Your search results

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศนิวซีแลนด์

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศนิวซีแลนด์


วีซ่าท่องเที่ยวประเทศนิวซีแลนด์อนุญาตให้ผู้เดินทางเข้ามาเยี่ยมเยือนประเทศนิวซีแลนด์ พำนักระยะสั้นหรือเรียนหลักสูตรระยะสั้นได้ ผู้ถือวีซ่าท่องเที่ยวจะต้องมีทุนทรัพย์เพียงพอที่จะสนับสนุนตนเองและผู้อื่นที่ระบุในใบสมัครวีซ่า ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในประเทศนิวซีแลนด์ผู้ถือวีซ่าจะได้เยี่ยมชมความสวยงามของสถานที่ วัฒนธรรม ผู้คนรวมถึงเข้าร่วมกิจกรรมผจญภัย

ระยะเวลาวีซ่า

ผู้ถือวีซ่าสามารถได้รับอนุมัติวีซ่าระยะเวลา 3 เดือนในกรณีปกติ เพื่อท่องเที่ยว พักผ่อน เยี่ยมเพื่อนหรือครอบครัวหรือทำกิจกรรมสันทนาการ เป็นต้น

ผู้ถือวีซ่าสามารถได้รับอนุมัติวีซ่าระยะเวลา 6 เดือนในกรณีที่เป็นประชากรของสหราชอาณาจักรเท่านั้น

ผู้ถือวีซ่าสามารถได้รับอนุมัติวีซ่าระยะเวลานานสูงสุด 9 เดือน เพื่อทำกิจกรรมท่องเที่ยวแนวผจญภัย เพื่อถ่ายทำสารคดี หรือเล่นกีฬาแบบมือสมัครเล่น เป็นต้น

สิ่งที่สามารถทำได้เมื่อถือวีซ่าท่องเที่ยว

 • เยี่ยมเพื่อนและครอบครัว ท่องเที่ยวในประเทศนิวซีแลนด์ เล่นกีฬาแบบมือสมัครเล่น หรือเข้าร่วมทำกิจกรรมผจญภัย
 • เรียนหลักสูตรระยะสั้นนานสูงสุด 3 เดือน
 • สามารถสมัครวีซ่านี้พร้อมกับคนรักและบุตรอายุ 19 ปีหรือต่ำกว่า 19 ปีได้

สิ่งสำคัญที่ควรรู้

 • การเข้าประเทศนิวซีแลนด์: เมื่อเดินทางมาถึงที่สนามบินหรือด่านของประเทศนิวซีแลนด์ ผู้ถือวีซ่าจะต้องสมัคร Entry Permission ขั้นตอนนี้จะรวดเร็วมาก
  • วิธีการสมัคร Entry Permission คือกรอกข้อมูลลงใน Arrival Card (ที่จะได้รับแจกบนเครื่องบินหรือเรือ) และแสดงเอกสารหนังสือเดินทางให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง และเจ้าหน้าที่อาจถามคำถามพิเศษเพิ่มเติม ขอตรวจหลักฐานสนับสนุนการพำนักในประเทศ หลักฐานทางการเงิน ขอถ่ายรูปหรือขอให้ทำการสแกนลายนิ้วมือ หรือขอให้แสดงตั๋วเครื่องบินขาออก
 • ระยะเวลาพำนัก: ผู้ถือวีซ่าที่เป็นนักท่องเที่ยวที่แท้จริง (Genuine Tourists) สามารถพำนักในประเทศนิวซีแลนด์ได้นานสูงสุด 9 เดือน ในช่วงระยะเวลา 18 เดือน (9 months in an 18-month period)
  • ระยะเวลา 18 เดือนสามารถคำนวณได้จากวันสุดท้ายที่ผู้ถือวีซ่าตั้งใจพำนักอยู่ในนิวซีแลนด์
  • ถ้าวันสุดท้ายที่จะอยู่ในนิวซีแลนด์คือ วันที่ 1 ธันวาคม ระยะเวลา 18 เดือนจะเริ่มต้นในวันที่ 1 มิถุนายนของปีก่อนหน้า
  • หมายเหตุ: ผู้ถือวีซ่าสามารถสมัครวีซ่าท่องเที่ยวเพิ่มอีก 3 เดือนและขยายระยะเวลาวีซ่าของตนเป็น 12 เดือน ในช่วงระยะเวลา 24 เดือน ในกรณีต่อไปนี้
   • ต้องการเวลาเพิ่มเพื่อทำตามรายการการเดินทางท่องเที่ยวให้สำเร็จ
   • ไม่สามารถเดินทางออกจากประเทศนิวซีแลนด์ได้ด้วยเหตุผลที่ไม่สามารถควบคุมได้
   • ได้ทำการสมัคร Residence (ผู้พำนัก) เป็นครั้งแรก

