Your search results

New Era Institute (NEI)

New Era Institute


New Era Institute เป็นสถาบันฝึกอบรม Registered Training Organisation (RTO) ตั้งอยู่ในใจกลาง Burwood ย่านชานเมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมทางตะวันตกของซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย วัตถุประสงค์หลักของ New Era Institute คือการจัดการและรักษามาตราฐานการศึกษาทักษะด้านอาชีพที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจร่วมสมัย ทั้งในออสเตรเลียและต่างประเทศ ดังนั้นภารกิจของสถาบันคือการจัดหาทักษะวิชาชีพเฉพาะบุคคลอย่างยั่งยืนและบริการฝึกอบรมเพื่อสร้างผลประโยชน์ต่ออาชีพของนักเรียนในระยะยาว

  • Advanced Search

Compare Listings