Your search results

วีซ่านักเรียนประเทศนิวซีแลนด์

วีซ่านักเรียนประเทศนิวซีแลนด์


สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนต่อในประเทศนิวซีแลนด์ระยะเวลานานกว่า 3 เดือน ต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมดและต้องลงทะเบียนเรียนกับสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองเท่านั้น (Approved Education Provider)

เกณฑ์การเรียนต่อประเทศนิวซีแลนด์

 • ผู้เรียนต้องได้รับ Offer of Place หรือ Confirmation of Enrolment จากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรอง
 • ผู้เรียนต้องมีทุนทรัพย์ที่เพียงพอสำหรับชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าครองชีพระหว่างเรียนอยู่ที่ประเทศนิวซีแลนด์

ระยะเวลาวีซ่า

นักเรียนสามารถได้รับอนุมัติวีซ่าระยะเวลานานสูงสุด 4 ปี

สิ่งที่สามารถทำได้เมื่อถือวีซ่านักเรียน

 • เรียนแบบเต็มเวลาตามหลักสูตรที่ระบุไว้ในวีซ่า ซึ่งรวมถึงระดับโรงเรียน มหาวิทยาลัยและหลักสูตรภาษาอังกฤษ
 • ทำงานพาร์ทไทม์ได้สูงสุด 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ระหว่างเรียน และทำงานแบบเต็มเวลาระหว่างช่วงพักการศึกษา (Holidays) โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขวีซ่าของนักเรียนแต่ละคน
 • ผู้ที่อายุตั้งแต่ 18 ปีสามารถพักอยู่ตามลำพังได้ หากอายุต่ำกว่า 18 ปีต้องมีผู้ปกครองหรือผู้ดูแลตามกฎหมาย (Legal Guardian)
 • หลังวีซ่านักเรียนหมดอายุแล้ว สามารถสมัครวีซ่านักเรียนเพื่อเรียนต่อหรือสมัครวีซ่าทำงานหลังเรียนจบได้

สิ่งสำคัญที่ควรรู้

 • หากนักเรียนต้องการให้คนรักหรือบุตรของตนติดตาม สามารถสมัครวีซ่าติดตามนักเรียนได้ตามประเภทความสัมพันธ์ที่มีกับนักเรียน
 • ปกติแล้วระยะเวลาวีซ่านักเรียนจะเท่ากับระยะเวลาของคอร์สเรียนที่นักเรียนได้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • นักเรียนสามารถสมัครวีซ่านักเรียนได้ หากกำลังเรียนหลักสูตรทางไกล (Distance Learning) หรือหลักสูตรที่กำลังเรียนอยู่นั้น นักเรียนกำลังศึกษาจากนอกประเทศนิวซีแลนด์แต่นักเรียนจำเป็นเดินทางเข้ามาเยือนประเทศนิวซีแลนด์เป็นระยะเวลานานกว่า 3 เดือน เพื่อร่วมห้องเรียน ทำภาคปฏิบัติหรือทำการทดสอบที่สถาบันการศึกษาของตนเองในประเทศนิวซีแลนด์

หลักฐานประกอบการสมัครวีซ่านักเรียนนิวซีแลนด์

หลักฐานส่วนตัว

 1. ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรงสำหรับสมัครวีซ่าออนไลน์ หรือรูปถ่าย จำนวน 2 ใบสำหรับสมัครแบบกระดาษ ข้อมูลการถ่ายรูปวีซ่านักเรียนนิวซีแลนด์ (คลิก)
 2. หนังสือเดินทางเล่มจริง

หลักฐานเกี่ยวกับสุขภาพ

 1. ตรวจสุขภาพ โดยต้องทำการเอกซเรย์หน้าอกด้วย สำหรับนักเรียนที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเต็มจำนวน ไม่จำเป็นต้องแนบเอกสาร Medical Certificate ข้อมูลเพิ่มการตรวจสุขภาพสำหรับวีซ่านักเรียนนิวซีแลนด์ (คลิก)

หลักฐานเกี่ยวกับความประพฤติ

 1. หนังสือรับรองความประพฤติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้สมัครจะต้องยื่นเอกสารนี้ก็ต่อเมื่อตนเองมีอายุมากกว่า 17 ปีและจะพำนักอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์เกิน 24 เดือน โดยต้องขอหนังสือรับรองความประพฤติจาก
 • ประเทศที่ผู้สมัครเป็นประชากร
 • ประเทศอื่นๆที่ผู้สมัครเคยพำนักอยู่เกินระยะเวลา 5 ปีหลังจากที่ผู้สมัครอายุ 17 ปี

