Your search results

เรียนต่อออสเตรเลีย

เรียนต่อออสเตรเลีย (Study in Australia)


เรียนต่อออสเตรเลีย เปิดเรียนอย่างไรบ้าง?

ระดับการศึกษา

ปีการศึกษา

ประถม/มัธยมศึกษา แบ่งภาคการศึกษาเป็น 4 เทอม คือ

เทอม 1 ปลายเดือนมกราคม – กลางเดือนมีนาคม

เทอม 2 ปลายเดือนเมษายน – กลางเดือนมิถุนายน

เทอม 3 ปลายเดือนกรกฎาคม – กลางเดือนกันยายน

เทอม 4 ปลายเดือนตุลาคม – กลางเดือนธันวาคม

วิทยาลัย/TAFE แบ่งภาคการศึกษาออกเป็น 2 เทอม คือ

เทอม 1 เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนมิถุนายน

เทอม 2 เดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม

มหาวิทยาลัย มีทั้งแบบ 2 เทอม และ 3 เทอม ใน 1 ปี บางแห่งใช้ระบบควบ

โดยจะเริ่มตอนปลายเดือนกุมภาพันธ์ และ สิ้นสุดเดือนพฤศจิกายน

ภาษาอังกฤษ เตรียมเข้ามหาวิทยาลัย

ป.ตรี / ป.โท / ป. เอก

โรงเรียนสอนภาษาส่วนมากจะเปิดตลอดทั้งปี

เรียนต่อออสเตรเลีย มีระบบการศึกษาอย่างไรบ้าง?

การเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาของออสตรเลียส่วนใหญ่นักเรียนจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการหาหนังสือเรียนเอง โดยจะมอบหมายงานให้นักเรียนแต่ละคนไปศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพิ่มเติม (Individual Studies Assignment) จากการใช้ประโยชน์จากห้องสมุด หรือจากการเสาะหาข้อมูลจาก internet ซึ่งจะมีการอภิปราย การแสดง ความคิดเห็นการโต้วาทีระหว่างนักเรียนในชั้นรวมทั้งอาจารย์ผู้สอน รวมทั้งการฟังผู้บรรยาย ดังนั้นผู้เรียนจะต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษที่ดี

ระบบการศึกษาของออสเตรเลียแบ่งได้เป็นการศึกษาในสายสามัญ และการศึกษาในสายวิชาชีพ ดังนี้

การศึกษาในสายสามัญ

 • ระดับอนุบาล (3 – 5 ปี) เป็นการศึกษาไม่บังคับ เน้นการเตรียมเด็กให้มีพัฒนาทางร่างกาย สติปัญญาและสังคม
 • ระดับประถมศึกษา (6 – 12 ปี) เป็นการศึกษาภาคบังคับ วิชาที่สอนได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษา ศิลปะ ดนตรี และสุขศึกษา โดยมีวิชาศีลธรรมและศาสนาเป็นวิชาเลือก
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (13 – 16 ปี) เป็นการศึกษาภาคบังคับ (เทียบเท่า ม.1 -ม.4 ของไทย) นักเรียนที่จการศึกษาระดับนี้ สามารถออกไปทำงาน ฝึกงานหรือศึกษาต่อใน Technical and Further Education (TAFE) ซึ่งเป็นวิทยาลัยเทคนิคและการศึกษาต่อเนื่อง เป็นสถาบันการศึกษาในกลุ่มสายอาชีพ โดยได้รับการสนับสนุนและรับรองโดยรัฐบาลของรัฐแต่ละรัฐ (State/Territory)
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (17 – 18 ปี) เป็นการศึกษาภาคบังคับ (เทียบเท่า ม.5 – ม.6 ของไทย) เมื่อจบการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตร ผลการเรียน ระดับนี้สำคัญมากต่อการเลือกอันดับมหาวิทยาลัยและสาขาวิชา เนื่องจากไม่มีการสอบ Entrance วิชาที่สอนได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วรรณคดีอังกฤษ เศรษศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์ กฎหมาย เป็นต้น โดยทั่วไปนักเรียนจะเลือกเรียน 4 – 5 วิชาหลักที่สัมพันธ์กับสขาวิชาในระดับอุดมศึกษา โดยโรงเรียนรัฐบาลเป็นแบบเช้าไป – เย็นกลับ โรงเรียนเอกชนมีทั้งแบบประจำและไปกลับ
 • ระดับอุดมศึกษา ปัจจุบันมหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยี และวิทยาลัยได้ยกระดับวิทยฐานะเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐจำนวน 40 แห่ง และเอกชน 2 แห่ง คือ Bond University ในรัฐ Queensland และมหาวิทยาลัยนานาชาติ 2 แห่ง คือ University of Notre Dame ในรัฐ Western Australia และ Carnegie Mellon University ในรัฐ South Australia
ระดับการศึกษา อายุ/ปี ระยะเวลา รายละเอียด
เตรียมเข้ามหาวิทยาลัย

