-Track ของมหาวิทยาลัย TIU เท่านั้น เป็นโอกาสที่ดี ทำหรับผู้ที่วางแผนศึกษาต่อปริญญาโท ที่อเมริกา

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติ ISEP

มหาวิทยาลัย TIU เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยเพียงไม่กี่แห่ง ในประเทศญี่ปุ่น ที่ร่วมมือกับ ISEP (The International Student Exchange Program) หรือ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติ ซึ่งเป็นองค์กรระดับโลก ที่ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ โปรแกรมนี้ เปิดโอกาสให้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในเครือกว่า 320 แห่งทั่วโลก ไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน ระยะเวลาหนึ่งหรือสองภาคการศึกษาเมืองที่เป็นที่นิยมได้แก่ Vancouver ประเทศแคนาดา Dublin ประเทศไอร์แลนด์ และ Auckland ประเทศนิวซีแลนด์ 

เรียนต่ออเมริกากับหลักสูตร American Studies Program (ASP)

นักศึกษาหลักสูตร E-Track ของมหาวิทยาลัย TIU มีสิทธิ์ เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัย Willamette University ประเทศอเมริกา ด้วยหลักสูตร American Studies Program (ASP) ซึ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้น  หนึ่งภาคการศึกษา 

Tokyo International University มอบทุนการศึกษาในหลักสูตร English Track Program (E-Track) ให้แก่นักศึกษาต่างชาติ

โดยมูลค่าทุนการศึกษา จะมอบเป็นส่วนลดค่าเล่าเรียนตั้งแต่ 30 – 100% ในทุกเทอม โดย E-Track เป็นหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน โดยอาจารย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ อีกทั้งนักศึกษายังจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมของคนญี่ปุ่นโดยตรง รายละเอียดการลดค่าธรรมเนียมการศึกษา (ทุนการศึกษานี้ไม่รวมค่าสมัครและค่าบำรุงมหาวิทยาลัย Tokyo International University)

 

จำนวนที่รับสมัคร
หลักสูตร ภาคการศึกษา
ฤดูใบไม้ผลิ / เมษายน ฤดูใบไม้ร่วง / กันยายน
Business Econimics ประมาณ 70 คน ประมาณ 170 คน
International Relations ประมาณ 50 คน ประมาณ 110 คน

ตารางสรุปค่าใช้จ่ายต่างๆ 

No.

  ปีแรก ปีต่อไป รวมค่าใช้จ่าย 4 ปี

1

ค่าสมัครเรียน ¥250,000
(≈70,000 บาท)
¥250,000
(≈70,000 บาท)

2

ค่าใช้จ่ายต่อปี ค่าใช้จ่ายต่อปี (เต็มจำนวน) ¥900,000
(≈261,000 บาท)
¥1,100,000
(≈319,000 บาท)
¥4,200,000
(≈1,218,000 บาท)

ค่าใช้จ่ายต่อปี หลังจากหักทุนการศึกษา

30%

¥630,000
(≈182,000 บาท)
¥770,000
(≈223,000 บาท)
¥2,940,000
(≈852,000 บาท)
50% ¥450,000
(≈130,000 บาท)
¥550,000
(≈159,000 บาท)

¥2,100,000
(≈609,000 บาท)

80% ¥180,000
(≈52,000 บาท)
¥220,000
(≈63,000 บาท)

¥840,000
(≈243,000 บาท)

100% ¥0 ¥0

¥0

3 ค่าใช้จ่ายอำนวยความสะดวก ¥300,000
(≈87,000 บาท)
¥300,000
(≈87,000 บาท)

¥1,200,000
(≈348,000 บาท)

ตารางสรุปค่าใช้ตลอดทั้งหลักสูตร 

ค่าใช้จ่ายทั้งหลักสูตร เมื่อไม่ได้รับทุน

ค่าใช้จ่ายทั้งหลักสูตร เมื่อได้รับทุน 30% ค่าใช้จ่ายทั้งหลักสูตร เมื่อได้รับทุน 50% ค่าใช้จ่ายทั้งหลักสูตร เมื่อได้รับทุน 80% ค่าใช้จ่ายทั้งหลักสูตร เมื่อได้รับทุน 100%
¥5,650,000
(≈1,638,000 บาท)
¥4,390,000
(≈1,273,000 บาท)
¥3,550,000
(≈1,029,000 บาท)
¥2,290,000
(≈664,000 บาท)