หลักฐานแสดงความตั้งใจจริง

 1. จดหมายชี้แจงวัตถุประสงค์ในการเรียนที่ประเทศนิวซีแลนด์ และหลักฐานประกอบการพิจารณาอื่นๆ (ถ้ามี)

หลักฐานแสดงการเสนอเข้าเรียน

 1. เอกสาร Offer of Place ซึ่งจะเป็น Confirmation of Enrolment ซึ่งต้องมีชื่อของหลักสูตรและระยะเวลาเรียนระบุ ประเภทการเรียน เช่น Full Time, Part Time, A Distance Learning หรือ Correspondence Student

หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

 1. จดหมายจากสถาบันการศึกษาในนิวซีแลนด์ที่แจ้งว่านักเรียนได้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว
 2. หากนักเรียนได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลหรือหน่วยงานต้องแสดงหลักฐานการได้รับทุนการศึกษา

หลักฐานการมีประกันสุขภาพและการเดินทาง

 1. หลักฐานประกันสุขภาพและการเดินทางที่ครอบคลุมการเดินทาง การรักษาพยาบาล การเสียชีวิตและส่งศพกลับประเทศของนักเรียน

หลักฐานเพิ่มเติมในกรณีที่ต่อวีซ่านักเรียน

 1. หากนักเรียนมีวีซ่านักเรียนอยู่แล้วและต้องการต่อระยะเวลาวีซ่า ต้องแสดงหลักฐานการเรียน เช่น ผลการเรียนและคะแนนการเข้าห้องเรียนของคอร์สเรียนที่ผ่านมา หลักฐานได้แก่ Academic transcripts, A letter from your approved education provider และ Attendance records

หลักฐานทางการเงิน

 1. หนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร
 2. รายการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
 3. หากนักเรียนได้ชำระค่าที่พักแล้ว ให้แนบหลักฐานเพิ่มเติม เช่น หลักฐานการชำระค่าที่พักแบบโฮมสเตย์จากทางโรงเรียน เป็นต้น
 4. แบบฟอร์ม Sponsorship Form for Temporary Entry (INZ 1025) จากสปอนเซอร์
 5. แบบฟอร์ม Financial Undertaking for a Student (INZ 1014)

หลักฐานการเดินทางออกจากประเทศนิวซีแลนด์

 1. ตั๋วเครื่องบินกลับประเทศตนเอง
 2. หลักฐานทางการเงินที่แสดงว่ามีทุนทรัพย์เพียงพอชำระค่าตั๋วเครื่องบินเดินทางออกจากประเทศนิวซีแลนด์
 3. แบบฟอร์ม Sponsorship Form for Temporary Entry (INZ 1025) จากสปอนเซอร์

หลักฐานการมีผู้ปกครองหรือผู้ดูแล (Parent or Legal Guardian)

กรณีที่นักเรียนอายุต่ำกว่า 9 ปี นักเรียนต้องมีผู้ปกครองหรือผู้ดูแลติดตาม ยกเว้นนักเรียนพำนักอยู่กับสถาบันที่พักของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรอง (NZQA Approved School Hostel)

 1. หลักฐานส่วนตัวของผู้ปกครอง เช่น หนังสือเดินทาง บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ที่แสดงว่านักเรียนพักอยู่กับผู้ปกครองนั้นในประเทศของตน
 2. หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้นักเรียนจากผู้ปกครอง
 3. บันทึกทางการเรียนหรือเอกสารที่แสดงว่าผู้ปกครองรับผิดชอบด้านการเรียนของนักเรียนที่ผ่านมา
 4. หลักฐานอื่นที่แสดงสิทธิ์ทางกฎหมายในการดูแลนักเรียน เช่น สูติบัตร เอกสารการรับรองบุตรบุญธรรม เอกสารจากศาล หรือหลักฐานทางกฎหมายอื่นที่แสดงการเป็นผู้ดูแลนักเรียน หากบิดามารดาของนักเรียนเสียชีวิตแล้ว

ค่าธรรมเนียมการสมัครวีซ่านักเรียนนิวซีแลนด์

NZD$330

ระยะเวลาพิจารณาวีซ่า

ประมาณ 69 วัน

สถานที่ในการยื่นวีซ่านักเรียนนิวซีแลนด์ด้วยตนเอง

TT Aviation Co., Ltd.

ที่ตั้ง: 140/41 (19 D) อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์: 02 236 7138

อีเมล: info.inzbangkok@vfshelpline.com

เว็บไซต์: https://www.ttsnzvisa.com

วันทำการ: วันจันทร์ พุธ ศุกร์         เวลา: 09:00 – 12:00 น.