(Foundation Studies)

18 – 19 ปี 1 ปี
 • เป็นหลักสูตรเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนต่างชาติที่มีคุณสมบัติไม่เพียงพอก่อนเข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษาในประเทศออสตรเลีย โดยใช้เวลาเรียนตั้งแต่ 6 เดือนถึง 1 ปีเนื้อหาของหลักสูตรมาจากหลักสูตรชั้นปีที่ 11 และ 12 บวกวิชาพื้นฐานในสาขาที่นักเรียนต้องการเรียนในระดับปริญญาตรี เช่น คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ บัญชี สังคม และประวัติศาสตร์ เป็นตัน หลักสูตรนี้แบ่งออกเป็น สายศิลปี สายวิทย์ และธุรกิจ
 • ก่อนเข้าเรียนนักเรียนต้องจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช. (เกรดเฉลี่ยไม่ควรต่ำกว่า 2.5) และมีผลคะแนนสอบ IELTS หรือ TOEFL ตามที่สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งกำหนดไว้ เมื่อนักเรียนสอบผ่านทุกวิชาของหลักสูตร และได้คะแนนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดก็สามารถจะเรียนต่อในระดับปริญญาตรีได้เลย
 • สำหรับนักศึกษาไทยที่เรียนจบชั้นปีที่ 1 ในระดับปริญญาตรีในประเทศไทยแล้ว สามารถสมัครเรียนระดับปริญญาตรีได้โดยไม่ต้องเรียนหลักสูตรการศึกษาชั้นพื้นฐาน
 • โดยปกติหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดสอนในมหาวิทยาลัยและโรงเรียนบางแห่ง และเปิดรับนักเรียน 2 ครั้งต่อปี คือประมาณเดือนกุมภาพันธ์และเดือนกรกฎาคม
ปริญญาตรี 19 ปีขึ้นไป 3 – 6 ปี
 • สาขาวิทยาศาสตร์จะใช้เวลาศึกษา 4 ปี สาขาทันตแพทย์หรือสัตวแพทย์ 5 ปี แพทย์ศาสตร์ 6 ปี

Graduate Certificate 19 ปีขึ้นไป 6 เดือน
 • เป็นหลักสูตรระยะสั้น เพื่อเสริมความรู้เฉพาะด้าน มีหลายสาขาให้นักศึกษาเลือก เช่น ผู้ที่สำเร็จปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจแล้วต้องการเรียนสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มเติม หรือนักเรียนต่างชาติที่สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทแต่ทางสถาบันไม่แน่ใจในความพร้อมของนักเรียนอาจให้นักศึกษาลทะเบียนเรียนในระดับนี้ เพื่อประเมินผลการเรียนก่อนที่จะอนุญาตให้ศึกษาต่อปริญญาโทได้
Graduate Diploma 19 ปีขึ้นไป 1 ปี
 • เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่จบปริญญาตรีที่มีประสบการณ์ในการทำงานแล้ว และต้องการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเฉพาะด้าน เพื่อเตรียมผู้เข้าศึกษาที่มีพื้นฐานระดับปริญญาตรีต่างสาขาก่อนเข้าศึกษาต่อปริญญาโทตามปกติ การเรียนการสอนจะมีทั้งการเข้าชั้นเรียนฟังคำบรรยาย และอาจมีการทำ Project หรือมีการฝึกภาคปฏิบัติในบางสาขาวิชา เช่น สาขา MBA

 • นักศึกษาที่เรียนระดับนี้หากทำคะแนนได้ดี ก็สามารถผ่านไปเรียนปีที่ 2 ในระดับปริญญาโทได้