¥1,450,000
( ≈420,000 บาท)

เฉลี่ย 3 ปี
ปีละ ≈ 546,000 บาท
เฉลี่ย 3 ปี
ปีละ ≈ 424,000 บาท
เฉลี่ย 3 ปี
ปีละ ≈ 343,000 บาท
เฉลี่ย 3 ปี
ปีละ ≈221,000 บาท

เฉลี่ย 3 ปี
ปีละ ≈140,000 บาท

ระยะเวลาการเปิดรับสมัครและประกาศผล

การเปิดเทอมของมหาวิทยาลัยจะแบ่งออกเป็น 2 รอบ คือ 1. เมษายน 2562 และ 2. กันยายน 2562

1. เมษายน 2562

 • เปิดรับสมัครรอบที่ 1 วันที่ 4 กรกฎาคม – 18 กรกฎาคม 2561 และประกาศผลวันที่ 10 สิงหาคม 2561
 • เปิดรับสมัครรอบที่ 2 วันที่ 12 กันยายน – 3 ตุลาคม 2561 และประกาศผลวันที่ 26 ตุลาคม 2561
 • เปิดรับสมัครรอบที่ 3 วันที่ 7 พฤศจิกายน – 28 พฤศจิกายน 2561 และประกาศผลวันที่ 21 ธันวาคม 2561

2. กันยายน 2562

 • เปิดรับสมัครรอบที่ 1 วันที่ 7 พฤศจิกายน – 28 พฤศจิกายน 2561 และประกาศผลวันที่ 21 ธันวาคม 2561
 • เปิดรับสมัครรอบที่ 2 วันที่ 9 มกราคม – 23 มกราคม 2562 และประกาศผลวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
 • เปิดรับสมัครรอบที่ 3 วันที่ 20 ก.พ. – 13 มี.ค. 2562 และประกาศผลวันที่ 5 เมษายน 2562
 • เปิดรับสมัครรอบที่ 4 วันที่ 3 เมษายน – 24 เมษายน 2562 และประกาศผลวันที่ 18 พ.ค. 2562

หมายเหตุ : ในการสมัครเรียน และสมัครทุนการศึกษา ศูนย์ฯ เดอะเบสท์แนะนำให้ติดต่อล่วงหน้าก่อนถึงวันรับสมัคร เพื่อจะได้มีเวลาวางแผนเตรียมเอกสาร เขียนเรียงความ และเมื่อถึงวันรับสมัคร จะได้ส่งเอกสารเพื่อรับการพิจารณาก่อน


ทุนการศึกษาของ JASSO

ทุนการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการฯ ประเทศญี่ปุ่นที่ JASSO ดูแล (JASSO Scholarship programs) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ทุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัว และ ทุนสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น

ทุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัว 

ทุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นด้วยทุนส่วนตัวในสถานศึกษาได้แก่ มหาวิทยาลัย (ปริญญาตรี), บัณฑิตวิทยาลัย (ปริญญาโท-เอก), วิทยาลัยอนุปริญญา, วิทยาลัยเทคนิค, วิทยาลัยอาชีวศึกษา, หลักสูตรเตรียมเข้าศึกษาต่อที่กระทรวงศึกษาฯ ประเทศญี่ปุ่นรับรอง และสถาบันสอนภาษา

ทุนการศึกษาประเภทนี้ไม่มีข้อจำกัดเรื่องอายุและสัญชาติ สถานศึกษาที่สังกัดและสาขาวิชา แต่ผู้รับทุนจะต้องไม่รับทุนนี้ซ้อนกับทุนการศึกษาที่มีเงื่อนไขว่าห้ามรับทุนซ้อน และต้องไม่ใช่ผู้ที่กำลังรับทุนช่วยเหลือจาก JASSO อยู่แล้ว

