เดอะเบสท์ ศูนย์ภาษาและแนะแนวเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร

Your search results
Favorite
Last Update: [lmt-site-modified-info]

เรียนต่อนิวซีแลนด์ high school ที่เมืองไครสต์เชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์ กับโรงเรียน Middleton Grange School เดอะเบสท์ เรียนต่อต่างประเทศ


Middleton Grange School เป็นโรงเรียนมัธยม สหศึกษา คริสเตียน กึ่งรัฐบาลกึ่งเอกชน เปิดสอน Year 1-13 ( รับอายุ 5-18 ปี) โรงเรียนตั้งอยู่ที่ชานเมืองตะวันตกของไคร์ทเซิร์ส ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุด ของเกาะใต้รู้จักในนาม เมืองแห่งสวน หากเดินทาง ใช้เวลาเพียง 15 นาทีจากใจกลางเมือง 5 นาที ถึง มหาวิทยาลัย University of Canterbury ในสังคมแบบคริสเตียน ซึ่งนักเรียนจะได้รับความเอาใจใส่ทั้งในด้านวิชาการ การสนับสนุนในด้านการกีฬา ดนตรี ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม นอกจากนี้ โรงเรียน Middleton Grange ยัง ดูแลเหมือนครอบครัว คอยดูความก้าวหน้าอย่างใกล้ชิด และแจ้งผลการเรียนให้พ่อแม่ทราบอย่างสม่ำเสมอ มีนักเรียนนานาชาติจากหลากหลายประเทศ เลือกศึกษาที่ Middleton Grange School เช่น จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ฮ่องกง และจากยุโรป เรียนต่อนิวซีแลนด์ Middleton Grange School เรียนต่อต่างประเทศ

จุดเด่นของสถาบัน Middleton Grange School

 • ครูเชี่ยวชาญเฉพาะทางในวิชาที่สอน เข้าใจความต้องการของนักเรียนต่างชาติดี
 • มีนักเรียนจาก 17 สัญชาติทั่วโลก
 • เพียบพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แบบมืออาชีพ
 • สนับสนุนนักเรียนนานาชาติ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ และเพิ่มสวัสดิภาพสำหรับนักเรียนานาชาติ
 • มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน
 • เดินทางสะดวกด้วยระบบขนส่งสาธารณะ
 • เดินทางเพียง 5 นาที จากมหาวิทยาลัย University of Canterbury
 • เดินทางเพียง 10 นาที จากสนามบิน Christchurch International Airport
 • เดินทางเพียง 10 นาที จากห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ทั้ง 4 แห่งของเมือง
 • เดินทางเพียง 20 นาที จากชายหาด Christchurch ที่สวยงาม

Official Website: http://www.middleton.school.nz/

ติดต่อเดอะเบสท์

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรการเรียนการสอนมีความยืดหยุ่น ครูผู้สอนมีประสบการณ์ ทุ่มเท เอาใจใส่เป็นอย่างดี และพร้อมที่จะดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด การเรียนมีความสมดุลระหว่างภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ส่งเสริมให้นักเรียนคิดอย่างสร้างสรรค์ อิสระ และรู้จักคิดเชิงวิเคราะห์

ระดับชั้นประถมศึกษา Primary School (Year 1 – 6)

ในระดับชั้นนี้ จะเน้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง สอดแทรกกิจกรรมโดยครูผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลเด็กอย่างทั่วถึง รวมถึงปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างรากฐานที่แข็งแกร่งในการอ่านเขียน และ  การคำนวณ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น Middle School (Year 7 – 10)

เรียนรู้วิชาเฉพาะเพื่อเตรียมตัวสำหรับ การเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษา เพิ่มพูนวิชาความรู้จากหลักสูตรการเรียน  ที่ครอบคลุมและมีความสมดุล รวมทั้งพัฒนาทางด้านความคิด การแสดงความคิดเห็น การอภิปราย เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง สร้างแรงบันดาลใจ และนักเรียนจะต้องมีจุดมุ่งหมายเกิดขึ้น นอกจากนี้ ยังเสริมสร้างวินัยในการเรียน

