Your search results

เกี่ยวกับเรา

The Best Language & Education Centre


Why “The Best”

 • ให้คำปรึกษา แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศฟรี โดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ มากประสบการณ์ด้านการศึกษาต่างประเทศ
 • มีบริการแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศครบวงจร สมัครเรียน ยื่นวีซ่า จัดหาที่พัก รับ-ส่งสนามบิน ฯลฯ
 • ดูแลนักเรียนที่ไปเรียนต่อต่างประเทศด้วยความเป็นกันเอง ดูแลตั้งแต่เริ่มต้นจนจบการศึกษา
 • มีทีมงานวิทยากรมืออาชีพในการจัดทำโครงการอบรมหลักสูตรต่างๆ
 • จัดทำค่ายภาษาอังกฤษ โดยทีมงานเจ้าของภาษาที่มีคุณภาพ และทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ 
 • ครูสอนภาษาทุกท่านผ่านการอบรมหลักสูตรการสอน แบบมืออาชีพ และมีประสบการณ์ในการสอน นักเรียนจึงมั่นใจได้ว่าจะได้เรียนกับครูที่มีคุณภาพสูง
 • เรียนสนทนาภาษากับเจ้าของภาษาโดยตรง ทำให้ได้สำเนียงที่ถูกต้องและเข้าใจภาษาได้อย่างถ่องแท้
 • จำนวนนักเรียนแต่ละห้องรับจำนวนจำกัด ทำให้นักเรียนได้รับการพัฒนาและมีโอกาสฝึกทักษะได้อย่างเต็มที่
 • มีหลักสูตรให้เลือกหลากหลายเพื่อความเหมาะสมและความต้องการ
 • เข้ารับการอบรมหลักสูตรพิเศษ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 • สถานที่เรียนสะดวกสบาย
 • รับข่าวสาร และโปรโมชั่นต่างๆ จากทางศูนย์ฯ
Visions

เป็นผู้นำทางภาษา รักษาวัฒนธรรมของชาติ ฉลาดเรียนรู้ ก้าวสู่มาตรฐานสากล

Missions

1. พัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนตามศักยภาพและสร้างเสริมความเป็นเลิศทางภาษา

2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ระหว่างความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม

3. ส่งเสริมการใช้ภาษาในการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้และจากสื่อเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์

4. พัฒนาผู้เรียนให้สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการติดต่อสื่อสาร การศึกษาต่อ การเข้าสู่ AEC และประชาคมโลก

5. ส่งเสริมการศึกษาต่อต่างประเทศ โดยให้บริการด้วยมิตรภาร และให้คำปรึกษารวมถึงการดูแล อย่างมีคุณภาพ

Goals

มุ่งให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาต่างประเทศ ในการติดต่อสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ แสวงหา ความรู้ ในการประกอบอาชีพ และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมที่หลากหลายของประชาคมโลก สามารถถ่ายทอดความคิด และวัฒนธรรมไทยไปยังประชาคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์

Contents
 • ภาษาเพื่อการสื่อสาร การใช้ภาษาต่างประเทศในการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร การนำเสนอข้อมูล การแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ และสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างบุคคลได้อย่างเหมาะสม
 • ภาษาและวัฒนธรรม การใช้ภาษาต่างประเทศตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ความสัมพันธ์ ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา กับวัฒนธรรมไทยและสามารถนำไปใช้อย่างเหมาะสม
 • ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและประชาคมโลกการใช้ภาษาต่างประเทศ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ ทุกระดับ ทั้งยังเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อการประกอบอาชีพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก
 • การศึกษาต่อต่างประเทศ บริการ แนะนำให้คำปรึกษา สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปศึกษาต่อยังต่างประเทศทุกระดับชั้น ภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษา อาชีวะศึกษา(สายวิชาชีพ) หรือระดับปริญญาตรี โท เอก ที่ประเทศอเมริกา แคนดา อังกฤษ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น เป็นต้น เพื่อพัฒนาศักยภาพ หรือเพิ่มพูนประสบการณ์ การเรียนรู้ และเพิ่มวิสัยทัศน์ของตนเอง วางแผนศึกษาต่อต่างประเทศกับเรา ด้วยบริการที่เป็นมิตร และมีคุณภาพ ข้อมูลที่ได้รับมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ เราให้คำปรึกษาหลักสูตรการเรียนให้เหมาะสมตรงกับความต้องการ งบประมาณ เราดูแลตั้งแต่การสมัครเรียน การยื่นขอวีซ่า บริการจัดหาที่พัก การรับส่งที่สนามบิน อบรมการเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง รวมถึงการจัดโครงการทัศนศึกษา อบรม ดูงาน สำหรับกลุ่มคณะ หน่วยงานต่างๆ
บริการ
 • อบรมภาษาต่างประเทศ
 • ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก
 • ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่
 • การเตรียมตัวสอบ IELTS, TOEFL, TOEIC
 • ภาษาอังกฤษสำหรับการติดต่อสื่อสาร
 • การเตรียมตัวสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมและมหาวิทยาลัย
 • ภาษาอังกฤษเฉพาะกลุ่ม (ตามความต้องการของกลุ่มผู้เรียน)
 • ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างชาติ (Thai Language for Non –Thai Speakers)
 • แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศครบวงจร
 • ยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่านักเรียน และวีซ่าอื่นๆ ทุกประเทศ
 • จัดโครงการทัศนศึกษาระยะส้้นในต่างประเทศ
 • สำรองตั๋วเครื่องบินทุกสายการบินราคาถูก
 • แปลเอกสาร
 • สมัครสอบ IELTS
 • จัดโครงการ อมรมพัฒนาศักยภาพบุคคล พัฒนาองค์กร
 • จัดค่ายภาษาอังกฤษในรูปแบบ Cooperative Training
 • ให้เช่าห้องอบรม หรือติวสำหรับกลุ่มนักศึกษา
เกี่ยวกับเราเกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

 • Advanced Search

Compare Listings