จำนวนเงินทุนต่อเดือน 48,000 เยน / นักศึกษาในสถาบันสอนภาษา 30,000 เยน

ระยะเวลาการรับทุน : 6 เดือน – 1 ปี ขึ้นอยู่กับภาคการศึกษาที่เริ่มต้นเข้าเรียนและรับทุน
หมายเหตุ
 • การสมัครจำเป็นต้องใช้จดหมายแนะนำจากสถานศึกษาที่สังกัด
 • ผู้รับทุนต้องมีสถานะวีซ่า “College Student”
 • ผู้รับทุนต้องไม่ใช่นักศึกษาทุนรัฐบาลญี่ปุ่นหรือทุนรัฐบาลประเทศอื่นๆ
 • ผู้รับทุนต้องให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเส้นทางหลังเรียนจบของตน
 • ผู้รับทุนต้องรักษาผลการเรียนให้ได้ตามกำหนด
 • ผู้รับทุนต้องไม่ได้รับเงินช่วยเหลือจากทางบ้านจำนวนเกินกว่าเดือนละ 90,000 เยน
 • ผู้สนับสนุนการเงิน (อยู่อาศัยภายในประเทศญี่ปุ่น) แก่ผู้รับทุนต้องมีเงินรายได้ไม่เกิน 5,000,000 เยนต่อปี

คลิ๊กเพื่ออ่าน ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษาของ Jasso” 


Untitled-1.jpg

ในการสมัครทุน จะพิจารณาจากเรียงความ และผลคะแนนภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ จะพิจารณาจากเอกสารเพิ่มเติม กรณีที่ผู้สมัครทุนสองคน ได้คะแนนเท่ากัน โดยเอกสารที่สามารถยื่นเพิ่มเติมได้เช่น ใบประกาศนียบัตรด้านการเรียน การอบรมที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร หรือหลักฐานที่เคยได้รับทุนการศึกษาจากหน่วยงานอื่นๆ 

เอกสารสำคัญ

 1. สำเนาหนังสือเดินทาง (สำเนา / ปริ้นท์ / สแกนเป็นสี)
 2. ใบแสดงผลการศึกษา Transcript และ ใบสำเร็จการศึกษาหรือใบคาดว่าจะจบ (ตัวจริง)
 3. ผลภาษาอังกฤษ 
  • IELTS 5.5 คะแนนขึ้นไป
  • หรือ TOEIC (ต้องเป็น TOEIC Listening and Reading Test Official Score Report เท่านั้น) 700 คะแนนขึ้นไป
  • หรือ TOEFL iBT 61 คะแนนขึ้นไป 
  • หรือ TOEFL PBT 500 คะแนนขึ้นไป
  • หรือ Pearson PTE 45 คะแนนขึ้นไป
  • หรือ SAT 540 คะแนนขึ้นไป
  • หรือ Cambridge English Test (CPE & CAE) 169 คะแนนขึ้นไป
 4. เรียงความ SOP (Statement of Purpose) โดยเขียนสั้นๆ ประมาณ 500 คำ (ไม่ควรเกิน 600 คำ) ให้ครอบคลุม 3 ประเด็นหลักคือ 
  • ประวัติส่วนตัว 
  • ทำไมถึงเลือกเรียน TIU
  • การศึกษาที่ TIU จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายในอนาคตได้อย่างไร
 5. จดหมายแนะนำ (Letter of Recommendation) เป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาญี่ปุ่น 

เอกสารเพิ่มเติม

 1. เอกสารที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ หรือได้รับรางวัลต่างๆ เช่น ด้านกีฬา การเรียน การเข้าอบรม เป็นต้น ในกรณีได้รับทุนจากหน่วยงานอื่นให้แจ้งพร้อมแนบเอกสารที่ได้รับทุนในการสมัครด้วย

มีบริการจัดหางานหลังสำเร็จการศึกษา

นักศึกษา ที่จบหลักสูตร E-Track จากมหาวิทยาลัย TIU ทุกคน จะได้รับการสนับสนุนในการจัดหางานหลักสำเร็จการศึกษา โดยจะแบ่งออกเป็น 4 ขึ้นตอนดังต่อไปนี้

 

STEP 1 การให้คำปรึกษา

 • ให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัวจากผู้เชี่ยวชาญในสายงานต่างๆ ในประเทศญี่ปุ่น
 • แนะแนวการหางานให้กับผู้สำเร็จการศึกษาทุกคน
 • อธิบายแนวโน้มของตลาดแรงงานญี่ปุ่น
 • การเขียนใบสมัคร CV การสัมภาษณ์งาน 