เมื่อสมัครขอระยะเวลาวีซ่าเพิ่มอีก 3 เดือน ผู้สมัครจะต้องมีหลักฐานการเงินแสดงและต้องไม่ทำงาน เรียน หรือได้รับการสปอนเซอร์ระหว่างที่พำนักอยู่ที่ประเทศนิวซีแลนด์

หากผู้ถือวีซ่าได้อยู่ในประเทศนิวซีแลนด์มาเป็นระยะเวลารวม 12 เดือนแล้ว จะต้องอยู่นอกประเทศนิวซีแลนด์อีก 12 เดือนถึงจะมีสิทธิ์สมัครวีซ่าท่องเที่ยวนิวซีแลนด์อีกครั้ง

ผู้สนับสนุน (Sponsorship)

ประชากรชาวนิวซีแลนด์หรือผู้มีถิ่นพำนักในนิวซีแลนด์ องค์กร เช่น บริษัทที่จดทะเบียน กลุ่มสังคม (Incorporated Societies) องค์กรการกุศล และตัวแทนของรัฐบาลสามารถที่จะเป็นสปอนเซอร์ให้ผู้สมัครวีซ่าได้

การมีสปอนเซอร์ไม่ได้หมายความว่าผู้สมัครจะได้รับผลการอนุมัติวีซ่า สมัครจะต้องมีคุณสมบัติอื่นที่ตรงตามที่กำหนดด้วย

สปอนเซอร์ที่ได้รับการยอมรับ ได้แก่

 • บุคคลประชาชนชาวนิวซีแลนด์
 • บุคคลผู้ถือวีซ่า Residence Class ของนิวซีแลนด์ ที่วีซ่าไม่ติด section 49 conditions
 • องค์กรที่จดทะเบียนในประเทศนิวซีแลนด์ เช่น บริษัท กลุ่มสังคม องค์กรการกุศล
 • ตัวแทนของรัฐบาล เช่น เอเจนท์ หน่วยงานที่เป็นสถาบันอุดมศึกษา และคณะกรรมการโรงเรียนของผู้ดูแลผลประโยชน์

บุคคล (Individuals)

บุคคลที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้จะได้รับการยอมรับให้เป็นสปอนเซอร์ได้

 • ผู้ที่อาศัยอยู่ในนิวซีแลนด์ตามระยะเวลาของการเป็นสปอนเซอร์ (เว้นแต่จะมีข้อยกเว้น)
 • ผู้ที่ไม่ได้อยู่ระหว่างกำลังรับการสนับสนุนทางการเงินหรือค่าธรรมเนียม
 • ผู้ที่ไม่เคยถูกตัดสินว่ามีความผิดตามกฎหมายคนเข้าเมือง
 • ผู้ที่ไม่มีหนี้สินผูกพันกับ Crown หรือกลุ่มบุคคลที่สามอื่นอันเป็นผลมาจากข้อตกลงการสนับสนุนอื่น
 • ผู้ที่ไม่เคยละเมิดข้อผูกพันหรือกฎของการสปอนเซอร์มาก่อน
 • ผู้ที่ไม่ได้เข้าสู่กระบวนการล้มละลายหรือเป็นบุคคลล้มละลาย
 • ผู้ที่ไม่ต้องรับผิดต่อการเนรเทศ
 • ผู้ที่ไม่ได้กำลังรับโทษคุมขังหรือกำลังรอการตัดสินโทษจากการถูกตัดสินว่ามีความผิดทางอาญาซึ่งต้องรับโทษจำคุก