ปริญญาโท 1 – 2 ปี
 • เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่จบปริญญาตรีที่เทียบเท่าปริญญาตรีของออสเตรเลีย โดยจะต้องมีผลการเรียนตลอดหลักสูตร 2.5 ขึ้นไป และบางสาขา เช่น สาขา MBA ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1-2 ปี
 • ระบบการเรียนการสอนมี 3 แบบ ได้แก่
  1.  Coursework เรียนแบบเข้าฟังคำบรรยาย
  2. Thesis เน้นเขียนวิทยานิพนธ์ ไม่มีชั้นเรียนมีแต่การวิจัยการนำเสนอผลการวิจัย
  3. Coursework and Thesis เรียนผสมผสาน
 • กรณีที่สำเร็จตรีสาขาหนึ่งและต้องการศึกษาต่อโทอีกสาขา มหาวิทยาลัยอาจให้ทดลองเรียน 1 ปีก่อน คือ Master Qualifying หากผลการเรียนดีก็สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโทได้
ปริญญาเอก 3 ปีขึ้นไป
 • เป็นหลักสูตรวิจัยค้นคว้า คือเขียนวิทยานิพนธ์เพียงอย่างเดียวขณะนี้บางมหาวิทยาลัยพิจารณาเพิ่มหลักสูตร coursework เข้าเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนระดับปริญญาเอกด้วย แต่ยังเป็นส่วนน้อย ผู้ที่จะเรียนระตับปริญญาเอกควรเสนอโครงร่างการทำวิจัย เพื่อหาอาจารย์ที่สนใจหัวข้อการวิจัยและยอมรับเป็น supervisor ให้ ดังนั้นจึงควรมีพื้นฐาน การทำวิจัยในระดับปริญญาโทมาก่อน และผู้สมัครควรมีผลสอบ IELTS 6.0 – 6.5
วิทยาลัยเอกชน ครึ่งปี – 2 ปี
 • วิทยาลัยเอกชนเปิดสอนหลายสาขาวิชาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับ I – IV และอนุปริญญาวิทยาลัยเอกชนบางแห่งเปิดสอนสาขาวิชาเฉพาะทาง เช่น วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว การบิน ศิลปะการออกแบบ เป็นต้น ซึ่งอาจใช้ในการเทียบวิชาเพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยได้ แต่สถานศึกษาประเภทนี้ไม่เปิดสอนปริญญาตรีหรือโทแต่ประการใด ดังนั้นหลักสูตรในวิทยาลัยเอกชนจึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษและวิชาชีพเพิ่มเติมหลังจากจบปริญญาตรีมาแล้ว เนื่องจากระยะเวลาเรียนสั้น เน้นการปฏิบัติ

 • ผู้สมัครควรมีผล IELTS ประมาณ 5.0 – 5.5 หรือสอบผ่านข้อทดสอบภาษาอังกฤษของวิทยาลัยนั้น ๆ ถ้าสอบผ่านก็สามารถเข้าศึกษาต่อได้ หากไม่มีผลสอบหรือสอบไม่ผ่านผู้สมัครก็สามารถสมัครไปเรียนภาษาอังกฤษก่อนได้โดยส่วนใหญ่จะเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ทุกเดือน

หมายเหตุ: นักเรียนต่างชาติที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี รัฐบาลออสเตรเลียกำหนดให้มีผู้ปกครองดูแล (Guardian) ซึ่งอาจเป็นญาติพี่น้องที่อยู่ที่นั่นก็ได้ แต่หากไม่มีญาติพี่น้องทางโรงเรียนที่นักเรียนสมัครจะจัดหาผู้ปกครอง (Guardian) โดยมีค่าใช้จ่ายในการให้เป็นผู้ปกครองดูแลที่เป็นบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือ ที่พักอาศัยในออสเตรเลีย (อาจจะเป็นอาจารย์ หรือเจ้าหน้าที่โรงเรียน เป็นผู้ดูแล)

การศึกษาในสายวิชาชีพ

วิทยาลัยเทคนิคและการศึกษาต่อเนื่อง (Technical and Further Education: TAFE)

เป็นสถาบันการศึกษาของรัฐบาลเน้นสอนวิชาชีพในระดับช่างฝึกหัด ช่างฝีมือชั้นสูง และช่างเทคนิค ด้านอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และศิลปะ เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับวุฒิบัตรแตกต่างกันไป การเรียนการสอนแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ

ระดับ อายุ ระยะเวลา รายละเอียด
1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับ 1 – 4 16 ปีขึ้นไป 6 เดือน – 1 ปี เป็นหลักสูตรวิชาชีพ เน้นความรู้ในระดับปฏิบัติงาน
2 อนุปริญญา 16 ปีขึ้นไป 1 – 2 ปี หลักสูตรเน้นความรู้ในวิชาชีพเทคนิค
3 อนุปริญญาชั้นสูง