STEP 2 การสัมมนา

 • การวิเคราะห์ตนเอง SWOT ในการสัมภาษณ์งาน
 • ค้นหาบริษัท ที่เหมาะสมสำหรับตนเอง

STEP 3 การฝึกงาน

ทดองฝึกงานกับสถานที่จริง จากบริษัทชั้นนำ ที่เป็นพันธมิตรร่วมกับมหาวิทยาลัย TIU 

ภาคการศึกษา ฤดูใบไม้ผลิ / ฤดูร้อน
ระยะเวลา ประมาณ  6 สัปดาห์ (ขึ้นอยู่กับบริษัทที่ฝึกงาน)
 สถานที่ กรุงโตเกียว หรือบริเวณใกล้เคียง
ประเภทงาน Planning, Web Design, Sales, Market Research หรือ Customer Support
ประเภทบริษัท อสังหาริมทรัพย์, การส่งออก, ทรัพยากรมนุษย์, โรงงานผลิต เป็นต้น

STEP 4 การหางาน

มาถึงขึ้นตอนนี้ นักศึกษาจะได้เข้าร่วมนิทรรศการจัดหางานสำคัญของญี่ปุ่น เช่น Shukatsu Festival นิทรรศการจัดหางานใน ฤดูใบไม้ผลิ กับบริษัทชั้นนำกว่า 100 แห่ง 


สิ่งอำนวยความสะดวกและที่พัก

มหาวิทยาลัย TIU เต็มไปด้วยอุปกรณ์ที่ล้ำสมัยทุกห้อง ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาทุกคน มีห้องสำหรับประชุม สัมมนา และมีพื้นที่เงียบสงบ สำหรับอ่านหนังสือ พักผ่อนหย่อนใจ มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย WiFi ฟรี ทั่วมหาวิทยาลัย นอกจากนั้น ยังมีโรงอาหารสองแห่ง ที่ราคาไม่แพง 

ที่พักมหาวิทยาลัย TIU

เพื่อความปลอดภัยและสะดวกสบาย มหาวิทยาลัย TIU จึงมีหอพักในมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาที่มาเรียนในปีแรก โดยมี 2 ประเภท คือ เตียงเดี่ยว และเตียงคู่ สำหรับ นักศึกษาที่เลือกเตียงคู่ จะต้องแชร์ห้องกับนักเรียนต่างชาติ โดยการสุ่มเลือก

หอพักมหาวิทยาลัย TIU
ระยะห่างจากห้องเรียน ใช้ระยะเวลาเดินไปเรียนประมาณ 15 นาที
Dormitories International House R1 (เตียงเดี่ยว) International Houses R2-R5 (เตียงคู่)
สิ่งอำนวยความสะดวก
 • 1 เตียง
 • โต๊ะเก้าอีก 1 ชุด
 • มีเครื่องปรับอากาศ
 • มีตู้เย็นและไมโครเวฟ
 • มีห้องน้ำในตัว
 • อินเตอร์เน็ต
 • 2 เตียง
 • โต๊ะเก้าอีก 2 ชุด
 • มีเครื่องปรับอากาศ
 • มีตู้เย็นและไมโครเวฟ
 • มีห้องน้ำในตัว
 • อินเตอร์เน็ต
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 30,000 เยน (ประมาณ 9,000 บาท) 34,000 เยน (ประมาณ 10,000 บาท)
ค่าเช่าต่อเดือน 39,000 เยน / เดือน (ประมาณ 11,700 บาท) 34,000 เยน / เดือน (ประมาณ 10,000 บาท)
สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ 
 • มีบริการเครื่องซักผ้า และเครื่องอบผ้า ฟรี ภายในหอพัก
 • มีพื้นที่ส่วนกลาง สำหรับพบปะเพื่อน ผู้ปกครอง

0d758fb3c7902b50b0217b961437778c0c933d9.jpg

English Plaza

ศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเอนกประสงค์ ให้ปบรรยากาศที่เป็นกันเอง สำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทางด้านภาษาอังกฤษ 

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=KKvEYn-sEgU&w=560&h=315]

Japanese Plaza

เป็นสถานที่ฝึกภาษาญี่ปุ่น สำหรับนักศึกษาต่างชาติ เพื่อให้พบกะเพื่อนร่วมชั้น และอาจารย์ชาวญี่ปุ่น ให้ได้ใชภาษาญี่ปุ่น รวมถึงไวยกรณ์ และการพูดอย่างไม่เป็นทางการ

jp02.jpg

 


Scroll to Top