Your search results

International Expatriate Medical Insurance

International Expatriate Medical Insurance


ประกันสุขภาพสำหรับชาวต่างชาติที่อยู่อาศัยในต่างประเทศมีใบอนุญาตทำงานตามกฎหมายที่อยู่ในกลุ่มประเทศเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) หรือสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) ระยะยาวสูงสุด 5 ปี แผนประกันนี้เหมาะสมย่างยิ่งสำหรับใช้ในการทำงานต่างประเทศ เนื่องจากเป็นแบบออนไลน์ ให้ความคุ้มครองระหว่างประเทศ และสามารถซื้อได้ทันทีด้วยบัตรเครดิต กรมธรรม์จะออกให้ภายในไม่กี่วินาทีหลังจากการชำระเงิน ครอบคลุมการรักษาที่จำเป็นทางการแพทย์ในกรณีที่เจ็บป่วยและอุบัติเหตุ ประกอบด้วยการรักษาในโรงพยาบาล การค้นหา การกู้ภัย การขนส่งรถพยาบาลทางอากาศ ทางทะเล และภาคพื้นดิน การส่งกลับประเทศบ้านเกิด และความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมงในทุกวัน เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเมื่อซื้อแผน COMFORT เพื่อการรักษาผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกสำหรับผู้ปฏิบัติงานทั่วไปรวมถึงผู้เชี่ยวชาญ

เบี้ยประกันเริ่มต้น € 584 / ปี

ผู้ที่สามารถทำประกันภัยนี้ได้

แผนนี้มีไว้สำหรับชาวต่างชาติที่มาอยู่อาศัยและชาวต่างชาติที่มีใบอนุญาตทำงานตามกฎหมายที่อยู่ในกลุ่มประเทศเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) หรือสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) แต่เดิม การคุ้มครองจะมีผลเมื่อบุคคลนั้นอยู่ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจยุโรปเท่านั้น

 • ชาวต่างชาติที่อยู่ต่างประเทศนานถึง 5 ปี
 • บุคคลที่มีอายุระหว่าง 18 ถึง 50 ปี
 • บริษัทที่ต้องการประกันพนักงาน

ข้อควรทราบเกี่ยวกับประกัน

 • อายุน้อยที่สุดที่ซื้อได้คือ 18 ปี
 • ประกันประเภทนี้สำหรับบุคคลที่ทำงานในต่างประเทศเท่านั้น
 • ประกันนี้ให้ความคุ้มครองทั่วโลก (ยกเว้นประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และแคริบเบียน)
 • รวมแผนการรักษาฉุกเฉินและระยะยาว
 • แผนการรักษาผู้ป่วยใน
 • แผนผู้ป่วยนอก (ไม่บังคับ)
 • การเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ
 • ยาตามใบสั่งแพทย์
 • การส่งกลับประเทศ
 • รถพยาบาลขนส่ง
 • ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน
 • ระยะเวลาขั้นต่ำ 1 ปี
 • ต่ออายุสูงสุด 5 ปี
 • ชำระด้วยบัตรเครดิต

ดาวน์โหลดเอกสารที่เป็นประโยชน์

 • Advanced Search

Compare Listings