(Associate Diploma)

18 ปีขึ้นไป 2 – 3 ปี

รับผู้สำเร็จ Year 12 หรือเทียบเท่า Year 12 หรือเทียบเท่าอนุปริญญา เป็นหลักสูตรชั้นสูงสุดใน TAFE สอนปฏิบัติงานและวางแผน เหมาะสำหรับผู้ต้องการเข้าสู่ตำแหน่งหัวหน้า สามารถโอนหน่วยกิตไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีได้

หมายเหตุ: ผู้ที่จบหลักสูตร Associate Diploma และ Diploma สามารถโอนหน่วยกิตไปศึกษาต่อปริญญาตรีในหาวิทยาลัยได้ ขึ้นกับข้อตกลงระหว่างวิทยาลัย TAFE แต่ละแห่งกับมหาวิทยาลัยที่จะโอนไป

เรียนภาษาอังกฤษที่ออสเตรเลีย

การเรียนภาษาอังกฤษในออสเตรเลียจะมีหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติ (English Language Intensive Course for Overseas Students: ELICOS) ซึ่งเป็นหลักสูตรเพื่อให้นักเรียนต่างชาติได้พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันการศึกษาต่อ หรือใช้ในการทำงาน หลักสูตรภาษาอังกฤษหลายหลักสูตรได้รับการออกแบบให้เหมาะกับความต้องการของผู้เรียนทุกรูปแบบ นอกจากภาษาอังกฤษทั่วไปทุกระดับตั้งแต่ระดับเริ่มต้นถึงระดับสูงแล้ว ยังมีหลักสูตรที่ปรับเพื่อให้เหมาะสำหรับการศึกษาต่อในสาขาวิชาเฉพาะด้าน หรือเป็นหลักสูตรที่จัดให้มีกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งควบคู่ไปกับการเรียนภาษาอังกฤษ

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติเปิดสอนในมหาวิทยาลัย สถาบันอาชีวศึกษาและฝึกอบรม วิทยาลัยเอกชนและสถาบันภาษาของเอกชน ซึ่งตั้งอยู่ทั้งในเมืองและนอกเมืองของทุกรัฐ เปิดการเรียนการสอนเต็มเวลา มีระยะเวลาการเรียนการสอนตั้งแต่ 4 – 48 สัปดาห์ การเรียนภาษาอังกฤษไม่ต้องกำหนดคุณสมบัติเฉพาะในการสมัครเข้าเรียนสถาบันสอนภาษาจะทำการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาของนักศึกษาแต่ละคนก่อนเข้าเรียน ทั้งนี้เพื่อที่จะได้จัดชั้นเรียนและหลักสูตรให้เหมาะกับพื้นฐานความรู้

สถาบันภาษาเปิดสอนหลายหลักสูตร เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเลือกเรียน ดังนี้

หลักสูตร เนื้อหา
1 ภาษาอังกฤษทั่วไป (General English) สอนเน้นทักษะทางด้านการพูด ฟัง และเขียน
2 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ

(English for Academic Purpose)

สอนเน้นทักษะไวยกรณ์ขั้นก้าวหน้า เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนที่พอมีพื้นฐานภาษาอังกฤษ
3 ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในสายวิชาชีพ

(English for Vocational Purpose)

สอนหลักภาษาเพื่อใช้ในการเรียนในสายวิชาชีพเฉพาะสาขาต่าง ๆ เช่น การบิน ท่องเที่ยว การแพทย์ โรงแรม
4 ภาษาอังกฤษเพื่อเรียนต่อในระดับมัธยม เตรียมความพร้อมของนักเรียน
5 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมการทดสอบ

(Examination Preparation)

หลักสูตรเตรียมสอบ IELTS, TOEFL และ สอบ ข้อทดสอบ Cambridge English Australia

เรียนต่อออสเตรเลีย ต้องเตรียมเอกสารอย่างไรบ้าง?

หลักฐานการสมัครขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัย แต่โดยทั่วไปใช้เอกสารดังนี้

 1. หลักฐานการศึกษา (Transcript) 1 ชุด
 2. ผลการสอบภาษาอังกฤษ (IELTS/TOEFL) 1 ชุด
 3. ผลสอบ GMAT (ในกรณีสมัครสาขา MBA) 1 ชุด
 4. ใบผ่านงาน (ในกรณีสมัครสาขา MBA) 1 ชุด
 5. รูปถ่ายหน้าตรง (อายุไม่เกิน 6 เดือน) 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 5 รูป
 6. หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร
 7. เอกสารอื่น ๆ เช่น จดหมายแนะนำจากอาจารย์ผู้สอนหรือผู้บังคับบัญชา ผลงานวิชาการ เรียงความประวัติส่วนตัวและเหตุผลในการเลือกสาขาที่สมัคร เป็นตัน และสำหรับผู้สมัครที่มีอายุไม่ถึง 18 ปี ใบสมัครจะต้องมีลายมือชื่อของนักเรียนและของบิดามารดาหรือผู้ปกครอง และใบสูติบัตรด้วย โดยเอกสารทั้งหมดต้องเป็นภาษาอังกฤษ

เมื่อนักเรียนสมัครเรียนจนถึงลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้วสถานศึกษาจะส่งใบ COE (Confirmation of Enrolment) เป็นเอกสารยืนยันการลงทะเบียนเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่านักเรียน

“เรายินดีที่จะดูแลนักเรียนทุกคน ตั้งแต่เริ่มต้นจนนักเรียนสำเร็จการศึกษา และทำให้การเรียนต่อของคุณเป็นเรื่อง่าย ” สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร : 090-327 3558088-269 5099
Email :contact@thebest-edu.com
Line : @thebestedu หรือคลิกเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน

เรียนต่อออสเตรเลีย ทำงานพาร์ทไทม์ได้ไหม

ประเทศออสเตรเลียทางสถานทูตอนุญาตให้วีซ่านักเรียนสามารถทำงานพาร์ทไทม์ระหว่างเรียนได้ 40 ชั่วโมงต่อสองสัปดาห์ (40 Hours / Fortnights) ในช่วงเวลาก่อนและหลังเลิกเรียนหรือสามารถทำงานเต็มเวลาในช่วงปิดภาคการศึกษา แต่อย่างไรก็ตาม ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า วีซ่าที่ได้รับของคุณอนุญาตให้ทำงานพาร์ทไทม์ระหว่างเรียนได้โดยไม่ติดเงื่อนไขของวีซ่านั้น นอกจากนี้ การทำงานพาร์ทไทม์นอกจากจะช่วยเหลือค่าใช้จ่ายบางส่วนในช่วงที่กำลังศึกษาอยู่ที่ออสเตรเลีย ยังช่วยเติมเต็มประสบการณ์ชีวิตในต่างแดนอีกด้วย

ทุนการศึกษา

มีทุนการศึกษา ทุนอุดหนุนการศึกษา และเงินทุนอุปถัมภ์หลากหลายประเภทซึ่งสามารถช่วยสนับสนุนทางการเงินสำหรับการศึกษาในประเทศออสเตรเลีย ซึ่งมีทั้งทุนจากรัฐบาลออสเตรเลีย สถาบันการศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชนอื่น ๆ การสมัครเข้ารับทุนการศึกษาดังกล่าวสามารถสมัครได้โดยตรงกับองค์กรที่ให้ทุนสนับสนุน

ทุน Australia Awards

 • ทุนการศึกษา Australia Awards มีเป้าหมายที่จะส่งเสริมความรู้ การเชื่อมโยงการศึกษา และความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนระหว่างประเทศออสเตรเลียและประเทศเพื่อนบ้าน ผ่านโปรแกรมการให้ทุนการศึกษาของออสเตรเลีย อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.australiaawards.gov.au
 • ทุนการศึกษาวิจัยนานาชาติระดับปริญญาโท
 • ทุนการศึกษาวิจัยนานาชาติระดับปริญญาโท (IPRS) มุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงคุณภาพของการวิจัยในออสเตรเลีย หากคุณผ่านการศึกษาในระดับปริญญาตรีแล้ว ทุน IPRS จะช่วยให้คุณได้เข้ามาศึกษาวิจัยในออสเตรเลียโดยเรียนรู้จากกลุ่มนักวิจัยระดับแนวหน้าในสาขาวิชา

ทุนการศึกษาอื่น ๆ

 • มีทุนการศึกษาอื่น ๆ อีกมากมายในประเทศออสเตรเลียที่สนับสนุนโดยมูลนิธิเอกชน หน่วยงานด้านการศึกษาของรัฐบาลและสถาบันการศึกษาต่าง

ที่มา:

หนังสือสาระน่ารู้ OCSC Expo 2018

Australia Embassy Website: https://thailand.embassy.gov.au/

เรียนต่อออสเตรเลีย

 • Advanced Search

Compare Listings