Your search results

จัดอบรมและโครงการพัฒนาบุคลากร

โครงการจัดอบรมพัฒนาบุคลากร


จัดอบรมใหม่


เดอะเบสท์ เราจัดโครงการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถานที่ ด้วยวิทยากรชั้นนำ ระดับประเทศหลากหลายหลักสูตร

ประวัติ อาจารย์วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์

โครงการจัดอบรมพัฒนาบุคลากร,วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์,อบรม,สัมมนา,พัฒนาบุคลิกภาพ,รับจัดอบรม,รับจัดอบรมรับประกันความพึงพอใจ,อ.แดง วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์,positive feeling

 

รับจัดการอบรมทั้งในและนอกสถานที่ ด้วยวิทยากรชั้นนำระดับประเทศหลากหลายหลักสูตร เช่น

 • บริการเป็นเลิศด้วยความฉลาดทางอารมณ์ “บริการดีด้วยอีคิว”
 • การพัฒนาบุคลิภาพเพื่อความสำเร็จในชีวิตและการงาน
 • การพัฒนาทีมงานคุณภาพ
 • การสื่อสารเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ธรรมาภิบาลในการทำงาน
 • การพัฒนาจิตปัญญาศึกษาเพื่อการบริหารงาน
 • การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการคิดเชิงบวก
 • การนำเสนอและการเป็นวิทยากรคุณภาพ
 • การบริหารจัดการเชิงคุณภาพ
 • การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยพุทธจิตวิทยา

รับประกันคุณภาพความพึงพอใจและประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากรในระดับร้อยละ95ขึ้นไป

ประวัติ อาจารย์สุดเขต สกุลทอง

โครงการจัดอบรมพัฒนาบุคลากร,วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์,อบรม,สัมมนา,พัฒนาบุคลิกภาพ,รับจัดอบรม,รับจัดอบรมรับประกันความพึงพอใจ,อ.แดง วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์,positive feeling

โลกของเราเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั้งการแข่งขันเพื่อคุณภาพในทุกด้านที่ทวีความรุนแรง ความจำเป็นในการปรับเปลี่ยนองค์กรให้มีคุณภาพจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือคุณภาพของบุคลากรในการทำงานร่วมกันเป็นทีม องค์กรที่มีทีมงานที่ยอดเยี่ยมจะมีส่วนสร้างบรรยากาศ การทำงานทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใส่มีใจในการทำงานย่อมนำพาทีมงานไปสู่เป้าหมายที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การพัฒนาองค์กร จะเป็นข้อได้เปรียบของการก้าวเป็นผู้นำในโลกยุคโลกาภิวัฒน์ที่ต้องพัฒนาคนควบคู่ไปกับเทคโนโลยี ข้อมูลข่าวสารและระเบียบโลกใหม่อย่างต่อเนื่องจริงจัง

TEAMWORK RALLY

การอบรมแบบ Outdoor Training มุ่งเน้นบทบาทการทำงานเป็น Teamwork การสร้างความสัมพันธ์ความไว้วางใจ (Trust) การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ (Communication) การตัดสินใจ ในสถานการณ์ต่างๆ (Consensus) ในการบรรยากาศเรียนรู้ที่สนุกสนาน ตื่นเต้น ผจญภัยท้าทายความสามารถ ซึ่งอยู่บนพื้นฐานความปลอดภัย 

TEAMWORK CAMP

ความสำเร็จในการสร้างทีมที่ต้องการนั้น ศักยภาพความสามารถที่ทุกคนมีจะสามารถนำออกมาใช้อย่างถูกต้องได้อย่างไร การทำงานอย่างทุ่มเท เต็มกำลังความสามารถ การมีมนุษยสัมพันธ์กับทุกคนและรักซื่อสัตย์ต่อองค์กร ทีมงานที่มีคุณภาพ Teamwork Camp การอบรมที่เน้นการเรียนรู้โดยประสบการณ์ (Learning by experience) ในบรรยากาศที่แตกต่างจากเดิมท่ามกลางธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่มีส่วนสร้างบรรยากาศอันดีต่อหลักสูตรการสร้างทีมงาน

TEAM DEVELOPMENT

“Teamship skill” ทักษะพื้นฐานในการสร้างทีมให้ประสบความสำเร็จ เป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ตามทักษะเฉพาะวิชา (Technical skill sets) เพื่อสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ขององค์กร อย่างไรก็ตาม การให้ความสำคัญแก่ส่วนที่เป็นแกนหลักอันเป็นปัจจัยในการสร้างทีมย่อมจะนำไปสู่การพัฒนาให้ถึงจุดสูงสุด (Toward Peak Performance)

SELF DEVELOPMENT

เรียนรู้จากความผิดพลาดและปัญหาที่เกิด (Learning from Mistakes and Problems) บุคลิกภาพในการทำงาน (Behavior) วัฒนธรรมขององค์กร (Group culture) ประสิทธิภาพในการประชุม (Effective meeting) หน้าต่างการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน (Feedback)

CORPERATE TEAM BUILDING

“Share Experience” การแลกเปลี่ยนประสบการณ์สัมพันธ์ภาพในระหว่างบุคลากรในทีมงานเป็นบันได ขั้นเริ่มต้นที่จะพาทีมไปสู่จุดมุ่งหมาย (Team Goals) การสร้างความเชื่อมั่นอย่างรวดเร็ว (Trust) การสร้างสิ่งแวดล้อม และบรรยากาศที่ดีในการทำงานที่ดีในการทำงานจะเกิดความเคารพการยอมรับซึ่งกันและกัน นี่คือสิ่งที่อยากเห็นในการสร้างทีมและการทำงานเป็นทีม

หลักสูตรที่น่าสนใจอีกมากมาย

 • กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และกิจกรรมสร้างพลังใจ
 • กิจกรรมแบบบูรณาการและพัฒนาระหว่างทีม
 • กิจกรรมด้านบวกระหว่างทีมงาน

จัดอบรมแงการพัฒนา,วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์,อบรม,สัมมนา,พัฒนาบุคลิกภาพ,รับจัดอบรม,รับจัดอบรมรับประกันความพึงพอใจ,อ.แดง วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์,positive feelingละโครโครงการจัดอบรมพัฒนาบุคลากร

 • Advanced Search

Compare Listings