วิชาหลัก : ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษากีฬา คลิ๊กเพื่อดูรายวิชาที่ต้องเรียนอย่างละเอียด สำหรับ Year 9 Course Outlines 2019 และ Year 10 Course Outlines 2019

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย Senior College (Year 11 – 13)

นักเรียนที่อยู่ในระดับชั้น Year 11 – 13 จะต้องมีจุดมุ่งหมายในชีวิตที่ชัดเจน มุ่งเน้นการเรียนรู้ตามสาขาวิชา
พร้อมเสริมสร้างความเชี่ยวชาญ ให้สอดคล้องกับพัฒนาการของนักเรียน เตรียมความพร้อมที่จะเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อใบประกาศนยบัตร National Certificate of Educational Achievement NCEA เพื่อการันตีถึงความสำเร็จการศึกษา โดยนักเรียนจะต้องเรียนวิชาหลัก ควบคู่กับวิชาเลือก คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดวิชา แผนการเรียนรู้ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (Year 11 – 13)

มีหลักสูตรภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน ESOL สำหรับนักเรียนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษ

สำหรับนักเรียนนานาชาติ มักจะมีปัญหาในการใช้ภาษาอังกฤษ ทางโรงเรียน ให้ความสำคัญกับนักเรียนนานาชาติ โดยการจัดโปรแกรม ESOL หรือโปรแกรมภาษาอังกฤษ เพื่อปรับพื้นฐานทางภาษา ให้กับนักเรียนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาหลัก โดยจะเปิดสอนเป็นวิชาเลือก ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น ตั้งแต่ Year 1 – 13 โดย

 • Primary School
  • Year 1 – 6 – บังคับให้นักเรียนทุกคนต้องเรียนภาษาอังกฤษในหลักสูตรพื้นฐาน
 • Middle School
  • Years 7 – 8 – บังคับให้เรียนคลาส ESOL 2 คาบต่อสัปดาห์
  • Year 9 – บังคับให้เรียนคลาส ESOL 3 คาบต่อสัปดาห์
  • Year 10 – บังคับให้เรียนคลาส ESOL 4 คาบต่อสัปดาห์
 • Senior College
  • Year 11 – สามารถเลือกเรียนคลาส ESOL 4 คาบต่อสัปดาห์ ซึ่งจะได้เครดิตบางส่วนของ NCEA Level 1 ด้วย
  • Year 12 – สามารถเลือกเรียนคลาส ESOL 5 คาบต่อสัปดาห์ ซึ่งจะได้เครดิตบางส่วนของ NCEA Level 1 ด้วย
  • Year 13 – สามารถเลือกเรียนคลาส ESOL 6 คาบต่อสัปดาห์ ซึ่งจะได้รับเครดิตบางส่วนของ NCEA Level 2

มีกิจกรรมเสริมหลังเลิกเรียน

นอกจากการเรียนในห้องเรียนแล้ว ทางโรงเรียน ยังมีกิจกรรมนอกหลักสูตร เพื่อพัฒนาทักษะนักเรียนรอบด้าน เช่น ทักษะในด้านกีฬา ศิลปะ และดนตรี

กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านกีฬา

การพัฒนาทักษะทางด้านกีฬา จะช่วยให้นักเรียนทุกคน มีบุคลิกภาพที่ดี สุขภาพที่ดี ทางโรงเรียน  มีกีฬาหลากหลายที่จะช่วยเติมเต็มหลักสูตรให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดย นักเรียนสามารถเรียนรู้กีฬาต่างๆ ได้ทุกระดับชั้นปี ซึ่งจะแตกต่างกันไป หากชื่นชอบกีฬาประเภทไหน มีโอกาสได้รับการคัดเลือก เป็นตัวแทนของโรงเรียนเพื่อเข้าแข่งกันกีฬาในระดับต่างๆ ได้

