Your search results

เดอะเบสท์ ร่วมหารือเรื่องความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย Middlesex University และ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Posted by admin on December 14, 2016
0

เดอะเบสท์ ร่วมหารือเรื่องความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย Middlesex University และ มหาวิทยาลัยแม่โจ้


      วันอังคาร 14 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา นายวรินทร นนทะธรรม ผู้จัดการศูนย์ฯ เดอะเบสท์ ได้ประสานและนำเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัย Middlesex University London ประเทศอังกฤษ Ms Karen Wong และ Ms Farrah Halim เข้าพบ รศ.ดร.วีระพล ทองมา รองอธิการบดี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ และคณาจารย์จากคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อหาแนวทางให้นักศึกษาได้มีโอกาสในการศึกษาต่อเนื่องไปยัง Middlesex University ต่อไปในอนาคต

      เดอะเบสท์ เป็นศูนย์ให้บริการแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศแบบครบวงจรที่สามารถให้บริการได้ทั่วประเทศ ซึ่งทำงานร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ จึงทำให้มีบริการฟรีสำหรับผู้ที่สนใจตั้งแต่การให้คำแนะนำการเรียนต่อต่างประเทศ ดำเนินการในการยื่นวีซ่า จัดหาที่พัก รับส่งสนามบินและบริการอื่นๆ ตลอดจนการติดตามดูแลจนสำเร็จการศึกษา สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและปรึกษาการศึกษาต่อต่างประเทศได้ฟรี ที่นี่


img_6747img_6751img_6748img_6744 img_6758 img_6764

  • Advanced Search

Compare Listings