หมายเหตุ: นักเรียนไม่จำเป็นต้องยื่นวีซ่าด้วยตนเอง สามารถติดต่อเดอะเบสท์ให้เป็นผู้ดำเนินการแทนนักเรียนได้

ข้อกำหนดทางด้านการเงิน

นักเรียนที่เรียนในประเทศนิวซีแลนด์ระยะเวลานานกว่า 1 ปี ต้องแสดงหลักฐานทางการเงินขั้นต่ำ 1 ปีซึ่ง Immigration New Zealand ได้กำหนดค่าครองชีพสำหรับ 1 ปีไว้ที่ NZ$15,000 หากเรียนน้อยกว่า 1 ปี ค่าครองชีพรายเดือนเท่ากับ NZ$1,250

ตัวอย่างการคำนวณยอดเงินขั้นต่ำที่ต้องแจ้งสถานทูต

ระยะเวลาเรียน ค่าครองชีพและที่พัก ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ TH-NZ ยอดเงินขั้นต่ำที่ควรแสดงให้สถานทูต
3 เดือน NZD1,250 x 3 = NZD3,750

ประมาณ 82,500 บาท

NZD2,000

ประมาณ 44,000 บาท

NZD5,750

ประมาณ 126,500 บาท

6 เดือน NZD1,250 x 6 = NZD7,500

ประมาณ 165,000 บาท

NZD2,000

ประมาณ 44,000 บาท

NZD9,500

ประมาณ 209,000 บาท

9 เดือน NZD1,250 x 9 = NZD11,250

ประมาณ 247,500 บาท

NZD2,000

ประมาณ 44,000 บาท

NZD13,250

ประมาณ 291,500 บาท

12 เดือน NZD1,250 x 12 = NZD15,000

ประมาณ 330,000 บาท

NZD2,000

ประมาณ 44,000 บาท

NZD17,000

ประมาณ 374,000 บาท

คำแนะนำจากเดอะเบสท์

ยอดเงินข้างต้นเป็นยอดเงินขั้นต่ำที่ทางสถานทูตได้กำหนดให้แสดง ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ แนะนำให้แสดงหลักฐานทางการเงินให้มากกว่ายอดเงินขั้นต่ำที่ควรแสดง 1.5 – 2 เท่า เพื่อแสดงถึงเสถียรภาพทางการเงินของผู้สนับสนุน เช่น

ระยะเวลาเรียน ยอดเงินขั้นต่ำที่ควรแสดง กรณีแสดงมากกว่าที่กำหนด 1.5 เท่า กรณีแสดงมากกว่าที่กำหนด 2 เท่า
3 เดือน NZD5,750

ประมาณ 126,500 บาท

NZD5,750 x 1.5 = NZD8,625

ประมาณ 189,750 บาท

NZD5,750 x 2 = NZD11,500

ประมาณ 253,000 บาท

6 เดือน NZD9,500

ประมาณ 209,000 บาท

NZD9,500 x 1.5 = NZD14,250

ประมาณ 313,500 บาท

NZD9,500 x 2 = NZD19,000

ประมาณ 418,000 บาท

9 เดือน NZD13,250

ประมาณ 291,500 บาท

NZD13,250 x 1.5 = NZD19,875

ประมาณ 437,250 บาท

NZD13,250 x 2 = NZD26,500

ประมาณ 583,000 บาท

12 เดือน NZD17,000

ประมาณ 374,000 บาท

NZD17,000 x 1.5 = NZD25,500

ประมาณ 561,000 บาท

NZD17,000 x 2 = NZD34,000

ประมาณ 748,000 บาท

*หมายเหตุ: อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ = 22 บาท

ผู้ถือวีซ่านักเรียนสามารถทำงานได้หรือไม่

ผู้ถือวีซ่านักเรียนนิวซีแลนด์หากอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป สามารถทำงานได้สูงสุด 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยไม่ต้องมีเอกสารวีซ่าการทำงาน หากผู้ถือวีซ่านักเรียนอายุ 16 หรือ 17 ปี และเรียนอยู่ระดับ Years 12 หรือ 13 นักเรียนต้องได้รับอนุญาตให้ทำงานเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ปกครองและโรงเรียนด้วย ถึงจะสามารถทำงานได้ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือทำงานเต็มเวลาในช่วงปิดเทอมฤดูร้อน

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานในประเทศนิวซีแลนด์ (คลิก)