การทำงาน

ผู้ถือวีซ่าท่องเที่ยวไม่สามารถทำงานได้ในประเทศนิวซีแลนด์

การเรียน

ผู้ถือวีซ่าสามารถเรียนได้ระยะเวลานานสูงสุด 3 เดือนในระยะเวลา 12 เดือน

เด็กที่มีอายุอยู่ในวัยเรียนสามารถเรียนได้นานสูงสุด 3 เดือนในปีการศึกษาไหนก็ได้ เด็กที่เรียนนานกว่า 2 สัปดาห์จะต้องเรียนในโรงเรียนที่ลงนามใน ‘Code of Practice for the Pastoral Care of International Students’

หลักฐานประกอบการสมัครวีซ่าท่องเที่ยวนิวซีแลนด์

หลักฐานส่วนตัว

 1. ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรงสำหรับสมัครวีซ่าออนไลน์ หรือรูปถ่าย จำนวน 2 ใบสำหรับสมัครแบบกระดาษ ข้อมูลการถ่ายรูปวีซ่านักเรียนนิวซีแลนด์ (คลิก)
 2. หนังสือเดินทางเล่มจริง

หลักฐานเกี่ยวกับสุขภาพ

 1. ตรวจสุขภาพ โดยต้องทำการเอกซเรย์หน้าอกด้วย เด็กอายุต่ำกว่า 11 ปีและสตรีมีครรภ์ไม่ต้องเอกซเรย์หน้าอก เว้นแต่ต้องมีการแจ้งเป็นพิเศษ ข้อมูลเพิ่มการตรวจสุขภาพสำหรับวีซ่านักเรียนนิวซีแลนด์ (คลิก)

หากมาเยือนนิวซีแลนด์ระยะเวลาน้อยกว่า 6 เดือนไม่ต้องทำการเอกซเรย์หน้าอก ยกเว้นได้รับคำสั่งจากเจ้าหน้าที่

หลักฐานเกี่ยวกับความประพฤติ

 1. หนังสือรับรองความประพฤติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้สมัครจะต้องยื่นเอกสารนี้ก็ต่อเมื่อตนเองมีอายุมากกว่า 17 ปีและจะพำนักอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์เกิน 24 เดือน โดยต้องขอหนังสือรับรองความประพฤติจาก
 • ประเทศที่ผู้สมัครเป็นประชากร
 • ประเทศอื่นๆที่ผู้สมัครเคยพำนักอยู่เกินระยะเวลา 5 ปีหลังจากที่ตนอายุ 17 ปี

หลักฐานแสดงความตั้งใจจริง

 1. จดหมายชี้แจงวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวที่ประเทศนิวซีแลนด์ และหลักฐานประกอบการพิจารณาอื่นๆ (ถ้ามี)

หลักฐานแสดงการนำสมาชิกในครอบครัวติดตาม

 1. เอกสารสนับสนุนและยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครและสมาชิกในครอบครัว เช่น ทะเบียนสมรส สูติบัตร และเอกสารส่วนตัวของสมาชิกในครอบครัว เช่น หนังสือเดินทาง

หลักฐานการมีประกันสุขภาพและการเดินทาง

 1. หลักฐานประกันสุขภาพและการเดินทางที่ครอบคลุมการเดินทาง การรักษาพยาบาล การเสียชีวิตและส่งศพกลับประเทศของผู้สมัคร

หลักฐานทางการเงิน

ผู้สมัครจะต้องมีทุนทรัพย์อย่างน้อย NZ$ 1,000 ต่อเดือน หรือ NZ$400 ต่อเดือนในกรณีที่ได้ชำระค่าที่พักแล้ว และหลักฐานที่สามารถนำมาแสดงประกอบการพิจารณาได้ ได้แก่

