Your search results

THE BEST @ Chiang Rai

Posted by admin on July 13, 2015
0

เดอะเบสท์ เข้าพบผู้บริหารสถาบันการศึกษา จังหวัดเชียงราย


     เมื่อวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา เดอะเบสท์ ศูนย์ภาษาและแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ ได้เข้าพบหน่วยงานการศึกษาของจังหวัดเชียงราย เพื่อหารือในหัวข้อ การพัฒนาการให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ รวมถึงให้คำปรึกษาในการเรียนต่อต่างประเทศให้แก่นักเรียน นักศึกษา รวมถึงเรื่องประสานงานการศึกษาต่อต่างประเทศของบุคลากรในสถาบันการศึกษาได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย โรงเรียนแม่จันวิทยาคม โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย และโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ รวมถึงหน่วยงานการศึกษา สพม. 36 จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา

     สำหรับหน่วยงานการศึกษาที่ต้องการให้ทางศูนย์ฯ เดอะเบสท์เข้าไปมีส่วนร่วมในการสร้างความร่วมมือโครงการต่างๆ ซึ่งเดอะเบสท์เป็นผู้นำในการให้คำปรึกษาการศึกษาต่อต่างประเทศด้วยคุณภาพและครบวงจร สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/xI2M2S


เดอะเบสท์ เข้าพบผู้บริหารสถาบันการศึกษา จังหวัดเชียงราย

ร่วมประชุมหารือกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมี ดร.สิริรุ่ง วงศ์สกุล ผู้ช่วยอธิการบดีและคุณนุญา ลีวณิชย์ หัวหน้าส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ณ ห้องหัวหน้าส่วนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เข้าพบอาจารย์ สร้อยทิพย์ แก้วหน่อ หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาอังกฤษ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

เข้าพบท่านผู้อำนวยการ โรงเรียนเชียงรายวิยยาคม

ติดต่อหารือกับหัวหน้ากลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ครูชรินทร์ มณีมูล รร.ดํารงราษฎร์สงเคราะห์

พูดคุยกับอาจารย์กุลธิดา แก้วตาบุศย์ ฝ่าย English Program โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

ร่วมแนะแนวนักเรียนและพบอาจารย์จันทร์เพ็ญ ไทยใหม่ หัวหน้าฝ่ายแนะแนว รร.แม่จันวิทยาคม

ติดต่อและเยี่ยมชม ฝ่าย English Program โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

เข้าพบ ผู้ช่วยฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ท่านชูชัย เหลี่ยมไพรบูรณ์

เดอะเบสท์พบ วิทยาลัย การอาชีพ ชร

เข้าพบอาจารย์ศรีสุภาพ วีรยุทธกำจร วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย

พบอ.อภิญญา สุภามณี หัวหน้าศูนย์แนะแนวเขตพื้นที่การศึกษา สพม.36 เชียงราย – พะเยา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ร่วมพูดคุยและแนะนำแก่เจ้าหน้าที่โรงเรียนนานาชาติเชียงราย

แนะแนวเรียนต่อ แนะแนวเรียนต่อ แนะแนวเรียนต่อ

แนะแนวเรียนต่อ

  • Advanced Search

Compare Listings