ข้อมูลสถานทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย (New Zealand Embassy, Bangkok)

ที่ตั้ง: อาคารเอ็มไทย (M Thai Tower) ออลซีซั่นเพลส

ชั้น 14 เลขที่ 87 ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์: 02 254 2530                    โทรสาร: 02 253 9045

เว็บไซต์: http://mfat.govt.nz/       อีเมล: info@newzealandembassybkk.com

วันทำการ: วันจันทร์ – ศุกร์                เวลา: 08:30 – 11:30 น. และ 13:00 – 14:30 น. (นัดล่วงหน้าเท่านั้น)

ข้อมูลสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเวลลิงตัน (Royal Thai Embassy, Wellington)

ที่ตั้ง: 110 Molesworth Street, Thorndon, Wellington 6011

โทรศัพท์: +64 4 496 2900              โทรสาร: +64 4 476 3677

เว็บไซต์: https://wellington.thaiembassy.org/ อีเมล: thailand@thaiembassynz.org.nz

วันทำการ: วันจันทร์ – ศุกร์                 เวลา: 09:00 – 12:30 น. และ 14:00 – 17:00 น.

เวลาทำการแผนกวีซ่า: เวลา 09:30 – 12:00 น.

ที่มา:


ติดต่อเดอะเบสท์เพื่อสอบถามข้อมูลการเรียนต่อต่างประเทศเพิ่มเติม

เดอะเบสท์ เป็นศูนย์บริการให้คำปรึกษาเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร เราเป็นตัวแทนที่ให้บริการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย อังกฤษ สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ และ ประเทศอื่นๆ อีก 25 ประเทศทั่วโลก เรายินดีให้ความช่วยเหลือตั้งแต่เริ่มสมัครเรียน จนสำเร็จการศึกษา รวมถึงดูแลนักเรียนระหว่างเรียนจนนักเรียนเรียนจบด้วยทีมผู้เชียวชาญในด้านการเรียนต่อต่างประเทศ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ขั้นตอนเหล่านี้เราดำเนินการให้ฟรี และเราพร้อมที่จะทำตามคุณภาพ และมาตรฐานดังสโลแกนที่ว่า “We are Quality”

บริการของเรามีอะไรบ้าง ?

 • ฟรี!! บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนต่อต่างประเทศทุกระดับชั้นทั่วโลก เราให้คำแนะนำในการเรียนต่อต่างประเทศ ทุกระดับชั้น ทั่วโลก ตั้งแต่ โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม สถาบันวิชาชีพ และสถาบันในระดับอุดมศึกษา รวมถึงหลักสูตรภาษาต่างประเทศ และเลือกสถาบันที่ดีที่สุดให้กับผู้เรียน
 • เราให้ความช่วยเหลือตั้งแต่การประสานงานโรงเรียน เลือกโรงเรียนให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน เตรียมเอกสารสมัครเรียน และดำเนินเรื่องสมัครเรียนให้ฟรี
 • บริการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าครบวงจร และบริการยื่นวีซ่ากว่า 25 ประเทศทั่วโลก พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าอย่างตรงจุด และแนะนำวิธีการเตรียมตัวในการสัมภาษณ์วีซ่า : เป้าหมายของเราคือต้องการให้ลูกค้าทุกท่านประสบความสำเร็จ
 • บริการแปลเอกสาร ภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย รวมถึงภาษาที่ 3 ด้วยราคามิตรภาพ เริ่มต้นเพียงแผ่นละ 200 บาท
 • บริการสมัครสอบ IELTS เดอะเบสท์ เป็นตัวแทนรับสมัครสอบ IELTS IDP อย่างเป็นทางการ พร้อมให้คำแนะนำ และนัดวันสอบให้โดยน้องๆ ไม่ต้องเสียเวลาสมัครเอง สมัครสอบได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 • บริการซื้อประกันภัยการเดินทางและประกันสุขภาพนักเรียนต่างชาติ จากบริษัทประกันชั้นนำ MSIG, NIB, Allianz, Orbit และอื่นๆ
 • บริการจองตั๋วเครื่องบิน ทุกสายการบิน และประสานงานกับสถาบันเกี่ยวกับรถรับ – ส่ง สนามบิน
 • บริการจัดหาที่พักทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นโฮมสเตย์ อพาร์ทเม้น หรือหอพักนักศึกษา จัดหาให้ตามความต้องการส่วนบุคคล

 สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร: 090-327 3558088-269 5099
Email: contact@thebest-edu.com
Line@thebestedu หรือคลิกเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน

 

 • Advanced Search

Compare Listings