 • นักเรียนในระดับ Year 1 – 6 ทุกคนจะต้องเรียนว่ายน้ำ โดยครูที่มีประสบการณ์ ที่มั่นใจได้ในความสามารถและความปลอดภัย
 • นักเรียนในระดับ Year 5 – 6 จะต้องเข้าร่วมการแข่งขันกีฬารักบี้ ฟุตบอล เน็ตบอล และฮอกกี้
 • นักเรียนในระดับ Year 7 – 8 ทุกคนจะต้องเข้าร่วมเล่นกีฬาในหลักสูตรทุกวันศุกร์ เวลา 1:20 น. – 15:20 น. นักเรียนที่เป็นนักกีฬาโรงเรียน อาจจะมีการฝึกซ้อมหลังเลิกเรียนทุกวัน และวันเสาร์
 • นักเรียนในระดับ Year 9 – 13 โดยส่วนใหญ่ นักเรียนในระดับนี้จะใช้เวลาช่วงบ่ายในวันพุธ เพื่อเล่นกีฬา

กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านดนตรี

ทางโรงเรียน มีการเรียนดนตรีที่หลากหลาย เช่น เปียโน ไวโอลิน กีต้า เบส เชลโล เครื่องทองเหลือง และเครื่องเป่าลมไม้ โดยนักเรียนที่สนใจ จะต้องกรอกใบสมัครเรียนดนตรีออนไลน์ และจะมีอีเมลล์ส่งถึงผู้ปกครอง (การเรียนดนตรีอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

มีทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความเป็นเลิศทางด้านดนตรีด้วย

โดยนักเรียนในระดับ Year 8 หรือ นักเรียนจากโรงเรียนอื่น ที่กำลังจะเข้าเรียนในระดับ Year 9 ที่มีความสามารถในการเล่นดนตรี ในวงดนตรีออร์เครสต้า จะได้รับทุนการศึกษามูลค่า $500 เป็นระยะเวลา 3 ปี และจะต้องเข้าร่วมวงออร์เครสตร้าประจำโรงเรียน

กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านศิลปะและการแสดง

วิชาศิปละ ก็เป็นหนึ่งในโครงสร้างของหลักสูตรในทุกระดับชั้น โดยทางโรงเรียน มีทางเลือกให้สำหรับ ผู้ที่ไม่ชอบกีฬา หรือไม่ชอบเล่นดนตรี โดย ทางโรงเรียน ได้สร้างสตูดิโอขนาดใหญ่ สำหรับการแสดง ห้องบันทึกเสียง โรงละคร สตูดิโอสำหรับเต้นรำ สอนโดยสถาบัน VisionDanceCo ซึ่งเป็นสถาบันการสอนเต้นรำ เหมาะสำหรับนักเรียนที่ชื่นชอบการเต้น

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคม

กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาสังคม ช่วยให้นักเรียนเกิดจิตสำนึก เกิดความเห็นอกเห็นใจผู้ด้อยโอกาส รวมถึงเดินทางไปต่างประเทศ เพื่อฝึกปฏิบัติภารกิจต่างๆ ส่วนใหญ่จะใช้ระยะเวลาสองสัปดาห์

Pathway

ทางโรงเรียน มีโครงสร้างการเรียนการสอน อิงตามรูปแบบ NCEA (National Certificate of Education Achievement) ซึ่งเป็นใบประกาศสำหรับนักเรียนที่เรียนจบมัธยมปลายที่นิวซีแลนด์ (High School) ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ผ่านการตรวจสอบจาก NZQA ใบประกาศมีความยืดหยุ่น และสามารถกำหนดให้เป็นการส่วนตัวตามความสามารถ และความสนใจของนักเรียนแต่ละคนได้ นักเรียนอาจเรียนวิชาหนึ่งหรือหลายวิชาในระดับที่สูงกว่าได้