 1. หลักฐานการชำระค่าที่พัก เช่น Hotel Pre-Paid Vouchers หรือ Receipts
 2. รายการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
 3. Bank Drafts
 4. Traveller’s Cheques
 5. แบบฟอร์ม Sponsorship Form for Temporary Entry (INZ 1025) จากสปอนเซอร์ และสปอนเซอร์จะต้องมีหลักฐานยืนยันว่าสามารถดูแลผู้สมัครในระหว่างที่อยู่ประเทศนิวซีแลนด์ได้ เช่น Bank Statements, Pay Slips, Employment Agreements, Accommodation Ownership or Payment of Rent

หลักฐานการเดินทางออกจากประเทศนิวซีแลนด์

 1. ตั๋วเครื่องบินกลับประเทศตนเอง
 2. หลักฐานทางการเงินที่แสดงว่ามีทุนทรัพย์เพียงพอชำระค่าตั๋วเครื่องบินเดินทางออกจากประเทศนิวซีแลนด์
 3. หากมีสปอนเซอร์ ผู้ที่เป็นสปอนเซอร์จะต้องมีหลักฐานยืนยันว่าสามารถดูแลผู้สมัครในระหว่างที่อยู่ประเทศนิวซีแลนด์ได้ เช่น Bank Statements, Pay Slips, Employment Agreements, Accommodation Ownership or Payment of Rent และแบบฟอร์ม Sponsorship Form for Temporary Entry (INZ 1025) จากสปอนเซอร์

ค่าธรรมเนียมการสมัครวีซ่าท่องเที่ยวนิวซีแลนด์

NZ$246 และมีค่าธรรมเนียมศูนย์รับยื่นวีซ่า (Visa Application Centre) 550 บาท เป็นค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบหนังสือเดินทางผู้สมัคร

ระยะเวลาพิจารณาวีซ่า

ภายในระยะเวลา 6 เดือน

การสมัครวีซ่าท่องเที่ยวสามารถสมัครได้ทั้งแบบออนไลน์และกระดาษ ผู้สมัครสามารถปรึกษาและใช้บริการกับทางเดอะเบสท์ในการยื่นวีซ่าได้

สถานที่ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวแบบกระดาษ

New Zealand Visa Application Centre

ที่ตั้ง: 140/41 (19 D) อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตยางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์: 02 236 7138

อีเมล: ttsbangkoknz@ttsvisas.com

เว็บไซต์: http://www.ttsnzvisa.com/

วันทำการ: วันจันทร์ – ศุกร์                              เวลา: 08:30 – 16:00 น.

วันรับหนังสือเดินทาง: วันจันทร์ – ศุกร์          เวลา: 08:30 – 16:00 น.

ข้อกำหนดทางด้านการเงิน

ผู้สมัครจะต้องมีทุนทรัพย์อย่างน้อย NZ$ 1,000 ต่อเดือน หรือ NZ$400 ต่อเดือนในกรณีที่ได้ชำระค่าที่พักแล้ว

ตัวอย่างการคำนวณยอดเงินขั้นต่ำที่ต้องแจ้งสถานทูต ในกรณียังไม่ได้ชำระค่าที่พัก

ระยะเวลาพำนัก ค่าครองชีพ ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ TH-NZ ยอดเงินขั้นต่ำที่ควรแสดงสถานทูต
1 เดือน NZD1,000 x 1 = NZD1,000

ประมาณ 22,000 บาท

NZD2,000

ประมาณ 44,000 บาท

NZD3,000

ประมาณ 66,000 บาท

2 เดือน NZD1,000 x 2 = NZD2,000

ประมาณ 44,000 บาท

NZD2,000

ประมาณ 44,000 บาท

NZD4,000

ประมาณ 88,000 บาท

3 เดือน NZD1,000 x 3 = NZD3,000

ประมาณ 66,000 บาท

NZD2,000

ประมาณ 44,000 บาท

NZD5,000

ประมาณ 110,000 บาท

6 เดือน NZD1,000 x 6 = NZD6,000

ประมาณ 132,000 บาท

NZD2,000

ประมาณ 44,000 บาท

NZD8,000

ประมาณ 176,000 บาท

9 เดือน NZD1,000 x 9 = NZD9,000

ประมาณ 198,000 บาท

NZD2,000

ประมาณ 44,000 บาท

NZD11,000

ประมาณ 242,000 บาท

ตัวอย่างการคำนวณยอดเงินขั้นต่ำที่ต้องแจ้งสถานทูต ในกรณีชำระค่าที่พักแล้ว

ระยะเวลาพำนัก ค่าครองชีพ ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ TH-NZ ยอดเงินขั้นต่ำที่ควรแสดงสถานทูต
1 เดือน NZD400 x 1 = NZD400

ประมาณ 8,800 บาท

NZD2,000

ประมาณ 44,000 บาท

NZD2,400

ประมาณ 52,800 บาท

2 เดือน NZD400 x 2 = NZD800

ประมาณ 17,600 บาท

NZD2,000

ประมาณ 44,000 บาท

NZD2,800

ประมาณ 61,600 บาท

3 เดือน NZD400 x 3 = NZD1,200

ประมาณ 26,400 บาท

NZD2,000

ประมาณ 44,000 บาท

NZD3,200

ประมาณ 70,400 บาท

6 เดือน NZD400 x 6 = NZD2,400

ประมาณ 52,800 บาท

NZD2,000

ประมาณ 44,000 บาท

NZD4,400

ประมาณ 96,800 บาท

9 เดือน NZD400 x 9 = NZD3,600

ประมาณ 79,200 บาท

NZD2,000

ประมาณ 44,000 บาท

NZD5,600

ประมาณ 123,200 บาท

คำแนะนำจากเดอะเบสท์ กรณียังไม่ได้ชำระค่าที่พัก

ยอดเงินข้างต้นเป็นยอดเงินขั้นต่ำที่ทางสถานทูตได้กำหนดให้แสดง ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ แนะนำให้แสดงหลักฐานทางการเงินให้มากกว่ายอดเงินขั้นต่ำที่ควรแสดง 1.5 – 2 เท่า เพื่อแสดงถึงเสถียรภาพทางการเงินของผู้สนับสนุน เช่น

ระยะเวลาพำนัก ยอดเงินขั้นต่ำที่ควรแสดงสถานทูต กรณีแสดงมากกว่าที่กำหนด 1.5 เท่า กรณีแสดงมากกว่าที่กำหนด 2 เท่า
1 เดือน NZD3,000

ประมาณ 66,000 บาท

NZD3,000 x 1.5 = NZD4,500

ประมาณ 99,000 บาท

NZD3,000 x 2 = NZD6,000

ประมาณ 132,000 บาท

2 เดือน NZD4,000

ประมาณ 88,000 บาท

NZD4,000 x 1.5 = NZD6,000

ประมาณ 132,000 บาท

NZD4,000 x 2 = NZD8,000

ประมาณ 176,000 บาท

3 เดือน NZD5,000

ประมาณ 110,000 บาท

NZD5,000 x 1.5 = NZD7,500

ประมาณ 165,000 บาท

NZD5,000 x 2 = NZD10,000

ประมาณ 220,000 บาท

6 เดือน NZD8,000

ประมาณ 176,000 บาท

NZD8,000 x 1.5 = NZD12,000

ประมาณ 264,000 บาท

NZD8,000 x 2 = NZD16,000

ประมาณ 352,000 บาท

9 เดือน NZD11,000

ประมาณ 242,000 บาท

NZD11,000 x 1.5 = NZD16,500

ประมาณ 363,000 บาท

NZD11,000 x 2 = NZD22,000

ประมาณ 484,000 บาท

*หมายเหตุ: อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ = 22 บาท

ข้อมูลสถานทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย (New Zealand Embassy, Bangkok)

ที่ตั้ง: อาคารเอ็มไทย (M Thai Tower) ออลซีซั่นเพลส

ชั้น 14 เลขที่ 87 ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์: 02 254 2530                      โทรสาร: 02 253 9045

เว็บไซต์: http://mfat.govt.nz/          อีเมล: info@newzealandembassybkk.com

วันทำการ: วันจันทร์ – ศุกร์                    เวลา: 08:30 – 11:30 น. และ 13:00 – 14:30 น. (นัดล่วงหน้าเท่านั้น)