ประกาศนียบัตร NCEA เป็นวุฒิการศึกษาระดับชาติสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียน และได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีในต่างประเทศ อีกทั้งยังได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีจากนายจ้างงาน และใช้สำหรับการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยทั้งในนิวซีแลนด์และประเทศอื่น รายงานการวิจัยอิสระพบว่า หากนักเรียนมีผลการเรียนในประกาศนียบัตร NCEA ที่ดี ย่อมมีโอกาสทำผลการเรียนปีแรกในมหาวิทยาลัยได้ดีด้วย

นักเรียนที่จบ NCEA ระดับ 3 สามารถเข้ามหาวิทยาลัยได้ทั่วโลก รวมทั้งมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง เช่น Oxford University ในสหราชอาณาจักร และ Harvard University ในสหรัฐอเมริกา ก็ยอมรับใบสมัครจากนักเรียนที่ได้รับประกาศนียบัตร NCEA ด้วยเช่นเดียวกัน

ราคาและโปรโมชั่น

สิ่งอำนวยความสะดวกและที่พัก

ที่พักแบบโฮมสเตย์

สำหรับนักเรียนที่มาเรียนต่อนิวซีแลนด์ ถ้าหากไม่มีผู้ปกครองมาอยู่ด้วยจะต้องพักกับทางโฮมสเตย์ โดยทางโรงเรียน เปิดรับนักเรียนต่างชาติมาตั้งแต่ปี 1964 และให้นักเรียนต่างชาติ พักกับครอบครัวชาวท้องถิ่นเป็นหลักจนถึงปัจจุบัน โดยโฮมสเตย์ทุกหลัง ได้รับการตรวจสอบโดยตำรวจนิวซีแลนด์ เพื่อให้แน่ใจว่า ทุกครอบครัวปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการดูแล และอภิบาลนักเรียนต่างชาติ อย่างดี โดยครอบครัวที่นักเรียนเข้าพัก จะดูแลนักเรียน และคอยช่วยเหลือทุกอย่าง รวมถึงทำอาหารให้ หรือคอยพาไปพบแพทย์ในกรณีที่นักเรียนป่วย คอยสนับสนุนและให้คำแนะนำในการใช้ชีวิตในไครสต์เชิร์ช

ข้อดีของการเลือกพักกับโฮมสเตย์หรือโฮสต์แฟมิลี่

 • มีอาหารเตรียมพร้อมให้ ส่วนใหญ่ โฮสต์จะเตรียมอาหารไว้ให้ 2 มื้อในวันธรรมดา (เช้า – เย็น) และ 3 มื้อในวันหยุด ซึ่งจะเป็นอาหารท้องถิ่นที่หารับประทานได้ยาก
 • ไม่ต้องกังวลกับการชำระค่าอุปโภค ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าอินเตอร์เน็ต ทุกอย่างจะถูกรวมไว้หมดแล้ว
 • ได้เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา ยิ่งไปกว่านั้น ถ้าหากเลือกเรียนในประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ หรือประเทศในโซนยุโรป เช่น เยอรมัน ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ นักเรียนอาจจะได้เรียนภาษาที่สามควบคู่ไปด้วย
 • มีโอกาสได้สัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นวิธีการใช้ชีวิต อาหารท้องถิ่น รวมถึงวัฒนธรรมใหม่ๆ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ในการใช้ชีวิตที่ต่างแดนอย่างแท้จริง
 • วันหยุดบางครั้ง อาจจะมีโอกาศได้ไปเที่ยวกับโฮสต์
 • โฮสต์แฟมิลี่บางบ้านจะมีบริการไปรับส่งนักเรียนด้วย และอาจจะช่วยสอนการบ้านให้ทุกเย็นด้วย
 • มีความปลอดภัยสูงมาก โฮสต์แฟมิลี่ทุกครอบครัว จะได้รับการตรวจสอบจากรัฐบาล ว่าไม่เคยมีประวัติอาชญากรรม หรือคดีอาญา และต้องเป็นโฮสต์แฟมิลี่ที่มีคุณภาพที่พร้อมจะดูแลนักเรียนเหมือนเป็นคนในครอบครัว

ยูนิฟอร์ม

โรงเรียนมียูนิฟอร์มที่แตกต่างกันในแต่ระดับชั้น เพื่อแบ่งนักเรียนในแต่ละกลุ่มออกจากกัน นอกจากนี้ ยังมียูนิฟอร์มสำหรับฤดูร้อน และฤดูหนาว และยูนิฟอร์มสำหรับวิชาพละศึกษา เพื่อความคล่องตัว และสุขภาพที่ดีของนักเรียน

รถบัสรับส่งนักเรียน

โรงเรียน มีรถรับส่งนักเรียน ซึ่งเป็นรถประจำทาง สำหรับค่าบริการสามารถชำระเงินได้จากแผนกต้อนรับของทางโรงเรียน สามารถดูเส้นทางและตารางการให้บริการได้ด้านล่าง

 • Route 1 มุ่งหน้าไปยัง Papanui/Redwood ผ่าน Avonhead
 • Route 2 มุ่งหน้าไปยัง Wainoni ผ่าน Burwood
 • Route 3 มุ่งหน้าไปยัง Ferrymead ผ่าน Addington และ Cashmere

โรงอาหาร

โรงอาหารเปิดให้บริการตั้งแต่วันเปิดเรียน ให้บริการอาหารที่หลากหลายประเภท รวมถึงอาหารมังสวิรัต อาหารฮาลาลได้  สำหรับการสั่งซื้ออาหาร นักเรียนที่เรียนในระดับ Year 7 – 13 สามารถสั่งซื้อเองได้โดยตรงที่โรงอาหาร สำหรับนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น Year 1 – 6 ผู้ปกครองสามารถสั่งซื้ออาหารล่วงหน้าได้ ที่โรงเรียน ซึ่งผู้ปกครองมั่นใจได้เลยว่า น้องๆ จะได้รับอาหารครบถ้วนตามโภชนาการแน่นอน คลิ๊กเพื่อดูเมนูอาหาร

On Campus
Transport
Supermarkets
Schools
Restaurants
Pharmacies
Hospitals

VIDEO

video image

ที่อยู่สถาบัน

Address: 30 Acacia Avenue, Upper Riccarton, Christchurch
Zip: 8041
Country: New Zealand
Open In Google Maps

Map

Transport
Supermarkets
Schools
Restaurants
Pharmacies
Hospitals

Recommend

เรียนต่อออสเตรเลีย สถาบันสอนภาษา วิชาชีพ และ...

เรียนต่อออสเตรเลีย สถาบันสอนภาษา วิชาชีพ และหลักสูตร Pathways ต่อปริญญาตรี โท ECA Educatio ...
เรียนต่อออสเตรเลีย สถาบันสอนภาษา วิชาชีพ และหลักสูตร Pathways ต่อปริญญาตรี โท ECA Education Centre of Australia เมื ...
Webmaster Thebest
เรียนต่อออสเตรเลีย Universal English เรียนต่อต่างประเทศ
English Language - ภาษาอังกฤษ
On Campus

เรียนต่อออสเตรเลีย สถาบันสอนภาษาเมืองเมลเบิร...

เรียนต่อออสเตรเลีย Universal English เรียนต่อต่างประเทศ Universal English เป็นสถาบันสอนภาษ ...
เรียนต่อออสเตรเลีย Universal English เรียนต่อต่างประเทศ Universal English เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษ เมืองเมลเบิร์น ปร ...
Webmaster Thebest
เรียนต่อออสเตรเลีย Blue Lotus College เรียนต่อต่างประเทศ
Accounting - การบัญชี
On Campus

เรียนต่อออสเตรเลีย สถาบันวิชาชีพในย่านธุรกิจ...

เรียนต่อออสเตรเลีย Blue Lotus College เรียนต่อต่างประเทศ ยินดีต้อนรับสู่ Blue Lotus Colleg ...
เรียนต่อออสเตรเลีย Blue Lotus College เรียนต่อต่างประเทศ ยินดีต้อนรับสู่ Blue Lotus College (BLC) เป็นองค์กรฝึกอบรม ...
Webmaster Thebest
 • Advanced Search

Compare Listings

Webmaster Thebest