ข้อมูลสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเวลลิงตัน (Royal Thai Embassy, Wellington)

ที่ตั้ง: 110 Molesworth Street, Thorndon, Wellington 6011

โทรศัพท์: +64 4 496 2900                 โทรสาร: +64 4 476 3677

เว็บไซต์: https://wellington.thaiembassy.org/ อีเมล: thailand@thaiembassynz.org.nz

วันทำการ: วันจันทร์ – ศุกร์                    เวลา: 09:00 – 12:30 น. และ 14:00 – 17:00 น.

เวลาทำการแผนกวีซ่า: เวลา 09:30 – 12:00 น.

ที่มา:


ติดต่อเดอะเบสท์เพื่อสอบถามข้อมูลการเรียนต่อต่างประเทศเพิ่มเติม

เดอะเบสท์ เป็นศูนย์บริการให้คำปรึกษาเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร เราเป็นตัวแทนที่ให้บริการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย อังกฤษ สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ และ ประเทศอื่นๆ อีก 25 ประเทศทั่วโลก เรายินดีให้ความช่วยเหลือตั้งแต่เริ่มสมัครเรียน จนสำเร็จการศึกษา รวมถึงดูแลนักเรียนระหว่างเรียนจนนักเรียนเรียนจบด้วยทีมผู้เชียวชาญในด้านการเรียนต่อต่างประเทศ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ขั้นตอนเหล่านี้เราดำเนินการให้ฟรี และเราพร้อมที่จะทำตามคุณภาพ และมาตรฐานดังสโลแกนที่ว่า “We are Quality”

บริการของเรามีอะไรบ้าง ?

 • ฟรี!! บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนต่อต่างประเทศทุกระดับชั้นทั่วโลก เราให้คำแนะนำในการเรียนต่อต่างประเทศ ทุกระดับชั้น ทั่วโลก ตั้งแต่ โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม สถาบันวิชาชีพ และสถาบันในระดับอุดมศึกษา รวมถึงหลักสูตรภาษาต่างประเทศ และเลือกสถาบันที่ดีที่สุดให้กับผู้เรียน
 • เราให้ความช่วยเหลือตั้งแต่การประสานงานโรงเรียน เลือกโรงเรียนให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน เตรียมเอกสารสมัครเรียน และดำเนินเรื่องสมัครเรียนให้ฟรี
 • บริการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าครบวงจร และบริการยื่นวีซ่ากว่า 25 ประเทศทั่วโลก พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าอย่างตรงจุด และแนะนำวิธีการเตรียมตัวในการสัมภาษณ์วีซ่า : เป้าหมายของเราคือต้องการให้ลูกค้าทุกท่านประสบความสำเร็จ
 • บริการแปลเอกสาร ภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย รวมถึงภาษาที่ 3 ด้วยราคามิตรภาพ เริ่มต้นเพียงแผ่นละ 200 บาท
 • บริการสมัครสอบ IELTS เดอะเบสท์ เป็นตัวแทนรับสมัครสอบ IELTS IDP อย่างเป็นทางการ พร้อมให้คำแนะนำ และนัดวันสอบให้โดยน้องๆ ไม่ต้องเสียเวลาสมัครเอง สมัครสอบได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 • บริการซื้อประกันภัยการเดินทางและประกันสุขภาพนักเรียนต่างชาติ จากบริษัทประกันชั้นนำ MSIG, NIB, Allianz, Orbit และอื่นๆ
 • บริการจองตั๋วเครื่องบิน ทุกสายการบิน และประสานงานกับสถาบันเกี่ยวกับรถรับ – ส่ง สนามบิน
 • บริการจัดหาที่พักทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นโฮมสเตย์ อพาร์ทเม้น หรือหอพักนักศึกษา จัดหาให้ตามความต้องการส่วนบุคคล

 สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร: 090-327 3558088-269 5099
Email: contact@thebest-edu.com
Line@thebestedu หรือคลิกเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน

 • Advanced Search

Compare Listings